Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Detail programu
iduzel: 63400
idvazba: 75578
šablona: stranka
čas: 1.2.2023 22:57:06
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63400
idvazba: 75578
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 63400
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5256/63398/63400
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Cílem doktorského studijního oboru je připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů.

Uplatnění

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšířuje v rámci konzultační činnosti, kterou poskytuje studentům při vypracování jejich bakalářských a diplomových prací. Absolventi se uplatňují ve výzkumných, vzdělávacích, projekčních a dalších institucích, ve státní správě od místních odborů životního prostředí po ministerstva. Uplatnění naleznou také jako manažeři a technologové společností provozujících vodohospodářskou, odpadovou a energetickou infrastrukturu a v průmyslových podnicích.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0712D130004
VŠCHT kód D201
Počet vypsaných témat 9

Vypsané disertační práce pro rok 2023/24

Absorpce těkavých látek v membránovém kontaktoru

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty, která umožňujíc kontakt dvou fází plynných nebo plynné a kapalné, bez nutnosti jejich vzájemného mísení. Využívá se při tom mikroporézní struktury membrány, která slouží jako nosiče jedné z fází. Díky tomuto uspořádání jsou překonávány některé nedostatky jinak běžně používaných kolonových zařízení jako jsou přeplňování, pěnění, preferenční toky. Tématem dizertační práce je použití membránových kontaktorů jako absorpčních zařízení pro čištění odpadních plynů s obsahem těkavých látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Efektivní recyklace nebezpečných tuhých odpadů z rizikových ložisek

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Existence historických deponií nebo ložisek značných objemů nebezpečných materiálů z dřívější intenzivní průmyslové nebo těžební činnosti vytváří velké lokální i globální riziko pro životní prostředí. Eliminace těchto rizik je často spojená s enormními náklady nebo dokonce nejsou takové postupy dostupné. Pouhá dekontaminace materiálu je tak ekonomicky neakceptovatelná, rizika se tedy často daří jen snižovat různými rekultivacemi apod.. Je tak nutné hledat pokročilé technologie přinášející možnosti přepracování daného materiálu na cennou surovinu, což může tuto náročnost částečně kompenzovat. Tato práce má za cíl věnovat se výzkumu týkajícímu se aplikace různorodých komplexních technologických postupů a hledání podmínek pro jejich uplatnění v rámci znovuvyužití vybraných cílových materiálů, mezi něž lze řadit např. různé skládky minerálních odpadů z těžby, metalurgického i jiného průmyslu. Tyto podmínky nezahrnují pouze technické a chemicko-technologické faktory, ale rovněž ekonomické a legislativní a výzkum by měl bilancovat také environmentální přínosy s případnými dopady těchto postupů. Dizertační práce bude mít za úkol pro alespoň jeden typ nebo i více zvolených materiálů problematiku možné recyklace komplexně posoudit a hledat příp. východiska
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Hodnocení rizik při ukládání organických odpadů do rekultivovaných důlních prostor

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Téma je vázáno na (zatím) tři lokality, na kterých jsou do vytěžených důlních prostor v rámci rekultivace naváženy velké objemy materiálů na bázi organických látek (vyseparované plasty, pneumatiky, rybniční sediment). V rámci práce bude tento typ rekultivace posouzen metodikou analýzy rizik používanou při hodnocení starých ekologických zátěží. Uvedené lokality se nacházejí na území Jihočeského kraje a součinnost zde poskytnou pracovníci České inspekce životního prostředí z Českých Budějovic. Výstupy práce budou použitelné při upřesňování legislativních a administrativních vazeb mezi odpadem a výrobkem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Mikrovlnami podporovaná heterogenní katalýza v environmentálních technologiích

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Principy interakce materiálů s mikrovlnným zářením poskytují řadu unikátních efektů, které v heterogenní katalýze mnohdy přinášejí významnou intenzifikaci procesů. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na hledání optimálního systému založeného na silné provázanosti specifického designu katalyzátoru a katalytického reaktoru s operačními podmínkami procesu. Klíčovým krokem vývoje této pokročilé technologie je především upscale procesu. Inovativní aplikace mikrovln se může uplatnit zejména při eliminaci vzdušných polutantů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Mokrá katalytická oxidace nebezpečných průmyslových odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Některé odpadní proudy z průmyslu je jen velmi obtížné zneškodňovat stávajícími technologiemi a takové vody často končí ve spalovnách nebezpečného odpadu. Mokrá oxidace vzduchem využívající zvýšené teploty a tlaku může být efektivní alternativou, přičemž využití účinného heterogenního katalyzátoru při procesu jeho podmínky racionalizuje. Tato práce bude zaměřena na vývoj, testování a následný upscale různých pokročilých katalyzátorů především na bázi směsných oxidů kovů nebo modifikovaných přírodních materiálů, jako jsou např. zeolity. Důraz v tomto výzkumu je kladen na průmyslovou aplikaci, kdy je nutné hledat složitý kompromis mezi nákladností či udržitelností postupů a receptur přípravy a očekávanou vysokou aktivitou moderních nanostrukturovaných forem materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Optimalizace přenosu hmoty v membránovém kontaktoru

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty využívající nejčastěji mikroporézních dutých vláken. Zásadní úlohu při jejich provozu sehrává geometrie upořádání vláken v modulu tak, aby docházelo k co nejlepší výměně hmoty při povrchu vláken a tím i k co nejlepší přenosu hmoty mezi fázemi, ať již dvěma kapalnými nebo plynnou a kapalnou fází. Tématem dizertační práce je zaměření se na geometrii uspořádání vláken v modulu a režimu provozu membránového kontaktoru s cílem optimalizace přenosu hmotu v těchto zařízeních.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Pokročilé oxidační procesy s heterogenní katalýzou

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Pokročilé oxidace v čištění vody založené na radikálových reakcích za mírných podmínek lze zefektivnit aplikací inovativních nanomateriálů. Těch využívají moderní postupy jako např. heterogenní Fentonova oxidace, fotokatalýza či katalytická ozonizace. Pozitivní přínos těchto postupů je však podmíněn striktní kompatibilitou struktury daného materiálu s typem kontaminace a složením či vlastnostmi čištěné odpadní vody. Výzkum dílčích aspektů komplexních mechanismů těchto postupů je stěžejní pro navazující vývoj technologie, který pak zahrnuje optimalizaci podmínek reakcí, příp. účinné kombinace postupů, a specifické faktory dalšího upscale.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Studium degradace organických polutantů ve vodném prostředí s využitím pokročilých oxidačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Práce bude zaměřena na problematiku pokročilých oxidačních procesů využitelných pro degradaci vybraných organických polutantů ve vodném prostředí. Studium bude zaměřeno na komparaci konvenčních a inovativních technik pokročilých oxidačních procesů z hlediska parametrů jako jsou degradační účinnost, kinetika procesu, spotřeba reagencií/energie a vliv složení vodné matrice.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Využití membránových kontaktorů pro čištění odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty, která umožňujíc kontakt dvou fází plynných nebo plynné a kapalné, bez nutnosti jejich vzájemného mísení. Využívá se při tom mikroporézní struktury membrány, která slouží jako nosiče jedné z fází. Díky tomuto uspořádání jsou překonávány některé nedostatky jinak běžně používaných kolonových zařízení jako jsou přeplňování, pěnění, preferenční toky nebo míchaných zařízení jako je vznik permanentních emulzí nebo disperzí. Tématem dizertační práce je využití membránových kontaktorů pro čištění odpadních vod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 15.2.2022 17:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi