Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 11:26:05
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jeden z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vysoké teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmenovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Modelování přestupu tepla při regeneraci triethylenglykolu používaného při sušení zemního plynu pomocí CFD

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn je skladován v podzemních zásobnících a během jeho uskladnění dochází k jeho sycení vodní parou z ložiskové vody. Vyskladněný plyn je proto nutné následně sušit v povrchových technologií. Mezi nejrozšířenější technologii patří absorpční sušení pomocí triethylenglykolu v absorpčních kolonách na podzemních zásobnících. Následně se nasycený triethylenglykol regeneruje pomocí ohřevu v tzv. regenerátoru, přičemž vodní pára, společně s částí uhlovodíků je odváděna ze zařízení ve formě brýdových par. Pro ohřev nasyceného triethylenglykolu v regenerátoru se využívá spalování zemního plynu v hořáku, který je umístěn v plamenci. Při tomto způsobu ohřevu může docházet k lokálnímu přehřívání triethylenglykolu a jeho následnému rozkladu. Cílem práce je vytvořit výpočetní modelový scénář CFD pro reálné technologické zařízení regenerace triethylenglykolu a následně navrhnout optimalizaci délky trubkového stínění ústí hořáku v plamenci. Součástí práce bude i analytické stanovení rozkladných produktů triethylenglykolu při jeho lokálním přehřívání.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Odstraňování nečistot z sCO2 energetických okruhů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Pro jaderné i nejaderné energetické aplikace se uvažují okruhy s nadkritickým CO2 (sCO2), např. jako sekundární okruhy pokročilých jaderných reaktorů (iV. generace). V těchto okruzích je velmi důležitý obsah nežádoucích minoritních složek, které mohou mít zásadní vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti sCO2 a mohou také snižovat odolnost používaných materiálů. Cílem dizertační práce bude identifikovat nečistoty v těchto energetických okruzích. Dále potom navrhnout a laboratorně otestovat metody odstranění těchto nečistot.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Speciální chemicky modifikované adsorbenty pro záchyt rtuti z odpadních plynů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Dizertační práce bude zaměřena na laboratorní přípravu modifikovaných adsorbentů určených k záchytu rtuti z odpadních plynu. V laboratorním měřitku budou připraveny sorbenty na bázi elektrárenských popílků a dalších levných porézních materiálů, které budou modifikovách chemickými činidly zajišťujícími chemickou vazbu rtuti ze spalin a odpadních plynů na adsorbentu za podmínek jejich průmyslové aplikace (spalovny odpadů, uhelné elektrárny, krematoria, apod.). Postup modifikace vybraných adsorbentů bude optimalizován s cílem dosažení co nejvyšší sorpční kapacity pro rtuť
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematiku při skladování vodíku v podzemních zásobnících spolu se zemním plynem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Využití suchého reformingu při výrobě syntézního plynu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Anotace


V posledních letech je stále aktuální téma využití oxidu uhličitého v technologiích označovaných jako CCU (Carbon Capture and Utilization). Jednou z těchto technologií je využití oxidu uhličitého při reformování zemního plynu (methanu) při výrobě syntézního plynu, který je běžnou surovinou v rafinériích při zpracování ropy. Využití oxidu uhličitého při tomto procesu by umožnilo jeho využití a prodloužení jeho uhlíkové stopy. Cílem práce bude stanovit vhodné podmínky procesu (teplota, tlak), katalyzátory a kinetické podmínky. Pro možné průmyslové využití bude také vypracována energetická bilance procesu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha

Vývoj speciálních modifikovaných adsorbentů pro nízkoteplotní sorpci CO2

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace


Dizertační práce bude zaměřena na vývoj a laboratorní přípravu speciálních chemicky modifikovaných adsorbentu určených pro odstraňování CO2 ze spalin mechanismem chemisorpce. K přípravě modifikovaných sorbentů budou použity běžné komerčně dostupné sorpční materiály, které budou chemicky modifikovány organickými činidly používanými v sorpčních roztocích k záchytu CO2 ze spalin (látky na bázi org. aminů). Cílem práce je vybrat vhodný adsorbent a vhodné modifikační činidlo, které zajistí vysokou sorpční kapacitu pro CO2 za podmínek připadajících v úvahu v průmyslovém zařízení.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi