Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Fakulta → Vedení fakulty → Akademický senát FTOP → Volby do AS FTOP → Volby 2019 → Volby akademických pracovníků na FTOP
iduzel: 50565
idvazba: 57502
šablona: stranka_ikona
čas: 26.9.2023 14:03:00
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50565
idvazba: 57502
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni-fakulty/as/volby-as-ftop/volby-2019/volby-akademickych-pracovniku'
iduzel: 50565
path: 8547/4161/1397/1909/4576/5953/5956/42086/50179/50565
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby akademických pracovníků na FTOP

Volby proběhnou od pondělí 2. prosince do čtvrtka 5. prosince elektronickou formou. Volební aplikace bude dostupná na adrese volby.vscht.cz.

Akademičtí pracovníci FTOP volí:

 

Kandidáti do akademického senátu VŠCHT Praha

V akademickém senátu VŠCHT Praha se obsazují akademickými pracovníky FTOP 4 mandáty. Kandiduje 6 akademických pracovníků

Kandidátní listina

Bartáček Jan, doc., Ing., Ph.D.

bartacek (šířka 215px)Naše výzkumná skupina se zabývá technologiemi pro recyklaci zdrojů z odpadních vod. Hlavními tématy jsou recyklace energie ve formě bioplynu, recyklace šedých vod z domácností a administrativních budov, speciální metody odstranění a recyklace dusíku a v poslední době také (ve spolupráci s dr. Vejmelkovou a skupinou prof. Demnerové) šířením genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a kalech. Ve všech těchto tématech se zabýváme základním i aplikovaným výzkumem - od laboratorních experimentů po provozní aplikace - a snažíme se spolupracovat s kolegy napříč celou VŠCHT. V pedagogice se, kromě výuky decentralizovaného čištění odpadních vod a několika seminářů, věnuji především organizaci a výuce v rámci magisterského programu Erasmus Mundus IMETE (International Master in Environmental Technology and Engineering).

 

Mohu nabídnout zkušenosti s prací na výzkumných, mobilitních i pedagogických mezinárodních projektech a to včetně jejich koordinace. Za důležitou považuji dlouhodobou práci v rámci výše zmíněného programu IMETE (tzv. „joint degree“), do nějž se zapojilo již přes 170 studentů. Mám také zkušenosti s národními výzkumnými projekty různého typu a samozřejmě spolupracuji s partnery z průmyslové sféry. V rámci AS bych rád podpořil deklarovaný cíl nového rektora VŠCHT zlepšit institucionální podporu výzkumných aktivit vč. transferu jejich výsledků do praxe. (Ať již v rámci Projektového centra, nebo jiným způsobem.) Chci také podporovat vznik nových mezinárodních programů (joint a double degree) a vznik anglických studijních programů na VŠCHT. V neposlední řadě podpořím zvýšení důrazu na tzv. měkké předměty a projektovou výuku.

 

Březina Milan, Ing., CSc.

 

NoPhoto (šířka 215px)Od preparativní kapalinové chromatografie po procesy v ochraně životního prostředí průběžně podložené elektronikou a výpočetní technikou.

 

Vzhledem k víceletým zkušenostem v oblastech hospodářských i legislativních a uplatňovaných i v akademickém senátu jak v jeho předsednictvu, tak i v hospodářském výboru, mohu být obdobně užitečný i v nadcházejícím funkčním období.

Jelínek Luděk, doc., Ing., Ph.D.

 

NoPhoto (šířka 215px)Zabývám se sorpcí a iontovou výměnou v úpravě vody a hydrometalurgii. V poslední době pak rekreačně automatizací a řízením.

 

Svou troškou do mlýna. Naslouchat kolegům a vysvětlovat jim a diskutovat s nimi svá rozhodnutí.

 

Maxa Daniel, Ing., Ph.D.

 

maxa (šířka 215px)Výukou předmětů ve specializaci Technologie ropy a alternativních paliv, problematikou vlastností a složení rop v souvislosti s jejich dopravou a skladováním, ekologickými aspekty využití klasických i alternativních motorových paliv.

 

Kromě práce v rámci pravidelné agendy akademického senátu - tedy především zpracování a schvalování klíčových dokumentů školy - bych rád tam, kde je to možné, přispěl k rozvoji spolupráce mezi fakultami a smysluplné průmyslové spolupráce.

 

Pohořelý Michael, doc., Ing., Ph.D.

 

pohořelý (šířka 215px)Od roku 2006 pracuji na Ústavu energetiky VŠCHT Praha. Ve své pedagogické a vědecké činnosti se zaměřuji zejména na spalování, zplyňování a pyrolýzu biomasy a odpadů; materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu; výrobu, charakterizaci a použití biocharu; systémy čištění plynů; procesy ve fluidním loži a na analytiku pevných paliv a odpadů.
Příklady aktuálního aplikovaného výzkumu:
Vývoj zařízení na kombinovanou výrobu hnojiva na bázi čistírenského kalu, energetického plynu a užitného tepla.
Vývoj zařízení na kombinovanou výrobu uhlíkatého sorbentu (biocharu), elektrické energie a užitného tepla.
Příklad aktuálního výzkumu ve veřejném zájmu:
Příprava legislativních limitů pro „biohnojiva“ a organické pomocné půdní látky.
Jsem autorem a spoluautorem 58 článků v impaktovaných časopisech, 10 článků v recenzovaných časopisech, 5 patentů, 10 užitných vzorů, 3 kapitol ve třech knihách. H–index 16, počet citací na Web of Science 697.
Tři vybrané publikace:
1. Pohořelý M., Vosecký M., Hejdová P., Punčochář M., Skoblia S., Staf M., Vošta J., Koutský B., Svoboda K.: Gasification of Coal and PET in Fluidized Bed Reactor. Fuel 85(17–18), 2458–2468 (2006). Cited 51x.
2. Svoboda K., Pohořelý M., Hartman M., Martinec J.: Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification. Fuel Process. Technol. 90(5), 629–635 (2009). Cited 103x.
3. Jeremiáš M., Pohořelý M., Svoboda K., Skoblia S., Beňo Z., Šyc M.: CO2 Gasification of Biomass: The Effect of Lime Concentration in a Fluidised Bed. Appl. Energy 217, 361–368 (2018). Cited 6x.
Předměty – garant:
Zdroje a technologie udržitelné energetiky – doktorské studium
Sources and Technology of Sustainable Energetics – doktorské studium
Energetické využití biomasy – doktorské studium
Akumulace energií – magisterské studium
Laboratoř environmentálních rizik v energetice – magisterské studium
Energetické využití odpadů – magisterské studium
Udržitelná energetika – magisterské studium
Project A – bakalářské i magisterské studium
Alternativní zdroje energie I – bakalářské studium

 

V prvé řadě bych se nejdříve rád detailně seznámil s chodem akademické obce. Následně bych se chtěl zaměřit na podporu mobility studentů a mladých vědeckých pracovníků včetně „double degree“ programů/studijních plánů u studentů doktorského a magisterského studia. V současné době dva moji studenti doktorského studia studují v „double degree“ studijním plánu na základě individuálních smluv. Dále podporuji výjezdy studentů základního studia i mimo program Erasmus+, který nedostatečně financuje pobyty studentů v západní Evropě, tj. na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích. Dále bych se zaměřil na získávání investičních prostředků pro nákup „speciálních“ nákladných analytických přístrojů a vytvoření pravidel pro jejich udržitelný chod.

 

Staf Marek, Ing., Ph.D.

 

staf (šířka 215px)Kromě vedení bakalářských a diplomových prací zajišťuji v letním semestru výuku předmětu "Technologie ochrany ovzduší". Tento předmět doplňuji každoročně nad rámec přednášek o dobrovolnou exkurzi studentů v jednom vybraném průmyslovém podniku, který je relevantní z hlediska přednášené problematiky. V zimním semestru vyučuji předmět "Chemie ovzduší" a též jeho anglickou variantu "Atmospheric chemistry", jež je určena převážně pro posluchače v programu Erasmus. U všech zmíněných předmětů jsem též jejich garantem. Mimo standardní pedagogickou činnost pořádám též v průběhu kalendářního roku nepravidelně populárně-naučné přednášky na gymnáziích i jiných středních školách. Svou vědeckou činnost rozvíjím ve dvou hlavních oblastech. Na prvním místě v současné době figuruje výzkum nízko- a vysokoteplotní sorpce oxidu uhličitého v rámci metod CCS/U. Na místě druhém je to pak výzkum pyrolýzy zejm. různých druhů odpadní biomasy a též odpadních polymerů. Těžiště výzkumu pyrolýzy spočívá ve využití tuhých pyrolýzních zbytků jako uhlíkatých adsorbentů.

 

Řada problémů, které jsou zdánlivě neřešitelné, vzniká z důvodu nedostatečné komunikace mezi lidmi. Poněkud neskromně mám za to, že právě schopnost komunikovat je mou silnou stránkou. Díky tomu bych rád posílil vztahy mezi pracovišti naší školy a prohloubil konstruktivní dialog mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky a studenty všech úrovní. Dále bych se chtěl zaměřit na řešení dvou problémů dlouhodobějšího rázu. Potýkáme se s malým zájmem středoškoláků o studium na našich fakultách. Chtěl bych využít svých zkušeností mj. s přednášením na středních školách a spolupracovat na vytvoření efektivnějšího systému propagace VŠCHT a jejích studijních oborů. Jde mi o to, doplnit dny otevřených dveří a jiné naše kvalitní akce o intenzivní spolupráci s velkým počtem konkrétních středních škol. Osobní kontakt se středoškolskými učiteli a jejich žáky považuji za rozhodující. Druhý problém, s nímž se setkávám i jako člen odborové organizace, je nevyváženost mezi nízkými tarify a mzdovými položkami, jako jsou příjmy z grantů, VHČ apod. Chtěl bych rozvinout širokou diskuzi na toto téma. Domnívám se, že současný stav negativně ovlivňuje úroveň výuky, protože pedagogové jsou někdy nuceni vynakládat příliš mnoho energie a časového fondu na získávání prostředků své obživy na úkor svého poslání, jímž je učit studenty.

 

Aktualizováno: 21.11.2019 13:43, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi