Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52796
idvazba: 60808
šablona: api_html
čas: 24.10.2020 22:39:57
verze: 4727
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vypsané disertační práce

Aplikace pokročilých nanostrukturovaných katalyzátorů v environmentálních technologiích

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Téma dizertační práce se týká vývoje inovativních katalytických postupů při čištění odpadních vod, vzdušin nebo odpadů. V rámci nového projektu 3deCAT bude ve spolupráci s partnery projektu připraveno mnoho sad pokročilých nanostrukturovaných katalyzátorů na bázi levných oxidů kovů, které budou posléze studovány v laboratorních modelových podmínkách z hlediska odstraňování aktuálních rizikových polutantů z odpadních proudů. Tyto modelové simulace se zaměří na aplikaci moderních technik v kombinaci s principy heterogenní katalýzy, jako jsou fotochemické, elektrochemické, mikrovlnné a další pokročilé postupy. Pro perspektivní katalyzátory a techniky budou v další fázi výzkumu vyvíjeny speciální reaktory pro jejich aplikaci v průmyslovém měřítku.

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jeden z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vysoké teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmenovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.

Ekodesign a hodnocení environmentálních aspektů produktů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.

Ekodesign pro dosažení udržitelnosti a oběhového hospodářství

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.

Ekodesign – nástroj začlenění environmentálních aspektů do designu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Ekonomická analýza nákladů životního cyklu produktu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce zkoumá hodnotu výrobku z perspektivy celého životního cyklu a v kontextu jeho začlenění do produkčních, obchodních, regulatorních a uživatelských systémů. Klade přitom zvláštní důraz na dynamiku těchto systémů a na optimalizační proces v investičním rozhodování.

Fluidní spalování čistírenských kalů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Hodnocení environmentálních aspektů technologií záchytu a využití CO2

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení environmentálních aspektů celého životního cyklu technologií CCU. Jedná se o technologie záchytu a využití oxidu uhličitého.

Hodnocení životního cyklu bio-based produktů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Bio-based produkty jsou perspektivními materiály a palivy, jejichž výroba a použití v budoucích letech poroste. Ačkoli mohu tyto výrobky snížit zátěž životního prostředí způsobenou tradičními fosilními materiály a palivy, mohou bio-based produkty představovat jiné formy zátěže životnímu prostředí. Cílem této disertační práce je vytvořit koncepční nástroj hodnocení environmentálních dopadů bio-based výrobků zohledňující celý jejich životní cyklus.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Hodnotová analýza externalit průmyslové inovace

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce řeší problematiku komplexních dopadů nových technických řešení v průmyslu, a to včetně zpětných vazeb cenotvorných mechanismů a pobídkových a regulačních politik a jejich neočekávaných vlivů na funkci souvisejících procesů a systémů, včetně společenských. Zvláštní důraz klade na multidisciplinaritu a na posuzování situací, kde selhávají standardní tržní korektivy.

Hydrogenace produktů aldolové kondenzace

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Práce se bude zabývat hydrogenací produktů vzniklých aldolovou kondenzací např. furfuralu s acetonem či cyklohexanonem. Uvedené produkty jsou vysoce funkcionalizované, což činí jejich selektivní konverzi na komponenty leteckých biopaliv nebo bio-monomerů velmi náročnou. Klíčovým aspektem je vývoj stabilního a selektivního bifunkčního katalyzátoru, který umožní dosahovat vysokých výtěžků žádaných uhlovodíků nebo diolů. Hlavní pozornost proto bude zaměřena na syntézu, charakterizaci a testování katalyzátorů s cílem popsat vztah mezi složením a vlastnostmi katalyzátoru a jeho aktivitou a selektivitou a umožnit tak racionální návrh optimálního katalytického systému.

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat. Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.

Hydrogenolýza nenasycených esterů na inovovaných katalyzátorech neobsahujících chróm

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Hydrogenolýza nenasycených esterů je důležitý průmyslový petrochemický proces, který využívá klasické ZnCr hydrogenolýzní katalyzátory. Tyto katalyzátory, zejména jejich výroba, představují významné riziko pro životní prostředí. Cílem dizertační práce je výzkum alternativních heterogenních katalyzátorů, které neobsahují chróm a zároveň vykazují aktivitu a selektivitu srovnatelnou se současnými komerčními ZnCr katalyzátory. Hlavní pozornost proto bude zaměřena na syntézu, charakterizaci a testování katalyzátorů s cílem popsat vztah mezi složením a vlastnostmi katalyzátoru a jeho aktivitou a selektivitou a umožnit tak náhradu ZnCr katalyzátorů.

Inovace pro ekologickou a ekonomickou udržitelnost mobility

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na oblast rozhodování o inovacích pro ekologickou a ekonomickou udržitelnost mobility. Vzhledem ke geopolitickým specifikům a nejistotě prostředí je nezbytný scénářový přístup s respektování dlouhé periody. Cílem je tvorba normativního modelu pro firmy pohybující se v tomto sektoru, který by jim měl pomoci v rozhodování o investicích do inovací v této oblastí.

Inovativní postupy při čištění vzduchu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

V rámci disertační práce bude probíhat výzkum odstraňování nežádoucích složek vzduchu pomocí inovativních metod zahrnujících zejména fotokatalýzu a kombinaci fotokatalýzy a studeného plazmatu. Odstraňovány budou zejména organické látky produkované v rámci chemických výrob a biologického zpracování odpadů.

Integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí. Vzhledem k dlouhodobosti investic je nezbytné věnovat pozornost dlouhodobým dopadům, a to scénářově s respektování specifik daných odvětví (průmyslu). Cílem je tvorba normativního modelu, jež bude respektovat scénářové přístupy, nejistotu prostředí, multikriterialitu rozhodovacích procesů i specifika odvětví.

Korozní praskání nízkolegovaných ocelí

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva
Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace

Práce se zabývá korozním praskáním na nízkolegovaných ocelích s důrazem na podmínky potrubních systémů, zejména na případy korozního napadení pod izolací, tj. z vnější strany stěny potrubí. Bude provedena rozsáhlá rešerše problematiky, experimentálních metod a způsobů uplatnění výsledků. Provedené experimenty simulující podmínky na potrubí přinesou informace o rychlosti růstu trhlin, jejich iniciaci a vztahu těchto dat se zatížením materiálu. Konfrontace získaných výsledků s reálnými daty z praxe a jejich uplatnění v metodikách hodnocení integrity potrubí povede ke značnému zpřesnění jejich výsledků, které jsou klíčové pro bezpečnost provozovaných zařízení.

Kvalita ovzduší dálničních tunelů

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí

Kvalita pracovního života a BOZP

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na hodnocení kvality pracovního života na regionální a firemní úrovni s využitím dlouhodobých časových řad dat o kvalitě života v ČR. Cílem je identifikovat příčiny pracovních úrazů ve vybraných regionech ČR a oborech ekonomické činnosti, dále vytvořit a testovat model zvýšení kvality pracovního života s akcentem na prevenci rizik v oblasti BOZP

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.

Membránové procesy pro odstranění organických látek z vody

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Cílem práce bude testování organických i anorganických membrán pro odstranění organického znečištění z vody. Testovány budou membrány o různé porozitě a jejich vhodnost pro odstranění různých typů znečištění. Vyhodnocována bude odstranitelnost znečištění v závislosti na velikosti molekul pro různé typy membrán. Bude sledováno i možné zanášení membrán a možnost jejich regenerace různými způsoby, včetně regenerace chemickými činidly. Výsledky by měly být uplatnitelné především v oblasti úpravy pitné vody.

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.

Možnosti produkce bioplynu a výroby biomethanu v závislosti na zdrojích bioodpadů, jejich výtěžnosti a dostupnosti

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Tématem práce je zvýšení energetického využití bioplynu z organických odpadů zpracovávaných technologií anaerobní fermentace. Úprava bioplynu na biomethan s lepší využitelností jeho energie spočívá v odstranění CO2 pomocí membránové separace. Biologická konverze separovaného odpadního CO2 také na biomethan pomocí externího vodíku zvyšuje celkový zisk energie z odpadů. Konverze probíhá v bioreaktoru, konstruovaném jako zkrápěná náplňová kolona s biofilmem hydrogenotrofních methanogenů. Bioreaktor je zařazen do plnoprovozní technologické linky úpravy bioplynu a je nutné ověřit a optimalizovat technologické parametry bioreaktoru a účinnost procesu. Hlavními sledovanými parametry provozu je tlak, teplota, vnos plynů do systému a objemové zatížení bioreaktoru plyny. Důležité je i ekonomické a společenské hodnocení přínosu úpravy bioplynu na biomethan a biokonverze CO2. na biomethan v lokalitě aplikace.

Možnosti využití alternativních surovin v ropné rafinérii

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Netěsnosti přírubových spojů pro různá plynná média

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Práce je primárně zaměřena na studium netěsnosti přírubových spojů pro heliové systémy v konceptu reaktorů IV. generace. Součástí práce bude testování úniku i jiných plynných médií zejména zemního plynu nebo vodíku. Práce bude zaměřena nejen na testování úniků přes různé druhy těsnění, ale i na měření průniku plynů okolního prostředí do potrubních systémů za zvýšeného přetlaku a zvýšené teploty.

Nové odpady a jejich materiálové toky v ČR

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na analýzu nově vznikajících odpad či odpadů s nárůstem hmotnostního toku v důsledku strukturálních změn v průmyslové oblasti či změny spotřebitelského chování. Cílem je vytipovat tyto odpady, provést analýzu jejich materiálových toků a kritickou analýzu možností jejich zpracování či využití.

Nové postupy zpracování škváry z energetického využití odpadů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na výzkum nových postupů využití škváry z energetického využití odpadů, a to zejména s ohledem na získávání kovů a využití minerální matrice v různých aplikacích stavebního průmyslu.

Odstraňování alternativních sladidel při procesech čištění odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Tématem práce je osud alternativních sladidel, která ve splaškových odpadních vodách vstupují na technologickou linku ČOV a v nezanedbatelném množství ČOV také opouštějí. Prostřednictvím odtoku z ČOV putují do povrchových vod a pronikají i do zdrojů pitné vody. Detekované koncentrace sladidel ve vodách svědčí o omezeném odstraňování těchto látek na ČOV, přičemž nejvíce jsou zatíženy povrchové vody. Vliv sladidel a jejich metabolitů na lidské zdraví ani na životní prostředí dosud není uspokojivě zdokumentován, avšak mnohé studie svědčí o značném zdravotním i environmentálním riziku, zejména s ohledem na obrovskou spotřebu sladidel a jejich vysokou perzistenci ve vodním prostředí. Cílem práce je vyhodnocení účinnosti odstraňování jednotlivých sladidel v biologickém stupni čištění a kvantifikace adsorpce sladidel na aktivovaný kal. V případě sladidel obtížně biologicky rozložitelných budou hledány způsoby, jak stupeň odstranění na ČOV zvýšit, a to zejména s využitím technologií terciárního čištění. Bude porovnávána účinnost ozonizace a dalších fyzikálně-chemických metod na eliminaci sladidel, dále bude zkoumán vliv změny technologických parametrů a možnosti optimalizace procesu. Výstupem bude ucelený soubor poznatků, jak zvýšit stupeň odstranění sladidel z odpadních vod a zároveň zhodnocení „bezpečnosti“ používaných sladidel z hlediska zatížení životního prostředí kontaminanty.

Odstraňování kationtů kovů z vodných roztoků speciálními sorbenty

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Tato práce se bude zabývat selektivní sorpcí kationtů kovů z vodných roztoků pomocí speciálních sorbentů. Používány budou např. oligoethylenaminové sorbenty, sorbenty s iminodioctovou funkční skupinou, karboxylové katexy a katexy s thiolovou funkční skupinou.

Odstraňování mikropolutantů z odpadních vod určených pro recyklaci

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Mikropolutanty, např. farmaceutika, přípravky osobní péče nebo hormony, se staly důležitým faktorem ohrožujícím opětovné použití vyčištěných odpadních vod z různých zdrojů, např. odtoků z čistíren městských odpadních vod nebo vyčištěných šedých vod. Protože technologie recyklace vody jsou často založeny na membránových bioreaktorech (MBR), bylo by výhodné doplnit tyto reaktory tak, aby se kromě běžného znečištění odstranily také perzistentní organické polutanty. V tomto projektu si klademe za cíl vyvinout technologii, která odstraní persistentní organické látky a bude použitelná v malém měřítku, tj. pro decentralizovanou recyklaci např. šedých vod.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Odstraňování těžkých kovů ze spalin produkovaných při spalování uhlí

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Práce je zaměřena na testování adsorbentů vhodných k záchytu rtuti z modelových směsí simulujících spaliny z hnědého uhlí. Cílem práce je najít optimální adsorbenty umožňující efektivní záchyt rtuti z elektrárenských spalin produkovaných při spalování českého hnědého uhlí, zjistit adsorpční kapacity těchto adsorbentů pro rtuť za podmínek sorpce z elektrárenských spalin (vysoké teploty a vysoká vlhkost) a možnosti eventuální regenerace saturovaných adsorbentů. Práce je součástí grantového projektu TAČR.

Opětovné získávání fosforu z odpadních vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Předúprava kalu tepelnou hydrolýzou - dopad na strukturu a odvodnitelnost stabilizovaného kalu

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Termální hydrolýza je zavedená metoda předúpravy kalu zlepšující biologickou rozložitelnost kalu a produkci bioplynu v procesu anaerobní fermentace. Z praktického hlediska je velmi důležitá změna struktury kalu po hydrolýze a její vliv na odvodnění kalu. V tomto projektu bude struktura kalu a odvodnitelnost studována při různých typech a podmínkách tepelných procesů. Nakonec bude navržena optimální metoda tepelné hydrolýzy ve vztahu k různým aspektům kvality vyhnívaného kalu.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Přeměna oxidu uhličitého na cenné produkty pomocí vodíkového plazmatu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Technologie přeměny CO2 v dnešní době získávají zvýšenou pozornost také díky nové strategii EU Green Deal. V disertační práci bude prozkoumána technologie přeměny CO2 v reakci s H2 při velmi vysokých teplotách (5 000 °C) v generované termickém plazmatu s vodíkem jako stabilizačním plynem. Po komplexní technické simulaci bude rekonstruován 30 let starý plazmový hořák aby byl možný přímý nástřik CO2 do plazmového oblouku. Tato nová technologie bude testována s cílem přeměnit CO2 na alternativní paliva v rámci konceptu power2gas.

Sledování vstupu genů antibiotické rezistence do prostředí prostřednictvím odpadních vod a čistírenských kalů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Hygienizované čistírenské kaly mohou být cenným hnojivem pro zemědělské půdy, je však potřeba minimalizovat mikrobiální rizika spojená s jejich aplikací. Stejně tak odpadní vody vypouštěné do recipientů popř. využité pro závlahy nesou nezanedbatelná bakteriologická rizika. Současná legislativa nařizuje pouze testování vybraných indikátorových organismů kultivačními stanoveními, ale zcela pomíjí nebezpečí antibiotické rezistence, tj. šíření antibioticky rezistentních bakterií (ARB) a genů antibiotické rezistence (ARG). To je dáno i tím, že zatím nejsou k dispozici spolehlivé metody kvantifikace ARB a ARG v kalech a odpadních vodách a jejich osud v prostředí není znám. Vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace považuje antimikrobiální rezistenci za jednu z nejdůležitějších zdravotních rizik současné doby, je potřeba se touto problematikou intenzivně zabývat. V první fázi práce bude navržena a optimalizována metoda pro analýzu výskytu genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech a odpadních vodách pomocí sekvenování nové generace a/nebo qPCR. Po té bude systematicky mapován výskyt ARB a ARG v kalech a odpadních vodách v ČR i v Evropě a dokumentován jejich vstup do životního prostředí přes čistírny odpadních vod.

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.

Technologie pro odstranění bakterií rezistentních na antibiotika z čistírenských kalů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Toxické pracovní vztahy a BOZP (výskyt, rizika, prevence)

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na hodnocení úrovně toxicity pracovních vztahů (zejména na vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, obsah práce a kvalitu pracovních podmínek) a vlivu psychosociálních faktorů na BOZP u oborů ekonomické činnosti s vysokým podílem automatizace, robotizace a umělé inteligence. Cílem je vytvořit a testovat modely systému řízení lidí, které motivují k prevenci rizik.

Udržitelnost potravinové produkce

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Produkce potravin je jedním z významných odvětví, které vykazuje významné environmentální dopady. Z pohledu celého životního cyklu i z pohledu materiálových a energetických toků je vhodné zjistit, které typy stravovacích návyků v různých regionech světa představují větší environmentální zátěž. Pro potravinovou produkco je rovněž významná dostupnost fosforu. Práce bude mít z cíl komplexně posoudit environmentální dopady celého řetězce potravinové produkce, balení potravin, distribuce a odpadového hospodářství. Součástí tématu bude srovnat rozdíly v zásobování potravinami mezi městským a venkovským prostředím.

Udržitelnost různých typů stravování z pohledu LCA

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Food produsction is currently identified as key environmental burden. Agriculture, food production, food packaging and distribution together with food waste management have serious environmental impacts. Population growth and need for food in urban systems results in increasing broadscale environmental stress. The purpose of this thesis is to evaluate different nutritional habits of selected key world regions and compae their environmental impacts from life cycle perspective. Output of the thesis is to define key factors influencing environmental impacts of food chain and propose environmentally friendlier nutrition habits.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Udržitelný rozvoj v podnikové praxi

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce budou prezentovat aktuální poznatky udržitelného rozvoje směrem k podnikové praxi, s nimi spojené ekonomické přínosy a omezení, a v neposlední řadě aktuální doporučení, přístupy, techniky pro implementaci těchto poznatků do podnikové praxe.

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematiku při skladování vodíku v podzemních zásobnících spolu se zemním plynem.

Využití agilní metodiky v oboru aplikovaných technologií

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na oblast agilního řízení projektů v oblasti environmentálních technologií. Vzhledem k rozsáhlosti a komplexnosti tématu je doporučen kvantitativní výzkum, konkrétně provedení akčního výzkumu a případové studie. Cílem této práce je rozšířit možnosti využití agilních metodik v prostředí technologie pomocí specifikace nových praktik, které budou navrženy v rámci této práce. Cílem je prokázání přínosu zavedení agilní metodiky na reálném projektu v technologickém prostředí. Cílem je rovněž navržení environmentálních indikátorů ukazujících přínos agilních technik pro rozvoj environmentálního inženýrství. Součástí disertační práce bude i zhodnocení zvolených technologí metodou posuzování životního cyklu LCA.

Využití bakterií anammox jako zdroje specifických membránových fosfolipidů

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Tento výzkum je zaměřen na studium membránových fosfolipidů (především tzv. ladderánů), které lze nalézt v membránách bakterií anammox. Tyto fosfolipidy, které se nevyskytují u žádné jiné bakterie, mají velmi neobvyklou chemickou strukturu a tvoří mimořádně rezistentní membrány. Cílem tohoto výzkumu je detailní popis vlastností a funkcí membrán tvořených ladderany a hledání způsobů extrakce a následného využití ladderanů.

Využití kapalin z termického zpracování odpadních polymerních substrátů pro výrobu motorových paliv a petrochemikálií

Garantující pracoviště: Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Využití recyklovaných odpadních vod pro závlahy v urbanizovaných uzemích

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Využití suchého reformingu při výrobě syntézního plynu

Garantující pracoviště: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

V posledních letech je stále aktuální téma využití oxidu uhličitého v technologiích označovaných jako CCU (Carbon Capture and Utilization). Jednou z těchto technologií je využití oxidu uhličitého při reformování zemního plynu (methanu) při výrobě syntézního plynu, který je běžnou surovinou v rafinériích při zpracování ropy. Využití oxidu uhličitého při tomto procesu by umožnilo jeho využití a prodloužení jeho uhlíkové stopy. Cílem práce bude stanovit vhodné podmínky procesu (teplota, tlak), katalyzátory a kinetické podmínky. Pro možné průmyslové využití bude také vypracována energetická bilance procesu.

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Biochar je ve své podstatě dřevěné uhlí, tj. porézní látka bohatá na uhlík. Práce bude zaměřena na výrobu, charakterizaci a použití biocharu. Proces výroby bude řešen ve spolupráci s českými producenty. Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (IBI Biochar Standards), připravované evropské legislativy a též dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, porozimetrie a termické analytické metody apod.). Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Partnery projektu jsou kromě zmíněných výzkumných institucí také soukromí zemědělci, Botanická zahrada v Praze a výrobci substrátů.

Výskyt mikroplastů v čistírenských kalech v souvislosti s jejich termickou hydrolýzou

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Vývoj metodiky vodní stopy pro vodní hospodářství

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj koncepčního nástroje pro hodnocení vodní stopy technologií i urbanistických celků. Vodní stopa je environmentální parametr hodnotící zátěž výrobků, technologií či lidských sídel a celků vůči vodnímu stresu. Vodní stres je lokalizovaný problém, který je třeba i v rámci studilí life cycle assessment vhodným způsobem lokalizovat.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Garantující pracoviště: Ústav technologie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.).
V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Zelená ekonomika a její dopady, náklady a rizika/prevence pro BOZP

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na hodnocení nákladů, dopadů a rizik v BOZP, jaké způsobí rostoucí zelená ekonomika v ČR, tj. cirkulární ekonomika, solární energetika, aquaponie a odpadové hospodářství. Cílem je vytvořit a testovat modely prevence rizik pro vybranou oblast zelené ekonomiky.

Účinnost aplikace biocharu do kontaminovaných půd při vodním deficitu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Aplikace biocharu do půd představuje jedno z aktuálních témat globálního významu. Kromě sekvestrace uhlíku má význam také její účinek na zlepšení vlastností půdy a půdní bioty. Přídavku biocharu se připisuje pozitivní vliv na růst biomasy, fyziologické a biochemické znaky rostlin, mikrobiální aktivitu, ale také snížení negativních vlivů toxikantů v půdách kontaminovaných. Důležitým aspektem je přitom saturace půdy vodou. Práce bude věnována účinku biocharu (různého původu) na vlastnosti půdních organismů, především rostlin, a to za podmínek kombinovaného stresu, vodního deficitu a kontaminace půdy těžkými kovy.

Čištění a recyklace odpadních vod pomocí membránových separačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Membránové separační procesy našly široké uplatnění při čištění kontaminovaných podzemních vod i při čištění a recyklaci silně znečištěných průmyslových vod. Hlavním cílem práce je dosažení konceptu ,,zero discharge“ při využití procesů membránové separace, vhodné předúpravy jako je např. dávkování antiscalantů a následného zpracováním koncentrátu technologií solidifikace/stabilizace nebo pokročilými oxidačními procesy.

Čištění odpadních vod pomocí tlakových membránových separačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Membránové separační procesy našly široké uplatnění při čištění kontaminovaných podzemních vod i silně znečištěných průmyslových vod. Hlavním cílem práce je dosažení konceptu ,,zero discharge“ při čištění odpadních vod pomocí kombinace membránové separace, vhodné předúpravy jako je např. dávkování antiscalantů a následným zpracováním koncentrátu technologií solidifikace/stabilizace a pokročilými oxidačními procesy.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi