Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 11:27:10
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ústav energetiky

Interakce chladiva reaktoru LFR s konstrukčními materiály

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


LFR (Lead Cooled Fast Reactor) byl zařazen mezi slibné koncepce tzv. G-IV. LFR reaktor je vysokoteplotní, chlazený roztaveným olovem a umožňuje provoz za nízkého tlaku v primárním okruhu. Cílem práce bude výzkum chování konstrukčních materiálů v podmínkách normálního provozu LFR reaktoru. Součástí práce je návrh zkušebního okruhu, expozice a vyhodnocení korozního chování ferriticko-martensitické oceli řady 91, austenitických ocelí AISI řady 300, 15-15Ti a ocelí opatřených ochrannými povlaky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Interakce konstrukčních materiálů se superkritickou vodou

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


Použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti. Konstrukční materiály jsou v tomto prostředí vystaveny velmi náročným korozním podmínkám. Cílem práce je ověřit chování vybraných konstrukčních materiálů v tomto prostředí. Část práce bude zaměřena na aplikaci nových metod úpravy povrchů a vývoj in-situ metod testování korozních charakteristik za těsně podkritických, kritických a nadkritických parametrů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Masokostní moučka jako zdroj cenných prvků

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude návrh praktických podmínek materiálového a energetického využití masokostní moučky kategorie I – III. Proces termického zpracování masokostní moučky bude vybrán na základě znalostí získaných při sepsání přehledného článku na téma práce. V druhé části práce budou provedeny laboratorní experimenty vedoucí k návrhu vhodných pracovních podmínek z pohledu energetické účinnosti procesu a kvality popelovin pro recyklaci zájmových prvků. Výsledkem doktorské disertační práce bude již zmíněný návrh praktických provozních podmínek termického zpracování a suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor a projekční firma) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Studium sorbentů na dehalogenaci redukčních plynů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium chemismu sorpce halogenovodíků a organohalogenovaných sloučenin z redukčních plynů (primární pyrolýzní plyn, pyrolýzní plyn, generátorový plyn apod.). Současný stav poznání sorpce chlorovaných sloučenin na sorbentech na bázi K, Na, Ca a Mg bude studentem zpracován do přehledného článku. V druhé části práce budou studovány procesy halogenace, zauhlíkování a kondenzace výševroucích organických látek (dehtů). Pro řešení práce budou využity sorbenty z laboratorních pokusů uskutečňovaných s cílem návrhu praktických podmínek dechlorace redukčních plynů a sorbenty z reálných provozů. Sorbenty budou studovány pomocí základních analýz, texturních charakteristik a instrumentálních metod (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, a termické analytické metody apod.). Výsledkem práce bude suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS vedoucí k pochopení procesu a návrhu praktických podmínek sorpce. Výsledky doktorské disertační práce budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Biochar je pevný zbytek z pyrolýzy a/nebo zplyňování biomasy, který se dále využívá v zemědělství. Proces výroby biocharu bude řešen ve spolupráci s českými producenty. Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR a s ČZU primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (International Biochar Initiative – IBI Biochar Standards), dále dle evropské legislativy (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2019/1009) a národních normovaných postupů dle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Biochar bude charakterizován i dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, texturní analýza, termické analytické metody apod.). Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Doktorská disertační práce bude řešena kromě zmíněných výzkumných institucí také ve spolupráci se soukromími zemědělci, výrobci krmiv a výrobci substrátů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Využití kontinuální iontové chromatografie pro získávání strategických kovů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je studium a optimalizace separace iontů strategicky významných kovů (např. lithia) pomocí preparativní iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem. Důležitou součástí práce bude sestavení chromatografu sestávajícího z 8-12 kolon a řešení řízení procesu. V další fázi pak optimalizace podmínek separace iontů kovů z hlediska složení stacionární i mobilní fáze a dalších parametrů procesu. Potenciálním směrem výzkumu je také izotopové obohacování lithia kontinuální iontovou chromatografií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Ústav chemie ochrany prostředí

Analýza materiálových toků komunálních odpadů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Anotace: Cílem práce je analyzovat materiálové toky vybraných složek komunálních odpadů, zjistit současný stav v oblasti jejich zpracování a recyklace, bariéry pro jejich využití a navrhnout postupy pro zlepšení tohoto stavu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Dekarbonizace a zvyšování míry cirkularity produkce hliníku

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Výzkumné aktivity a výstupy dizertační práce mají za cíl navhrnout nízkoemisní inovatní systém a model s využitím metod komplexního hodnocení metodou Life Cycle Assessment výroby/separace hodnotných materiálů s využitím domácích odpadních surovin (jílů z těžby uhlí) a odpadů z průmyslových procesů (topaz, těžba uranu, popílku) na bázi hliníkových surovin a dalších cenných kovů a minerálů pro široké spektrum průmyslových aplikací. Disertační práce bude řešena v návaznosti na mezináodní projekt Eramin TAČR - ABTOMAT.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Environmentální dopady alternativních metod retailu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Dizertační práce se bude zabývat posuzováním environmentálních dopadů distribuce potravin v tak zvaném bezobalovém obchodě. Pomocí metody LCA bude porovnáno obvyklý způsob balení potravin a tzv. zero waste system. Cílem diplomové práce bude určit environmentální dopady jednotlivých typů nakupování, identifikovat fáze či procesy způsobující největší environmentální dopady, navrhnout materiálovou optimalizaci systémů a posoudit různé způsoby nakládání s obalem po skončení jeho životnosti. Primární data týkající se výroby kelímků budou získána v rámci spolupráce s firmou Penny Market.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Environmentální dopady osobní hromadné dopravy v perspektivě celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Hromadná doprava je shledávána environmentálně šetrnějším řešením oproti cestování jednotlivce. I v tomto způsobu dopravy ale existují více a méně environmentálně příznivé varianty, které se často hodnotí jen z hlediska spotřeby paliva, ceny nebo produkce jednoho typu emisí. Environmentální dopady dopravy nelze hodnoti pouze s použitím uhlíkové stopy, ale je nutné zohledňovat i další environmentální a zdravotní indikátory. Práce se bude zabývat hodnocením dopadů celého životního cyklu různých scénářů řešení osobní hromadné dopravy s důrazem na různé typy pohonů i paliv. Základním analytickým nástrojem bude metoda LCA. Vzhledem ke stále většímu trendu odklonu od konvenčních paliv k environmentálně šetrnějším variantám, je vhodné toto téma zpracovat podrobněji.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Kontaminace životního prostředí středověkých měst

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Současné bádaní na základě historických a archeobotanických dat předpokládá vysokou míru znečištění životního prostředí ve středověkých městech. Dosud však chybí multiproxy přístup s využitím chemických metod. Cílem disertační práce je sledování chemického znečištění životního prostředí vznikající rozkladem odpadu organického původu a sledování dalších toxických látek ve středověkých sídlištních a odpadních vrstvách období 10. – 15. století v Praze. Cílem výzkumu je hodnocení míry vlivu lidské činnosti na environmenálních parametry tehdejší krajiny. Výstupy disertační práce mohou být podkladem pro určování pozaďových hodnot různých typů kontaminantů v současnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Pokročilé způsoby využití škváry ze ZEVO

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Struska z energetického využití odpadů odpadu obsahuje řadu cenných složek, které je potenciálně možno dále využít, jako jsou železné i neželezné kovy, kovy vzácných zemin, sklo a minerály pro ve stavebnictví. Práce bude zaměřena na výzkum vhodných metod zpracování a úpravy strusky s cílem získat cenné složky a zbylou frakci využít ve stavebnictví. Řešeny budou technologické aspekty jednotlivých postupů recyklace s cílem zefektivnění těchto postupů. Práce bude probíhat ve spolupráci s provozovateli ZEVO v ČR i zahraničí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Výzkum alokace environmentálních dopadů korporátních organizací

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Anotace


Současná řešení problematikly klimatu i ostatních environmentálních zátěží začínají být orientována na korporátní organizace. Hodnocení environmentálních dopadů organizací začíná být v různých podobách reportováno a hledají se cesty jak tyto dopady snižovat. V současné době však chybí koncepční přístup jak alokovat dopady organizací v složitějších vlastnických strukturách. V odborné literatuře se začíná varovat před "dvojitým započítáváním" emisí. Cílem této práce je vytvořit vhodný postup alokace environmentálních dopadů napříč korporátními organizacemi a dát ji do kontextu ESG, aby byla obecně použitelná.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jeden z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vysoké teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmenovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Modelování přestupu tepla při regeneraci triethylenglykolu používaného při sušení zemního plynu pomocí CFD

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn je skladován v podzemních zásobnících a během jeho uskladnění dochází k jeho sycení vodní parou z ložiskové vody. Vyskladněný plyn je proto nutné následně sušit v povrchových technologií. Mezi nejrozšířenější technologii patří absorpční sušení pomocí triethylenglykolu v absorpčních kolonách na podzemních zásobnících. Následně se nasycený triethylenglykol regeneruje pomocí ohřevu v tzv. regenerátoru, přičemž vodní pára, společně s částí uhlovodíků je odváděna ze zařízení ve formě brýdových par. Pro ohřev nasyceného triethylenglykolu v regenerátoru se využívá spalování zemního plynu v hořáku, který je umístěn v plamenci. Při tomto způsobu ohřevu může docházet k lokálnímu přehřívání triethylenglykolu a jeho následnému rozkladu. Cílem práce je vytvořit výpočetní modelový scénář CFD pro reálné technologické zařízení regenerace triethylenglykolu a následně navrhnout optimalizaci délky trubkového stínění ústí hořáku v plamenci. Součástí práce bude i analytické stanovení rozkladných produktů triethylenglykolu při jeho lokálním přehřívání.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Odstraňování nečistot z sCO2 energetických okruhů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Pro jaderné i nejaderné energetické aplikace se uvažují okruhy s nadkritickým CO2 (sCO2), např. jako sekundární okruhy pokročilých jaderných reaktorů (iV. generace). V těchto okruzích je velmi důležitý obsah nežádoucích minoritních složek, které mohou mít zásadní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti sCO2 a mohou také snižovat odolnost používaných materiálů. Cílem dizertační práce bude identifikovat nečistoty v těchto energetických okruzích. Dále potom navrhnout a laboratorně otestovat metody odstranění těchto nečistot.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Speciální chemicky modifikované adsorbenty pro záchyt rtuti z odpadních plynů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Dizertační práce bude zaměřena na laboratorní přípravu modifikovaných adsorbentů určených k záchytu rtuti z odpadních plynu. V laboratorním měřitku budou připraveny sorbenty na bázi elektrárenských popílků a dalších levných porézních materiálů, které budou modifikovách chemickými činidly zajišťujícími chemickou vazbu rtuti ze spalin a odpadních plynů na adsorbentu za podmínek jejich průmyslové aplikace (spalovny odpadů, uhelné elektrárny, krematoria, apod.). Postup modifikace vybraných adsorbentů bude optimalizován s cílem dosažení co nejvyšší sorpční kapacity pro rtuť
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematiku při skladování vodíku v podzemních zásobnících spolu se zemním plynem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Využití suchého reformingu při výrobě syntézního plynu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


V posledních letech je stále aktuální téma využití oxidu uhličitého v technologiích označovaných jako CCU (Carbon Capture and Utilization). Jednou z těchto technologií je využití oxidu uhličitého při reformování zemního plynu (methanu) při výrobě syntézního plynu, který je běžnou surovinou v rafinériích při zpracování ropy. Využití oxidu uhličitého při tomto procesu by umožnilo jeho využití a prodloužení jeho uhlíkové stopy. Cílem práce bude stanovit vhodné podmínky procesu (teplota, tlak), katalyzátory a kinetické podmínky. Pro možné průmyslové využití bude také vypracována energetická bilance procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Vývoj speciálních modifikovaných adsorbentů pro nízkoteplotní sorpci CO2

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Dizertační práce bude zaměřena na vývoj a laboratorní přípravu speciálních chemicky modifikovaných adsorbentu určených pro odstraňování CO2 ze spalin mechanismem chemisorpce. K přípravě modifikovaných sorbentů budou použity běžné komerčně dostupné sorpční materiály, které budou chemicky modifikovány organickými činidly používanými v sorpčních roztocích k záchytu CO2 ze spalin (látky na bázi org. aminů). Cílem práce je vybrat vhodný adsorbent a vhodné modifikační činidlo, které zajistí vysokou sorpční kapacitu pro CO2 za podmínek připadajících v úvahu v průmyslovém zařízení.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Heterogenní deoxygenační katalyzátory jako efektivní nástroj pro zhodnocení produktů biomasy

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Naplňování cílů budoucí uhlíkové neutrality významně závisí na efektivitě využívání obnovitelných surovin. Návrh a optimalizace heterogenních katalyzátorů je jedním z klíčových způsobů, jak dosáhnout lepší účinnosti využití biomasy. Pro využití ligninového podílu je důležité hydrogenační zpracování fenolických látek, zatímco pro zhodnocení polysacharidů je klíčová hydrogenace a deoxygenace furanických složek. Vývoj hydrogenačních a deoxygenačních katalyzátorů je hlavním cílem této dizertační práce společně s detailním porozuměním vztahům mezi složením, strukturou a aktivitou těchto heterogenních katalyzátorů. Pozornost bude rovněž věnována vlivu promotorů aktivních složek jak na aktivitu, tak na selektivitu vyvíjených katalyzátorů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat. Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Chemická recyklace odpadních plastů; optimalizace procesních podmínek s ohledem na využití pyrolýzních produktů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Míra materiálové recyklace odpadních plastů v ČR je dosud velmi malá díky ekonomickým, legislativním, ale i technologickým bariérám. Cílem disertační práce bude v poloprovozním měřítku studovat chemickou recyklaci odpadních plastů s využitím termického rozkladu (pyrolýzy) s cílem získat vhodnou surovinu pro následné rafinérské a petrochemické využití. Přitom bude kladen důraz na optimální podmínky procesu pro různé typy surovin tak, aby bylo dosaženo maximálního využití odpadu směrem k novým výrobkům (monomery pro výrobu plastů, základní petrochemické meziprodukty) a tedy naplněn koncept cirkularity při využití neobnovitelných surovin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Inovované hydrogenolýzní katalyzátory pro výrobu alkoholů z esterů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Hydrogenolýza esterů na alkoholy je významným průmyslovým procesem využívajícím obnovitelné suroviny. Současné Adkinsovy katalyzátory jsou sice účinné, ale jejich složení a výroba mají nepříznivý vliv na životní prostředí. Cílem této práce je vyvinout nový hydrogenolýzní katalyzátor a následně ho modifikovat tak, aby splňoval jak náročné požadavky výrobců alkoholů na aktivitu a selektivitu katalyzátorů a jejich dlouhodobou stabilitu, tak parametry environmentálně šetrné výroby a recyklace katalyzátorů. Práce bude realizována ve spolupráci s průmyslovým partnerem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Komplexní materiálové využití odpadních fotovoltaických panelů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium možnosti materiálového využití odpadních fotovoltaických panelů (FVP) pomocí procesu pyrolýzy. FVP jsou složeny z kovů (především měď, cín, stříbro), křemíku a polymerů (především EVA a PVF). Pyrolýza FVP může umožnit velice efektivně oddělit organické produkty rozkladu polymerů (kapalné a plynné) a pevný zbytek obsahující převážně křemík, uhlík a kovy. V rámci disertační práce budou hodnoceny možnosti průmyslového využití kapalných a plynných produktů z rozkladu polymerů přítomných v FVP. Předpokládá se jejich využití v petrochemickém průmyslu při výrobě základních chemikálií jako je etylen, propylen, butadien, benzen apod. Posouzena bude rovněž možnost společného zpracování kapalných produktů pyrolýzy s ropnými surovinami za účelem výroby motorových paliv. Průmyslové využití pevného zbytku pyrolýzy bude posouzeno na základě znalosti jeho chemického složení. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem bude zkoumána možnost oddělení kovů pomocí separační tavby za účelem jejich dalšího průmyslového využití.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Stanovení uhlovodíkových biosložek v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V souladu se snahou snižování emisí skleníkových plynů z dopravy se v tradičních palivech pro spalovací motory začínají stále častěji objevovat biosložky uhlovodíkového typu. Důvodem je především možnost vyššího přídavku těchto typů biopaliv do automobilových paliv při dodržení příslušných kvalitativních parametrů a zajištění bezproblémového provozu nových i starších vozidel. Přídavek uhlovodíkových biopaliv je pak v podstatě jedinou možností, jak v současné době snížit intenzitu emisí skleníkových plynů u leteckých turbínových paliv. Stanovení uhlovodíkových biokomponent v motorových palivech je však mnohem náročnější, než stanovení tradičních biopaliv jako je etanol či FAME. Pro stanovení uhlovodíkových biokomponent se používají metody založené na sledování obsahu radionuklidu uhlíku 14C, které však vyžadují nákladné přístrojové vybavení a jsou časově náročné. Náplní disertační práce bude vyvinout a ověřit alternativní metody stanovení vybraných uhlovodíkových biokomponent v motorových palivech s využitím spektrálních a chromatografických technik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Vývoj ekologicky šetrných katalyzátorů pro efektivní zhodnocení furanických látek

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Furanické látky jsou klíčovými chemikáliemi pro zhodnocení polysacharidů získaných při zpracování biomasy. Mohou být využity nejen jako suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv ale i jako základní stavební kameny pro výrobu petrochemikálií nahrazující současné fosilní suroviny. Dizertace se zaměří na vývoj heterogenních katalyzátorů pro účinnou přeměnu modelových furanických látek, např. furfuralu nebo 5-hydroxymetyl furfuralu. Speciální pozornost bude věnována určení možných konverzních cest a optimalizaci katalyzátorů s cílem maximalizovat jejich selektivitu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Ústav technologie vody a prostředí

Digitalizace vodní infrastruktury: Vývoj digitálních dvojčat ve vodárenství

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Stejně jako v jiných odvětvých se i ve vodním hospodářství stále více uplatňují hlavní aspekty průmyslu 4.0: digitalizace, maximální využití dat, využití umělé inteligence získávání prediktivních dat atd. Především data (o spotřebě vody, množství odpadních vod, jejich kvalitě atd.) se stala jednou z nejcenějších komodit vodního hospodářství a jejich význam nepochybně poroste i v následujících letech. Hlavním tématem této dizertační práce bude vývoj digitálních dvojčat čistíren odpadních vod (ČOV) a úpraven pitných vod (ÚV). Tento nástroj spočívá v podrobné databázi všech zařízení ČOV a/nebo ÚV vč. dat o provozu a údržbě a energetické náročnosti, on-line zapojení čidel, sjednocení datových toků a detailní prostorový popis celé technologie. Hlavním cílem je schopnost prediktivního vyhodnocování optimalizací provozu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Nanofiltrace při úpravě pitné vody

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Anotace


Tématem disertační práce bude využití nanofiltrace při úpravě vody. S nanofiltrací bude uvažováno jako technologií pro odstranění léčiv, hormonů, pesticidů a dalších mikropolutantů. Bude zkoumán vliv přirozených organických látek ve vodě jak na samotný separační proces, tak na permeabilitu membrán. Bude sledován i vliv procesu na odstranění některých iontů při nanofiltraci, a to jak iontů žádoucích (vápníku, hořčíku a dalších), tak nežádoucích.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Optimalizace mikroskopické analýzy aktivovaných kalů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace


Rozbor aktivovaného kalu metodami optické mikroskopie se používá zejména k charakterizaci a predikci separačních vlastností. Pro tyto účely se vyhodnocují zvláště tyto vlastnosti aktivovaného kalu: i) charakter a tvar vloček aktivovaného kalu ii) přítomnost vláknitých mikroorganismů, jejich druhy a četnost výskytu iii) obsah biopolymerů v matrici aktivovaného kalu Běžně používané metody doporučované v manuálech pro rozbor aktivovaných kalů a v další literatuře jsou však založeny do značné míry na subjektivním přístupu examinátora. Navíc škály používané pro kvantifikaci jsou poměrně hrubé, takže u dlouhých řad mikroskopických rozborů lze pozorovat, že tyto rozbory nepostihují dostatečně citlivě objektivně pozorované změny v separačních vlastnostech aktivovaných kalů. Cílem práce tedy bude vybrat na základě literární rešerše příslušné metody objektivizující výsledky mikroskopické analýzy. Přitom by se mělo jednat jak o metody objektivní analýzy mikroskopického obrazu, tak i odpovídající techniky zpracování vzorku pro taková vyšetření. Vybrané metody pak bude nutno porovnat s tradičními postupy mikroskopické analýzy a verifikovat jejich výsledky na základě objektivně zjišťovaných separačních vlastností aktivovaných kalů z vybraných provozů městských ČOV.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Sledování výskytu a osudu genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a v prostředí

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Šíření antibiotické rezistence je jedním z nejpalčivějších světových problémů souvisejících se zdravotní tématikou. Každým rokem roste množství pacientů, kteří nemohou být léčeni běžnou antibiotickou léčbou, protože jsou infikování antibioticky rezistentními kmny bakterií. Odpadní vody a čistírenské kaly jsou jednou z nejdůležitějších cest vnosu antibiotické rezistence (formou rezistentních patogenních bakterií nebo jejich genetickou informací - genů antibiotické rezistence) do životního prostředí. Tato práce se bude zabývat sledování genů antibiotické rezistence v odpadních vodách, jejich odstraněním v čistírnách odpadních vod a jejich osudem po té, co se dostanou do životního prostředí. Hlavními sledovanými prostředími budou sedimenty recipientů odpadních vod a půda zavlažovaná recyklovanou odpadní vodou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Sledování výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách jako nástroj monitoringu průběhu epidemie covid-19

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


V průběhu celosvětové epidemie covid-19 se mnohokrát potvrdilo, že přesný monitoring šíření viru SARS-CoV-2 v populaci je klíčový pro zvládání epidemie ve všech oblastech života společnosti. Měření přítomnosti viru v odpadních vodách může být jedním z účinných nástrojů tohoto monitoringu jak na úrovni velkých skupin obyvatelstva (celých měst nebo jejich částí) tak na úrovni malých cílových skupin (školy, domovy důchodců, studentské koleje). Tento monitoring byl naším týmem prováděn již od léta 2020 a přinesl řadu celospolečensky důležitých informací. Cílem této dizertační práce bude optimalizace postupů monitoringu epidemie covid-19, definice metodiky pro správnou volbu sledovaných lokalit vč. frekvence vzorkování, volba správné metodiky stanovení viru (vč. sledování důležitých variant), analýza naměřených dat a metodika stanovení návazných protiepidemických opatření. Součástí práce bude také analýza dat z již běžících sledování ve školách a domovech důchodců. Ambicí práce je výsledky monitoringu SARS-CoV-2 zobecnit tak, aby mohly být tyto poznatky použity i pro monitoring dalších epidemiologicky významných nemocí.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Využití kavitace a plazmatických výbojů pro odstranění organických mikropolutantů z vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

Anotace


Vodní prostředí je stále více kontaminováno mikro polutanty, především farmaky a pesticidy. Odtoky komunálních ČOV jsou bodovými zdroji farmak, která odtékají do povrchových vod, které jsou zatíženy pesticidy z agro ekosystémů. Povrchové vody používané jako rekreační a vodárenské obsahují nežádoucí mikrobiální oživení, jako například vodní květy sinic. Ve světě je pro odstranění těchto kontaminantů zkoumáno několik principů alternativních AOP, které se liší energetickou náročností, principy působnosti a především účinností v laboratorních a reálných podmínkách. Předmětem disertační práce bude vyhodnotit účinnost kavitace a plazmatických výbojů na odstranění mikropolutantů a mikrobiálních kontaminantů z reálných vod (povrchové vody, odtok ČOV, technologické vody apod.). Student rozpracuje principy a mechanismy účinku kavitace a plazmatických výbojů při odstranění mikro polutantů a mikrobiálního znečištění, podmínky využití této technologie v reálných provozních podmínkách a srovná tuto technologii s nejnovějšími podobnými přístupy ze světové vědecké literatury. Pro charakterizaci a analýzu mikro polutantů bude využito metod HPLC a LC-MS.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Anotace


Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.). V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie vody a prostředí, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi