Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 13:18:36
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ústav energetiky

Interakce chladiva reaktoru LFR s konstrukčními materiály

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


LFR (Lead Cooled Fast Reactor) byl zařazen mezi slibné koncepce tzv. G-IV. LFR reaktor je vysokoteplotní, chlazený roztaveným olovem a umožňuje provoz za nízkého tlaku v primárním okruhu. Cílem práce bude výzkum chování konstrukčních materiálů v podmínkách normálního provozu LFR reaktoru. Součástí práce je návrh zkušebního okruhu, expozice a vyhodnocení korozního chování ferriticko-martensitické oceli řady 91, austenitických ocelí AISI řady 300, 15-15Ti a ocelí opatřených ochrannými povlaky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Interakce konstrukčních materiálů se superkritickou vodou

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace


Použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti. Konstrukční materiály jsou v tomto prostředí vystaveny velmi náročným korozním podmínkám. Cílem práce je ověřit chování vybraných konstrukčních materiálů v tomto prostředí. Část práce bude zaměřena na aplikaci nových metod úpravy povrchů a vývoj in-situ metod testování korozních charakteristik za těsně podkritických, kritických a nadkritických parametrů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Masokostní moučka jako zdroj cenných prvků

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude návrh praktických podmínek materiálového a energetického využití masokostní moučky kategorie I – III. Proces termického zpracování masokostní moučky bude vybrán na základě znalostí získaných při sepsání přehledného článku na téma práce. V druhé části práce budou provedeny laboratorní experimenty vedoucí k návrhu vhodných pracovních podmínek z pohledu energetické účinnosti procesu a kvality popelovin pro recyklaci zájmových prvků. Výsledkem doktorské disertační práce bude již zmíněný návrh praktických provozních podmínek termického zpracování a suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor a projekční firma) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Studium sorbentů na dehalogenaci redukčních plynů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium chemismu sorpce halogenovodíků a organohalogenovaných sloučenin z redukčních plynů (primární pyrolýzní plyn, pyrolýzní plyn, generátorový plyn apod.). Současný stav poznání sorpce chlorovaných sloučenin na sorbentech na bázi K, Na, Ca a Mg bude studentem zpracován do přehledného článku. V druhé části práce budou studovány procesy halogenace, zauhlíkování a kondenzace výševroucích organických látek (dehtů). Pro řešení práce budou využity sorbenty z laboratorních pokusů uskutečňovaných s cílem návrhu praktických podmínek dechlorace redukčních plynů a sorbenty z reálných provozů. Sorbenty budou studovány pomocí základních analýz, texturních charakteristik a instrumentálních metod (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, a termické analytické metody apod.). Výsledkem práce bude suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS vedoucí k pochopení procesu a návrhu praktických podmínek sorpce. Výsledky doktorské disertační práce budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.

Anotace


Biochar je pevný zbytek z pyrolýzy a/nebo zplyňování biomasy, který se dále využívá v zemědělství. Proces výroby biocharu bude řešen ve spolupráci s českými producenty. Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR a s ČZU primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (International Biochar Initiative – IBI Biochar Standards), dále dle evropské legislativy (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2019/1009) a národních normovaných postupů dle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Biochar bude charakterizován i dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, texturní analýza, termické analytické metody apod.). Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Doktorská disertační práce bude řešena kromě zmíněných výzkumných institucí také ve spolupráci se soukromími zemědělci, výrobci krmiv a výrobci substrátů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha

Využití kontinuální iontové chromatografie pro získávání strategických kovů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je studium a optimalizace separace iontů strategicky významných kovů (např. lithia) pomocí preparativní iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem. Důležitou součástí práce bude sestavení chromatografu sestávajícího z 8-12 kolon a řešení řízení procesu. V další fázi pak optimalizace podmínek separace iontů kovů z hlediska složení stacionární i mobilní fáze a dalších parametrů procesu. Potenciálním směrem výzkumu je také izotopové obohacování lithia kontinuální iontovou chromatografií.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav energetiky, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi