Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 11:02:23
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ústav technologie vody a prostředí

Digitalizace vodní infrastruktury: Vývoj digitálních dvojčat ve vodárenství

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Stejně jako v jiných odvětvých se i ve vodním hospodářství stále více uplatňují hlavní aspekty průmyslu 4.0: digitalizace, maximální využití dat, využití umělé inteligence získávání prediktivních dat atd. Především data (o spotřebě vody, množství odpadních vod, jejich kvalitě atd.) se stala jednou z nejcenějších komodit vodního hospodářství a jejich význam nepochybně poroste i v následujících letech. Hlavním tématem této dizertační práce bude vývoj digitálních dvojčat čistíren odpadních vod (ČOV) a úpraven pitných vod (ÚV). Tento nástroj spočívá v podrobné databázi všech zařízení ČOV a/nebo ÚV vč. dat o provozu a údržbě a energetické náročnosti, on-line zapojení čidel, sjednocení datových toků a detailní prostorový popis celé technologie. Hlavním cílem je schopnost prediktivního vyhodnocování optimalizací provozu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Nanofiltrace při úpravě pitné vody

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Anotace


Tématem disertační práce bude využití nanofiltrace při úpravě vody. S nanofiltrací bude uvažováno jako technologií pro odstranění léčiv, hormonů, pesticidů a dalších mikropolutantů. Bude zkoumán vliv přirozených organických látek ve vodě jak na samotný separační proces, tak na permeabilitu membrán. Bude sledován i vliv procesu na odstranění některých iontů při nanofiltraci, a to jak iontů žádoucích (vápníku, hořčíku a dalších), tak nežádoucích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Optimalizace mikroskopické analýzy aktivovaných kalů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Rozbor aktivovaného kalu metodami optické mikroskopie se používá zejména k charakterizaci a predikci separačních vlastností. Pro tyto účely se vyhodnocují zvláště tyto vlastnosti aktivovaného kalu: i) charakter a tvar vloček aktivovaného kalu ii) přítomnost vláknitých mikroorganismů, jejich druhy a četnost výskytu iii) obsah biopolymerů v matrici aktivovaného kalu Běžně používané metody doporučované v manuálech pro rozbor aktivovaných kalů a v další literatuře jsou však založeny do značné míry na subjektivním přístupu examinátora. Navíc škály používané pro kvantifikaci jsou poměrně hrubé, takže u dlouhých řad mikroskopických rozborů lze pozorovat, že tyto rozbory nepostihují dostatečně citlivě objektivně pozorované změny v separačních vlastnostech aktivovaných kalů. Cílem práce tedy bude vybrat na základě literární rešerše příslušné metody objektivizující výsledky mikroskopické analýzy. Přitom by se mělo jednat jak o metody objektivní analýzy mikroskopického obrazu, tak i odpovídající techniky zpracování vzorku pro taková vyšetření. Vybrané metody pak bude nutno porovnat s tradičními postupy mikroskopické analýzy a verifikovat jejich výsledky na základě objektivně zjišťovaných separačních vlastností aktivovaných kalů z vybraných provozů městských ČOV.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Sledování výskytu a osudu genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a v prostředí

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Šíření antibiotické rezistence je jedním z nejpalčivějších světových problémů souvisejících se zdravotní tématikou. Každým rokem roste množství pacientů, kteří nemohou být léčeni běžnou antibiotickou léčbou, protože jsou infikování antibioticky rezistentními kmny bakterií. Odpadní vody a čistírenské kaly jsou jednou z nejdůležitějších cest vnosu antibiotické rezistence (formou rezistentních patogenních bakterií nebo jejich genetickou informací - genů antibiotické rezistence) do životního prostředí. Tato práce se bude zabývat sledování genů antibiotické rezistence v odpadních vodách, jejich odstraněním v čistírnách odpadních vod a jejich osudem po té, co se dostanou do životního prostředí. Hlavními sledovanými prostředími budou sedimenty recipientů odpadních vod a půda zavlažovaná recyklovanou odpadní vodou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Sledování výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách jako nástroj monitoringu průběhu epidemie covid-19

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


V průběhu celosvětové epidemie covid-19 se mnohokrát potvrdilo, že přesný monitoring šíření viru SARS-CoV-2 v populaci je klíčový pro zvládání epidemie ve všech oblastech života společnosti. Měření přítomnosti viru v odpadních vodách může být jedním z účinných nástrojů tohoto monitoringu jak na úrovni velkých skupin obyvatelstva (celých měst nebo jejich částí) tak na úrovni malých cílových skupin (školy, domovy důchodců, studentské koleje). Tento monitoring byl naším týmem prováděn již od léta 2020 a přinesl řadu celospolečensky důležitých informací. Cílem této dizertační práce bude optimalizace postupů monitoringu epidemie covid-19, definice metodiky pro správnou volbu sledovaných lokalit vč. frekvence vzorkování, volba správné metodiky stanovení viru (vč. sledování důležitých variant), analýza naměřených dat a metodika stanovení návazných protiepidemických opatření. Součástí práce bude také analýza dat z již běžících sledování ve školách a domovech důchodců. Ambicí práce je výsledky monitoringu SARS-CoV-2 zobecnit tak, aby mohly být tyto poznatky použity i pro monitoring dalších epidemiologicky významných nemocí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Využití kavitace a plazmatických výbojů pro odstranění organických mikropolutantů z vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Anotace


Vodní prostředí je stále více kontaminováno mikro polutanty, především farmaky a pesticidy. Odtoky komunálních ČOV jsou bodovými zdroji farmak, která odtékají do povrchových vod, které jsou zatíženy pesticidy z agro ekosystémů. Povrchové vody používané jako rekreační a vodárenské obsahují nežádoucí mikrobiální oživení, jako například vodní květy sinic. Ve světě je pro odstranění těchto kontaminantů zkoumáno několik principů alternativních AOP, které se liší energetickou náročností, principy působnosti a především účinností v laboratorních a reálných podmínkách. Předmětem disertační práce bude vyhodnotit účinnost kavitace a plazmatických výbojů na odstranění mikropolutantů a mikrobiálních kontaminantů z reálných vod (povrchové vody, odtok ČOV, technologické vody apod.). Student rozpracuje principy a mechanismy účinku kavitace a plazmatických výbojů při odstranění mikro polutantů a mikrobiálního znečištění, podmínky využití této technologie v reálných provozních podmínkách a srovná tuto technologii s nejnovějšími podobnými přístupy ze světové vědecké literatury. Pro charakterizaci a analýzu mikro polutantů bude využito metod HPLC a LC-MS.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.). V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi