Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52796
idvazba: 60808
šablona: api_html
čas: 24.10.2020 21:08:17
verze: 4727
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav chemie ochrany prostředí

Vypsané disertační práce

Aplikace pokročilých nanostrukturovaných katalyzátorů v environmentálních technologiích

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Téma dizertační práce se týká vývoje inovativních katalytických postupů při čištění odpadních vod, vzdušin nebo odpadů. V rámci nového projektu 3deCAT bude ve spolupráci s partnery projektu připraveno mnoho sad pokročilých nanostrukturovaných katalyzátorů na bázi levných oxidů kovů, které budou posléze studovány v laboratorních modelových podmínkách z hlediska odstraňování aktuálních rizikových polutantů z odpadních proudů. Tyto modelové simulace se zaměří na aplikaci moderních technik v kombinaci s principy heterogenní katalýzy, jako jsou fotochemické, elektrochemické, mikrovlnné a další pokročilé postupy. Pro perspektivní katalyzátory a techniky budou v další fázi výzkumu vyvíjeny speciální reaktory pro jejich aplikaci v průmyslovém měřítku.

Ekodesign a hodnocení environmentálních aspektů produktů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.

Ekodesign pro dosažení udržitelnosti a oběhového hospodářství

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.

Ekodesign – nástroj začlenění environmentálních aspektů do designu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Ekonomická analýza nákladů životního cyklu produktu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce zkoumá hodnotu výrobku z perspektivy celého životního cyklu a v kontextu jeho začlenění do produkčních, obchodních, regulatorních a uživatelských systémů. Klade přitom zvláštní důraz na dynamiku těchto systémů a na optimalizační proces v investičním rozhodování.

Hodnocení environmentálních aspektů technologií záchytu a využití CO2

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení environmentálních aspektů celého životního cyklu technologií CCU. Jedná se o technologie záchytu a využití oxidu uhličitého.

Hodnocení životního cyklu bio-based produktů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Bio-based produkty jsou perspektivními materiály a palivy, jejichž výroba a použití v budoucích letech poroste. Ačkoli mohu tyto výrobky snížit zátěž životního prostředí způsobenou tradičními fosilními materiály a palivy, mohou bio-based produkty představovat jiné formy zátěže životnímu prostředí. Cílem této disertační práce je vytvořit koncepční nástroj hodnocení environmentálních dopadů bio-based výrobků zohledňující celý jejich životní cyklus.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Hodnotová analýza externalit průmyslové inovace

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce řeší problematiku komplexních dopadů nových technických řešení v průmyslu, a to včetně zpětných vazeb cenotvorných mechanismů a pobídkových a regulačních politik a jejich neočekávaných vlivů na funkci souvisejících procesů a systémů, včetně společenských. Zvláštní důraz klade na multidisciplinaritu a na posuzování situací, kde selhávají standardní tržní korektivy.

Inovace pro ekologickou a ekonomickou udržitelnost mobility

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na oblast rozhodování o inovacích pro ekologickou a ekonomickou udržitelnost mobility. Vzhledem ke geopolitickým specifikům a nejistotě prostředí je nezbytný scénářový přístup s respektování dlouhé periody. Cílem je tvorba normativního modelu pro firmy pohybující se v tomto sektoru, který by jim měl pomoci v rozhodování o investicích do inovací v této oblastí.

Inovativní postupy při čištění vzduchu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

V rámci disertační práce bude probíhat výzkum odstraňování nežádoucích složek vzduchu pomocí inovativních metod zahrnujících zejména fotokatalýzu a kombinaci fotokatalýzy a studeného plazmatu. Odstraňovány budou zejména organické látky produkované v rámci chemických výrob a biologického zpracování odpadů.

Integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí. Vzhledem k dlouhodobosti investic je nezbytné věnovat pozornost dlouhodobým dopadům, a to scénářově s respektování specifik daných odvětví (průmyslu). Cílem je tvorba normativního modelu, jež bude respektovat scénářové přístupy, nejistotu prostředí, multikriterialitu rozhodovacích procesů i specifika odvětví.

Kvalita pracovního života a BOZP

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na hodnocení kvality pracovního života na regionální a firemní úrovni s využitím dlouhodobých časových řad dat o kvalitě života v ČR. Cílem je identifikovat příčiny pracovních úrazů ve vybraných regionech ČR a oborech ekonomické činnosti, dále vytvořit a testovat model zvýšení kvality pracovního života s akcentem na prevenci rizik v oblasti BOZP

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.

Nové odpady a jejich materiálové toky v ČR

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na analýzu nově vznikajících odpad či odpadů s nárůstem hmotnostního toku v důsledku strukturálních změn v průmyslové oblasti či změny spotřebitelského chování. Cílem je vytipovat tyto odpady, provést analýzu jejich materiálových toků a kritickou analýzu možností jejich zpracování či využití.

Nové postupy zpracování škváry z energetického využití odpadů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na výzkum nových postupů využití škváry z energetického využití odpadů, a to zejména s ohledem na získávání kovů a využití minerální matrice v různých aplikacích stavebního průmyslu.

Toxické pracovní vztahy a BOZP (výskyt, rizika, prevence)

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na hodnocení úrovně toxicity pracovních vztahů (zejména na vztahy mezi nadřízenými a podřízenými, obsah práce a kvalitu pracovních podmínek) a vlivu psychosociálních faktorů na BOZP u oborů ekonomické činnosti s vysokým podílem automatizace, robotizace a umělé inteligence. Cílem je vytvořit a testovat modely systému řízení lidí, které motivují k prevenci rizik.

Udržitelnost potravinové produkce

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Produkce potravin je jedním z významných odvětví, které vykazuje významné environmentální dopady. Z pohledu celého životního cyklu i z pohledu materiálových a energetických toků je vhodné zjistit, které typy stravovacích návyků v různých regionech světa představují větší environmentální zátěž. Pro potravinovou produkco je rovněž významná dostupnost fosforu. Práce bude mít z cíl komplexně posoudit environmentální dopady celého řetězce potravinové produkce, balení potravin, distribuce a odpadového hospodářství. Součástí tématu bude srovnat rozdíly v zásobování potravinami mezi městským a venkovským prostředím.

Udržitelnost různých typů stravování z pohledu LCA

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Food produsction is currently identified as key environmental burden. Agriculture, food production, food packaging and distribution together with food waste management have serious environmental impacts. Population growth and need for food in urban systems results in increasing broadscale environmental stress. The purpose of this thesis is to evaluate different nutritional habits of selected key world regions and compae their environmental impacts from life cycle perspective. Output of the thesis is to define key factors influencing environmental impacts of food chain and propose environmentally friendlier nutrition habits.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Udržitelný rozvoj v podnikové praxi

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce budou prezentovat aktuální poznatky udržitelného rozvoje směrem k podnikové praxi, s nimi spojené ekonomické přínosy a omezení, a v neposlední řadě aktuální doporučení, přístupy, techniky pro implementaci těchto poznatků do podnikové praxe.

Využití agilní metodiky v oboru aplikovaných technologií

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na oblast agilního řízení projektů v oblasti environmentálních technologií. Vzhledem k rozsáhlosti a komplexnosti tématu je doporučen kvantitativní výzkum, konkrétně provedení akčního výzkumu a případové studie. Cílem této práce je rozšířit možnosti využití agilních metodik v prostředí technologie pomocí specifikace nových praktik, které budou navrženy v rámci této práce. Cílem je prokázání přínosu zavedení agilní metodiky na reálném projektu v technologickém prostředí. Cílem je rovněž navržení environmentálních indikátorů ukazujících přínos agilních technik pro rozvoj environmentálního inženýrství. Součástí disertační práce bude i zhodnocení zvolených technologí metodou posuzování životního cyklu LCA.

Vývoj metodiky vodní stopy pro vodní hospodářství

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Náplní disertační práce bude vývoj koncepčního nástroje pro hodnocení vodní stopy technologií i urbanistických celků. Vodní stopa je environmentální parametr hodnotící zátěž výrobků, technologií či lidských sídel a celků vůči vodnímu stresu. Vodní stres je lokalizovaný problém, který je třeba i v rámci studilí life cycle assessment vhodným způsobem lokalizovat.

Zahraniční partnerská instituce: KU Leuven, Belgium

Zelená ekonomika a její dopady, náklady a rizika/prevence pro BOZP

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Disertační práce je zaměřena na hodnocení nákladů, dopadů a rizik v BOZP, jaké způsobí rostoucí zelená ekonomika v ČR, tj. cirkulární ekonomika, solární energetika, aquaponie a odpadové hospodářství. Cílem je vytvořit a testovat modely prevence rizik pro vybranou oblast zelené ekonomiky.

Účinnost aplikace biocharu do kontaminovaných půd při vodním deficitu

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí

Anotace

Aplikace biocharu do půd představuje jedno z aktuálních témat globálního významu. Kromě sekvestrace uhlíku má význam také její účinek na zlepšení vlastností půdy a půdní bioty. Přídavku biocharu se připisuje pozitivní vliv na růst biomasy, fyziologické a biochemické znaky rostlin, mikrobiální aktivitu, ale také snížení negativních vlivů toxikantů v půdách kontaminovaných. Důležitým aspektem je přitom saturace půdy vodou. Práce bude věnována účinku biocharu (různého původu) na vlastnosti půdních organismů, především rostlin, a to za podmínek kombinovaného stresu, vodního deficitu a kontaminace půdy těžkými kovy.

Čištění a recyklace odpadních vod pomocí membránových separačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Membránové separační procesy našly široké uplatnění při čištění kontaminovaných podzemních vod i při čištění a recyklaci silně znečištěných průmyslových vod. Hlavním cílem práce je dosažení konceptu ,,zero discharge“ při využití procesů membránové separace, vhodné předúpravy jako je např. dávkování antiscalantů a následného zpracováním koncentrátu technologií solidifikace/stabilizace nebo pokročilými oxidačními procesy.

Čištění odpadních vod pomocí tlakových membránových separačních procesů

Garantující pracoviště: Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Anotace

Membránové separační procesy našly široké uplatnění při čištění kontaminovaných podzemních vod i silně znečištěných průmyslových vod. Hlavním cílem práce je dosažení konceptu ,,zero discharge“ při čištění odpadních vod pomocí kombinace membránové separace, vhodné předúpravy jako je např. dávkování antiscalantů a následným zpracováním koncentrátu technologií solidifikace/stabilizace a pokročilými oxidačními procesy.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi