Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Ústavy a pracoviště
iduzel: 4578
idvazba: 5139
šablona: stranka
čas: 26.9.2023 13:37:41
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 4578
idvazba: 5139
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/ustavy'
iduzel: 4578
path: 8547/4161/1397/1909/4578
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústavy a pracoviště

Fakulta technologie ochrany prostředí (FTOP) se orientuje na problematiku ochrany životního prostředí. Studium je úzce spjato s vědeckou prací na jednotlivých ústavech a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi. Fakultu tvoří celkem šest ústavů:

 ◳ FTOP 2 (png) → (výška 215px)

Ústav technologie ropy a alternativních paliv 

se v pedagogické činnosti zaměřuje na teoretickou i praktickou výuku z oblasti technologie a analýzy ropy a ropných produktů, alternativních paliv a zelené chemie. Pedagogické aktivity jsou úzce spojeny s vědecko-výzkumnou činností zaměřenou jak na oblast ropy a ropných produktů, tak na technologie výroby alternativních paliv zahrnujících mimo jiné hydrogenační zpracování biokapalin a kapalin z recyklovaného uhlíku (odpadní plasty) za účelem výroby pokročilých biopaliv a chemikálií. S tím souvisejí i další výzkumné aktivity zaměřené obecně na technologie valorizace biomasy a vývoj heterogenních katalyzátorů. Nedílnou součástí všech oblastí výzkumu je pak vývoj a optimalizace metod pro analýzu paliv, biopaliv, biokapalin a dalších materiálů, které jsou předmětem výzkumné činnosti.

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 

se zabývá výukou studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia studijních programů Energie a paliva se zaměřením na plynná paliva, pevná paliva, biopaliva a ochranu ovzduší. Výzkumná činnost ústavu je zaměřena na problematiku přepravy, distribuce a zpracování zemního plynu, chemické a energetické využití uhlí a koksu, využití biomasy k výrobě alternativních paliv a také na technologie ochrany ovzduší a zpracováním odpadních plynů.

Ústav technologie vody a prostředí 

se zabývá pedagogickou i vědecko-výzkumnou činností v oblasti úpravy pitných vod a čistění vod odpadních. V průběhu studia se studenti mohou zapojit do mnoha výzkumných projektů v celé šíři oboru technologie vody: úprava pitné vody, čištění odpadních vod, mikrobiologie, produkce energie z odpadních vod a z dalších materiálů atd. Ve studiu je významně zastoupena praktická forma výuky v laboratořích a v terénu. Činnost ústavu je v současné době zaměřena na aktuální témata: opětovné využívání vody, opětovné využití materiálů a energie, využitív informací z odpadních vod, bezpečné zásobování pitnou vodou či digitalizace vodního hospodářství.

Ústav energetiky

Vědecko-výzkumnou činnost je možné rozdělit na tři základní oblasti výzkumu: a) Koroze a materiály v energetice – výzkum je zaměřen na testování korozního chování nových materiálů ve stávajících i nových energetických technologiích (žárupevné oceli a slitiny a jejich chování v superkritických energetických okruzích, vývoj ochranných vrstev pro povlak jaderného paliva (Accident Tolerant Fuel), aj.). b) Sorpční procesy a iontová výměna v úpravě vody – aplikace jsou historicky spojeny s výrobu demineralizované vody pro energetiku a průmysl. Odborný zájem se postupně rozrostl do oblastí ochrany životního prostředí, hydrometalurgie a přípravy sorbentů jejich životnosti v podmínkách reálného provozu. Příkladem řešených témat je odstraňování nežádoucích iontů z kontaminovaných zdrojů pitné vody a odpadních a procesních vod. Hodně pozornosti je věnováno zejména oxoaniontům a komplexním iontům toxických kovů a polokovů. c) Energetické a materiálové využití biomasy, alternativních paliv a odpadů – zde se výzkum primárně zaměřuje na termochemické využití odpadů, tuhých alternativních paliv, bioodpadů, biomasy a na problematiku cirkulární ekonomie produktů v energetice, teplárenství a odpadovém hospodářství. Zabývá se především aktuálními energetickými tématy s cílem většího využití obnovitelných zdrojů energie a alternativních paliv a problematikou termochemických konverzí.

Ústav chemie ochrany prostředí

v rámci svých pedagogických a výzkumných aktivit se věnuje v obecné rovině aktuální a velmi důležité problematice ochrany životního prostředí. Tyto aktivity lze v detailnějším pohledu rozdělit do pěti oblastí působnosti: technologie pro ochranu životního prostředí, vzorkování a analýza životního prostředí, toxikologie a ekotoxikologie, numerické simulace environmentálně-inženýrských procesů a environmentální mikrobiologie. Ústav disponuje prostornými laboratořemi pro praktickou výuku, moderním přístrojovým vybavením, kvalifikovaným personálem a tradičně výbornou vazbou na přední subjekty z institucionální a aplikační sféry technické ochrany životního prostředí.

Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

Pedagogické zaměření ústavu se odvíjí od aktuální společenské potřeby zavádění principů udržitelnosti do praxe. Naším cílem je rozvíjet vzdělávání v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství, produktové ekologie, surovinové bezpečnosti a dalších oborů, které jsou pro odborníky zaměřené na udržitelnost důležité. Náplní odborné a tvůrčí činnosti pracovníků ústavu je analytická činnost v oblasti produktové a korporátní udržitelnosti. Provádíme výzkum zaměřený na produktovou ekologii a ekodesign. Pomocí analytických nástrojů jako je posuzování životního cyklu (LCA) či analýza materiálových toků (MFA) určujeme environmentální aspekty produktů, služeb, technologií a organizací.

Aktualizováno: 4.7.2022 14:26, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi