Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 1.2.2023 23:12:46
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63996
idvazba: 76340
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 63996
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5256/63398/63996
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav chemie ochrany prostředí

Absorpce těkavých látek v membránovém kontaktoru

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty, která umožňujíc kontakt dvou fází plynných nebo plynné a kapalné, bez nutnosti jejich vzájemného mísení. Využívá se při tom mikroporézní struktury membrány, která slouží jako nosiče jedné z fází. Díky tomuto uspořádání jsou překonávány některé nedostatky jinak běžně používaných kolonových zařízení jako jsou přeplňování, pěnění, preferenční toky. Tématem dizertační práce je použití membránových kontaktorů jako absorpčních zařízení pro čištění odpadních plynů s obsahem těkavých látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Efektivní recyklace nebezpečných tuhých odpadů z rizikových ložisek

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Existence historických deponií nebo ložisek značných objemů nebezpečných materiálů z dřívější intenzivní průmyslové nebo těžební činnosti vytváří velké lokální i globální riziko pro životní prostředí. Eliminace těchto rizik je často spojená s enormními náklady nebo dokonce nejsou takové postupy dostupné. Pouhá dekontaminace materiálu je tak ekonomicky neakceptovatelná, rizika se tedy často daří jen snižovat různými rekultivacemi apod.. Je tak nutné hledat pokročilé technologie přinášející možnosti přepracování daného materiálu na cennou surovinu, což může tuto náročnost částečně kompenzovat. Tato práce má za cíl věnovat se výzkumu týkajícímu se aplikace různorodých komplexních technologických postupů a hledání podmínek pro jejich uplatnění v rámci znovuvyužití vybraných cílových materiálů, mezi něž lze řadit např. různé skládky minerálních odpadů z těžby, metalurgického i jiného průmyslu. Tyto podmínky nezahrnují pouze technické a chemicko-technologické faktory, ale rovněž ekonomické a legislativní a výzkum by měl bilancovat také environmentální přínosy s případnými dopady těchto postupů. Dizertační práce bude mít za úkol pro alespoň jeden typ nebo i více zvolených materiálů problematiku možné recyklace komplexně posoudit a hledat příp. východiska
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Hodnocení rizik při ukládání organických odpadů do rekultivovaných důlních prostor

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Téma je vázáno na (zatím) tři lokality, na kterých jsou do vytěžených důlních prostor v rámci rekultivace naváženy velké objemy materiálů na bázi organických látek (vyseparované plasty, pneumatiky, rybniční sediment). V rámci práce bude tento typ rekultivace posouzen metodikou analýzy rizik používanou při hodnocení starých ekologických zátěží. Uvedené lokality se nacházejí na území Jihočeského kraje a součinnost zde poskytnou pracovníci České inspekce životního prostředí z Českých Budějovic. Výstupy práce budou použitelné při upřesňování legislativních a administrativních vazeb mezi odpadem a výrobkem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Mikrovlnami podporovaná heterogenní katalýza v environmentálních technologiích

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Principy interakce materiálů s mikrovlnným zářením poskytují řadu unikátních efektů, které v heterogenní katalýze mnohdy přinášejí významnou intenzifikaci procesů. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na hledání optimálního systému založeného na silné provázanosti specifického designu katalyzátoru a katalytického reaktoru s operačními podmínkami procesu. Klíčovým krokem vývoje této pokročilé technologie je především upscale procesu. Inovativní aplikace mikrovln se může uplatnit zejména při eliminaci vzdušných polutantů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Mokrá katalytická oxidace nebezpečných průmyslových odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Některé odpadní proudy z průmyslu je jen velmi obtížné zneškodňovat stávajícími technologiemi a takové vody často končí ve spalovnách nebezpečného odpadu. Mokrá oxidace vzduchem využívající zvýšené teploty a tlaku může být efektivní alternativou, přičemž využití účinného heterogenního katalyzátoru při procesu jeho podmínky racionalizuje. Tato práce bude zaměřena na vývoj, testování a následný upscale různých pokročilých katalyzátorů především na bázi směsných oxidů kovů nebo modifikovaných přírodních materiálů, jako jsou např. zeolity. Důraz v tomto výzkumu je kladen na průmyslovou aplikaci, kdy je nutné hledat složitý kompromis mezi nákladností či udržitelností postupů a receptur přípravy a očekávanou vysokou aktivitou moderních nanostrukturovaných forem materiálů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Optimalizace přenosu hmoty v membránovém kontaktoru

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty využívající nejčastěji mikroporézních dutých vláken. Zásadní úlohu při jejich provozu sehrává geometrie upořádání vláken v modulu tak, aby docházelo k co nejlepší výměně hmoty při povrchu vláken a tím i k co nejlepší přenosu hmoty mezi fázemi, ať již dvěma kapalnými nebo plynnou a kapalnou fází. Tématem dizertační práce je zaměření se na geometrii uspořádání vláken v modulu a režimu provozu membránového kontaktoru s cílem optimalizace přenosu hmotu v těchto zařízeních.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Pokročilé oxidační procesy s heterogenní katalýzou

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Pokročilé oxidace v čištění vody založené na radikálových reakcích za mírných podmínek lze zefektivnit aplikací inovativních nanomateriálů. Těch využívají moderní postupy jako např. heterogenní Fentonova oxidace, fotokatalýza či katalytická ozonizace. Pozitivní přínos těchto postupů je však podmíněn striktní kompatibilitou struktury daného materiálu s typem kontaminace a složením či vlastnostmi čištěné odpadní vody. Výzkum dílčích aspektů komplexních mechanismů těchto postupů je stěžejní pro navazující vývoj technologie, který pak zahrnuje optimalizaci podmínek reakcí, příp. účinné kombinace postupů, a specifické faktory dalšího upscale.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Studium degradace organických polutantů ve vodném prostředí s využitím pokročilých oxidačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Práce bude zaměřena na problematiku pokročilých oxidačních procesů využitelných pro degradaci vybraných organických polutantů ve vodném prostředí. Studium bude zaměřeno na komparaci konvenčních a inovativních technik pokročilých oxidačních procesů z hlediska parametrů jako jsou degradační účinnost, kinetika procesu, spotřeba reagencií/energie a vliv složení vodné matrice.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Využití membránových kontaktorů pro čištění odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace


Membránové kontaktory jsou zařízení pro sdílení hmoty, která umožňujíc kontakt dvou fází plynných nebo plynné a kapalné, bez nutnosti jejich vzájemného mísení. Využívá se při tom mikroporézní struktury membrány, která slouží jako nosiče jedné z fází. Díky tomuto uspořádání jsou překonávány některé nedostatky jinak běžně používaných kolonových zařízení jako jsou přeplňování, pěnění, preferenční toky nebo míchaných zařízení jako je vznik permanentních emulzí nebo disperzí. Tématem dizertační práce je využití membránových kontaktorů pro čištění odpadních vod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat. Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi