Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63996
idvazba: 76340
šablona: stranka
čas: 14.8.2022 11:47:25
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Heterogenní deoxygenační katalyzátory jako efektivní nástroj pro zhodnocení produktů biomasy

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Naplňování cílů budoucí uhlíkové neutrality významně závisí na efektivitě využívání obnovitelných surovin. Návrh a optimalizace heterogenních katalyzátorů je jedním z klíčových způsobů, jak dosáhnout lepší účinnosti využití biomasy. Pro využití ligninového podílu je důležité hydrogenační zpracování fenolických látek, zatímco pro zhodnocení polysacharidů je klíčová hydrogenace a deoxygenace furanických složek. Vývoj hydrogenačních a deoxygenačních katalyzátorů je hlavním cílem této dizertační práce společně s detailním porozuměním vztahům mezi složením, strukturou a aktivitou těchto heterogenních katalyzátorů. Pozornost bude rovněž věnována vlivu promotorů aktivních složek jak na aktivitu, tak na selektivitu vyvíjených katalyzátorů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat. Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Chemická recyklace odpadních plastů; optimalizace procesních podmínek s ohledem na využití pyrolýzních produktů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Míra materiálové recyklace odpadních plastů v ČR je dosud velmi malá díky ekonomickým, legislativním, ale i technologickým bariérám. Cílem disertační práce bude v poloprovozním měřítku studovat chemickou recyklaci odpadních plastů s využitím termického rozkladu (pyrolýzy) s cílem získat vhodnou surovinu pro následné rafinérské a petrochemické využití. Přitom bude kladen důraz na optimální podmínky procesu pro různé typy surovin tak, aby bylo dosaženo maximálního využití odpadu směrem k novým výrobkům (monomery pro výrobu plastů, základní petrochemické meziprodukty) a tedy naplněn koncept cirkularity při využití neobnovitelných surovin.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Inovované hydrogenolýzní katalyzátory pro výrobu alkoholů z esterů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Hydrogenolýza esterů na alkoholy je významným průmyslovým procesem využívajícím obnovitelné suroviny. Současné Adkinsovy katalyzátory jsou sice účinné, ale jejich složení a výroba mají nepříznivý vliv na životní prostředí. Cílem této práce je vyvinout nový hydrogenolýzní katalyzátor a následně ho modifikovat tak, aby splňoval jak náročné požadavky výrobců alkoholů na aktivitu a selektivitu katalyzátorů a jejich dlouhodobou stabilitu, tak parametry environmentálně šetrné výroby a recyklace katalyzátorů. Práce bude realizována ve spolupráci s průmyslovým partnerem.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Komplexní materiálové využití odpadních fotovoltaických panelů

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Cílem disertační práce bude studium možnosti materiálového využití odpadních fotovoltaických panelů (FVP) pomocí procesu pyrolýzy. FVP jsou složeny z kovů (především měď, cín, stříbro), křemíku a polymerů (především EVA a PVF). Pyrolýza FVP může umožnit velice efektivně oddělit organické produkty rozkladu polymerů (kapalné a plynné) a pevný zbytek obsahující převážně křemík, uhlík a kovy. V rámci disertační práce budou hodnoceny možnosti průmyslového využití kapalných a plynných produktů z rozkladu polymerů přítomných v FVP. Předpokládá se jejich využití v petrochemickém průmyslu při výrobě základních chemikálií jako je etylen, propylen, butadien, benzen apod. Posouzena bude rovněž možnost společného zpracování kapalných produktů pyrolýzy s ropnými surovinami za účelem výroby motorových paliv. Průmyslové využití pevného zbytku pyrolýzy bude posouzeno na základě znalosti jeho chemického složení. Ve spolupráci s průmyslovým partnerem bude zkoumána možnost oddělení kovů pomocí separační tavby za účelem jejich dalšího průmyslového využití.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Stanovení uhlovodíkových biosložek v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

Anotace


V souladu se snahou snižování emisí skleníkových plynů z dopravy se v tradičních palivech pro spalovací motory začínají stále častěji objevovat biosložky uhlovodíkového typu. Důvodem je především možnost vyššího přídavku těchto typů biopaliv do automobilových paliv při dodržení příslušných kvalitativních parametrů a zajištění bezproblémového provozu nových i starších vozidel. Přídavek uhlovodíkových biopaliv je pak v podstatě jedinou možností, jak v současné době snížit intenzitu emisí skleníkových plynů u leteckých turbínových paliv. Stanovení uhlovodíkových biokomponent v motorových palivech je však mnohem náročnější, než stanovení tradičních biopaliv jako je etanol či FAME. Pro stanovení uhlovodíkových biokomponent se používají metody založené na sledování obsahu radionuklidu uhlíku 14C, které však vyžadují nákladné přístrojové vybavení a jsou časově náročné. Náplní disertační práce bude vyvinout a ověřit alternativní metody stanovení vybraných uhlovodíkových biokomponent v motorových palivech s využitím spektrálních a chromatografických technik.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha

Vývoj ekologicky šetrných katalyzátorů pro efektivní zhodnocení furanických látek

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace


Furanické látky jsou klíčovými chemikáliemi pro zhodnocení polysacharidů získaných při zpracování biomasy. Mohou být využity nejen jako suroviny pro výrobu pokročilých biopaliv ale i jako základní stavební kameny pro výrobu petrochemikálií nahrazující současné fosilní suroviny. Dizertace se zaměří na vývoj heterogenních katalyzátorů pro účinnou přeměnu modelových furanických látek, např. furfuralu nebo 5-hydroxymetyl furfuralu. Speciální pozornost bude věnována určení možných konverzních cest a optimalizaci katalyzátorů s cílem maximalizovat jejich selektivitu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 25.3.2022 17:06, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi