Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Detail programu
iduzel: 63400
idvazba: 75578
šablona: stranka
čas: 21.2.2024 02:42:31
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63400
idvazba: 75578
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci/program/22320/DD201'
iduzel: 63400
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5256/63398/63400
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)

Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)

Cílem doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí je ve spolupráci s KU Leuven (Belgie) a Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (Francie) připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování na nejvyšší úrovni vysokoškolského vzdělávání s pokročilými teoretickými poznatky i praktickými dovednostmi. Absolventi tohoto programu se pak mohou podílet na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se mohou zapojit do praxe v ČR i v zahraničí. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů. Dalším cílem je získání základních manažerských dovedností tím, že jsou studenti součástí týmů vedených zkušenými a respektovanými odborníky, a jsou zapojeni do projektů, které tyto týmy řeší. Současně doktorandi po dobu studia vedou malý tým studentů bakalářských a magisterských studijních programů a sami předkládají návrhy vědeckých projektů do Interní grantové agentury VŠCHT Praha a stávají se jejich řešiteli.

Uplatnění

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšiřuje v rámci vedení bakalářských a diplomových prací a plánování a řešení grantových projektů.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0712D130006
VŠCHT kód DD201
Počet vypsaných témat 1

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Matematické modelování a řízení procesu mikroaerobního odstraňování H2S z bioplynu

Garantující pracoviště: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Ústav technologie vody a prostředí
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Proces mikroaerace, tj. dávkování malého množství vzduchu do anaerobních fermentorů pro odstranění sulfanu, prokázal svůj potenciál při produkci bioplynu vysoké kvality. Přestože je tento proces v praxi již dobře zaveden, stále existují některé nevyřešené problémy. Např. je to spolehlivá regulace průtoku vzduchu, přesná kontrola kvality výstupního bioplynu, přesný teoretický popis procesu z hlediska rychlosti biochemických reakcí a složení bakteriální kultury, která proces provádí. Tento doktorský projekt bude zahrnovat laboratorní experimenty a matematické modelování mikroaerace s důrazem na přenos hmoty a vliv geometrie reaktoru. Hlavním cílem práce je návrh efektivní strategie řízení procesu mikroaerace. Předpokládá se přenos výsledků výzkumu do provozních podmínek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 15.2.2022 17:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi