Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Pracoviště → 215 VaV → Věda a výzkum → Přístroje → Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
iduzel: 14772
idvazba: 17947
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 12:51:28
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPLC
originál      Překlad anglického názvu High Performance Liquid chromatography do češtiny znamená vysokoúčinná kapalinová chromatografie. V čem se spočívá vysoká účinnost ve srovnání s "obyčejnou" chromatografií? Dosahuje se jí zmenšením zrnění stacionární fáze, a zmenšením rozptylu v zrnění. Se zmenšující se velikostí zrníček stacionární fáze roste jejich aktivní povrch a tedy i účinnost dělení. Do stejného prostoru se vejde mnohem více zrníček a zmenší se prostory mezi nimi, což způsobuje zhoršení penetrace (snadnosti průtoku) mobilní fáze, která tak musí být dopravována pod vysokým tlakem. Na jednu stranu tedy dojde k výraznému zmenšení kolony, snížení průtoku mobilní fáze, zmenšení potřebného množství mobilní fáze a zkrácení času potřebného pro analýzu, což jsou jednoznačně výhody. Na stranu druhou však je třeba dosáhnout vysokého tlaku mobilní fáze, aby byl zajištěn přiměřený průtok a tím i přiměřené eluční časy, což klade vysoké nároky na použité přístroje.
Jako detektory je možné použít detektor refraktometrický, UV, fluorimetrický, transportní, ELSD a talší vhodné pro kapalinovou chromatografii.
Jako mobilní fáze se používají v normálním uspořádání nepolární rozpouštědla typu n-hexan, n-heptan ve spojení s polárními stacionárními fázemi (silikagel neupravený nebo s chemicky vázanými skupinami NH2 či CN).

Součásti
      U nás používané zařízení je modulární a je složeno z těchto součástí:
- Zásobník mobilní fáze
- Vysokotlaká pumpa - dvoupístová izokratická
- Nástřikový člen - určen pro nástřik vzorku do vysokého tlaku, nastřikované množství dle smyčky v řádech µl
- Chromatografická kolona - ocelová nebo skleněná obsahující silikagel neupravovaný nebo s chemicky vázanou stacionární fází
- Detektor - kombinace různých detektorů, u nás jsou to refraktometrický, UV a fluorimetrický
- Nádoba na odpadní mobilní fázi
- Sběrný a komunikační člen - umožňuje sběr dat a ovládání systému pomocí počítače
- Ovládací software LC10 - uložení a zpracování dat v elektronické podobě
 

Omezení
      Analyzovat lze směsi nepolárních látek rozpustných v použité mobilní fázi, polární látky se mohou nevratně sorbovat na satacionární fázi a znehodnotit jí tak. Kapalinová chromatografie v normálním uspořádání většinou nedokáže rozdělit složité směsi uhlovodíků na jednotlivé látky ale jen na skupiny látek s podobnou strukturou, například jsou za jednu skupinu považovány látky jedním benzenovým jádrem a různým počtem různě dlouhých substituentů. Další omezení jsou omezeními jednotlivých použitých detektorů, které se někdy dalří odstranit kombinací několika různých detektorů zapojených za sebou. Popis problematiky detektorů překračuje rozsah tohoto textu, proto se jím zde nebudeme dále zabývat.

Použití
      Na našem ústavu používáme HPLC v normálním uspořádání k analýze skupinového složení středních ropných frakcí (motorové nafty, petroleje, oleje) pomocí RI a UV detektorů.

RP-HPLC

originálReversed-phase High Performance liquid chromatography je vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tzv. obrácenými fázemi.
Jestliže se v HPLC s klasickým uspořádáním používá nepolární mobilní fáze a polární stacionární fáze, pak v případě RP-HPLC je tomu naopak. Jako vhodné mobilní fáze je možné použít alkoholy (methanol), nitrily (acetonitril) a ethery (tetrahydrofuran, diethylether). Většinou však tyto eluenty mají příliš velkou eluční sílu a proto se používají ve směsi s vodou. Stacionární fázi (nepolární) zde tvoří silikagel s chemicky vázanou uhlovodíkovou skupinou (fenyl, CH3-, C8H17-, C18H37- a další). Pro detekci se nejčastěji používá spektrofotometrický (UV) nebo fluorimetrický detektor.

Součásti
U nás používané zařízení je modulární a je složeno z těchto součástí:
- Zásobník mobilní fáze
- Směšovač mobilních fázi - používá se především k plynulé změně vzájemného poměru rozpouštědel (např. gradient z CH3CN:H2O (50:50 obj.) na CH3CN během 20 min.)
- Vysokotlaká pumpa - dvoupístová izokratická
- Termostat kolon - zde je kolona uložena a temperována obvykle na 40°C
- Nástřikový člen - určen pro nástřik vzorku do vysokého tlaku, nastřikované množství dle smyčky v řádech µl
- Chromatografická kolona - ocelová obsahující silikagel s chemicky vázanou oktadecylovou funkční skupinou
- Detektor - kombinace různých detektorů, u nás jsou to UV a fluorimetrický
- Nádoba na odpadní mobilní fázi
- Sběrný a komunikační člen - umožňuje sběr dat a ovládání systému pomocí počítače
- Ovládací software LC10 - uložení a zpracování dat v elektronické podobě

Omezení
Analyzovat lze v podstatě jakékoliv směsi polárních látek rozpustných v použité mobilní fázi. Vzhledem k tomu, že v případě RP-HPLC se obvykle jedná o detailní analýzu směsi, tedy o rozdělení na jednotlivé složky a nikoliv skupiny, je nutné vždy vhodně zvolit mobilní fázi a mnohdy ještě navíc vhodnou metodu předseparace vzorku.

Použití
Na našem ústavu používáme RP-HPLC především ke stanovení polyaromatických uhlovodíků, aldehydů a ketonů.

Aktualizováno: 12.3.2015 10:23, Autor: Jiří Kroufek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi