Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 11:14:30
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ústav chemie ochrany prostředí

Analýza materiálových toků komunálních odpadů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Anotace: Cílem práce je analyzovat materiálové toky vybraných složek komunálních odpadů, zjistit současný stav v oblasti jejich zpracování a recyklace, bariéry pro jejich využití a navrhnout postupy pro zlepšení tohoto stavu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Dekarbonizace a zvyšování míry cirkularity produkce hliníku

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Výzkumné aktivity a výstupy dizertační práce mají za cíl navhrnout nízkoemisní inovatní systém a model s využitím metod komplexního hodnocení metodou Life Cycle Assessment výroby/separace hodnotných materiálů s využitím domácích odpadních surovin (jílů z těžby uhlí) a odpadů z průmyslových procesů (topaz, těžba uranu, popílku) na bázi hliníkových surovin a dalších cenných kovů a minerálů pro široké spektrum průmyslových aplikací. Disertační práce bude řešena v návaznosti na mezináodní projekt Eramin TAČR - ABTOMAT.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Environmentální dopady alternativních metod retailu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Dizertační práce se bude zabývat posuzováním environmentálních dopadů distribuce potravin v tak zvaném bezobalovém obchodě. Pomocí metody LCA bude porovnáno obvyklý způsob balení potravin a tzv. zero waste system. Cílem diplomové práce bude určit environmentální dopady jednotlivých typů nakupování, identifikovat fáze či procesy způsobující největší environmentální dopady, navrhnout materiálovou optimalizaci systémů a posoudit různé způsoby nakládání s obalem po skončení jeho životnosti. Primární data týkající se výroby kelímků budou získána v rámci spolupráce s firmou Penny Market.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Environmentální dopady osobní hromadné dopravy v perspektivě celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Hromadná doprava je shledávána environmentálně šetrnějším řešením oproti cestování jednotlivce. I v tomto způsobu dopravy ale existují více a méně environmentálně příznivé varianty, které se často hodnotí jen z hlediska spotřeby paliva, ceny nebo produkce jednoho typu emisí. Environmentální dopady dopravy nelze hodnoti pouze s použitím uhlíkové stopy, ale je nutné zohledňovat i další environmentální a zdravotní indikátory. Práce se bude zabývat hodnocením dopadů celého životního cyklu různých scénářů řešení osobní hromadné dopravy s důrazem na různé typy pohonů i paliv. Základním analytickým nástrojem bude metoda LCA. Vzhledem ke stále většímu trendu odklonu od konvenčních paliv k environmentálně šetrnějším variantám, je vhodné toto téma zpracovat podrobněji.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Kontaminace životního prostředí středověkých měst

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Současné bádaní na základě historických a archeobotanických dat předpokládá vysokou míru znečištění životního prostředí ve středověkých městech. Dosud však chybí multiproxy přístup s využitím chemických metod. Cílem disertační práce je sledování chemického znečištění životního prostředí vznikající rozkladem odpadu organického původu a sledování dalších toxických látek ve středověkých sídlištních a odpadních vrstvách období 10. – 15. století v Praze. Cílem výzkumu je hodnocení míry vlivu lidské činnosti na environmenálních parametry tehdejší krajiny. Výstupy disertační práce mohou být podkladem pro určování pozaďových hodnot různých typů kontaminantů v současnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Pokročilé způsoby využití škváry ze ZEVO

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Struska z energetického využití odpadů odpadu obsahuje řadu cenných složek, které je potenciálně možno dále využít, jako jsou železné i neželezné kovy, kovy vzácných zemin, sklo a minerály pro ve stavebnictví. Práce bude zaměřena na výzkum vhodných metod zpracování a úpravy strusky s cílem získat cenné složky a zbylou frakci využít ve stavebnictví. Řešeny budou technologické aspekty jednotlivých postupů recyklace s cílem zefektivnění těchto postupů. Práce bude probíhat ve spolupráci s provozovateli ZEVO v ČR i zahraničí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Výzkum alokace environmentálních dopadů korporátních organizací

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Současná řešení problematikly klimatu i ostatních environmentálních zátěží začínají být orientována na korporátní organizace. Hodnocení environmentálních dopadů organizací začíná být v různých podobách reportováno a hledají se cesty jak tyto dopady snižovat. V současné době však chybí koncepční přístup jak alokovat dopady organizací v složitějších vlastnických strukturách. V odborné literatuře se začíná varovat před "dvojitým započítáváním" emisí. Cílem této práce je vytvořit vhodný postup alokace environmentálních dopadů napříč korporátními organizacemi a dát ji do kontextu ESG, aby byla obecně použitelná.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi