Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25163
idvazba: 31867
šablona: stranka
čas: 23.4.2021 01:29:24
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stará verze

POZOR - tato stránka již není aktuální. Nové zobrazení nabídky témat disertačních prací naleznete na stránce Témata disertačních prací  na FTOP.

Tato stránka slouží pouze fakultním koordinátorům pro kontrolu a schválení jednotlivých témat.

Témata disertačních prací pro rok 2021/2022

Ústav chemie ochrany prostředí

Ekonomická analýza nákladů životního cyklu produktu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Disertační práce zkoumá hodnotu výrobku z perspektivy celého životního cyklu a v kontextu jeho začlenění do produkčních, obchodních, regulatorních a uživatelských systémů. Klade přitom zvláštní důraz na dynamiku těchto systémů a na optimalizační proces v investičním rozhodování.
Zásady: Vytvořte model hodnoty výrobku se zohledněním celého životního cyklu za podmínek nejistoty v jeho dílčích fázích a navrhněte zobecnitelný algoritmus rozhodovacího procesu v investičním rozhodování.

Environmentální dopady alternativních metod retailu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Dizertační práce se bude zabývat posuzováním environmentálních dopadů distribuce potravin v tak zvaném bezobalovém obchodě. Pomocí metody LCA bude porovnáno obvyklý způsob balení potravin a tzv. zero waste system. Cílem diplomové práce bude určit environmentální dopady jednotlivých typů nakupování, identifikovat fáze či procesy způsobující největší environmentální dopady, navrhnout materiálovou optimalizaci systémů a posoudit různé způsoby nakládání s obalem po skončení jeho životnosti. Primární data týkající se výroby kelímků budou získána v rámci spolupráce s firmou Penny Market.
Zásady: Vypracujte literární rešerši zaměřenou na studované tema. Vytvořte model životního cyklu studovaných systémů nakupování.Vhodným způsobem zvolte funkční jednotku. Vytvořte inventarizační tabulku a zhodnoťte množství surovin a emisí souvisejících s životním cyklem daného systému. Vytvořte charakterizační profil posuzovaných systémůa vzájemně je srovnejte. Získané informace interpretujte.

Evaluace politik ochrany životního prostředí

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Potluka Oto, doc. Ing. Ph.D. ( pot...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení dopadů environmentálních politik a opatření. Při zpracování disertační práce budou použity rigorózní metody odhadů dopadů
Zásady: Identifikujte klíčové faktory ovlivňující úspěšnost politik orientovaných na ochranu životního prostředí. Při identifikaci je nezbytné respektovat specifika typu politik, geografický rozsah, a typ znečištění. Při hodnocení aplikujte rigorózní metody testování a respektujte možnou roli více proměnných s respektováním faktorů týkajících se ochrany životního prostředí.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, datové podkady ČSÚ, Eurostat, European Environment Agency; metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh testovaného modelu

Hodnocení výsledků a dopadů zapojení stakeholderů do tvorby a implementace politik ochrany životního prostředí

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Potluka Oto, doc. Ing. Ph.D. ( pot...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení výsledků a dopadů zapojení stakeholderů do tvorby a implementace environmentálních politik a opatření. Při zpracování se předpokládá použití analýzy sítí vládnutí, aplikace place-based leadership, co-creation, co-production, nebo partnerství.
Zásady: Vytvořte modely pro hodnocení výsledků a dopadů vybraných opatření politik ochrany životního prostředí dle zapojení relevantních aktérů.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, datové podkady ČSÚ, Eurostat, European Environment Agency; metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh testovaného modelu.

Hodnotová analýza externalit průmyslové inovace

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Vlachý Jan, doc. Ing. Ph.D. ( vla...@vscht.cz)
Veřejné politiky, strategie podniků i zájem veřejnosti se u průmyslových inovací stále více zaměřují na jejich skutečné nebo potenciální externí dopady, což se mnohdy děje nesystematickým způsobem, a často s nechtěnými následky. Výzkum se proto zabývá problematikou analýzy komplexních dopadů nových technických řešení v průmyslu, a to včetně zpětných vazeb cenotvorných mechanismů a pobídkových a regulačních politik a jejich neočekávaných vlivů na funkci souvisejících procesů a systémů, včetně společenských. Zvláštní důraz klade na multidisciplinaritu a na posuzování situací, kde selhávají standardní tržní korektivy.
Zásady: Identifikujte externality aplikace zásadní průmyslové inovace, komplexně je vyhodnoťte v rámci scénářů vývoje a se vstupními parametry založenými na důkladné metaanalýze odborných studií a na mezioborové spolupráci. Poznatky využijte k návrhu a testování analytických nástrojů vhodných pro podporu rozhodovacího procesu v této oblasti.

Indikátory udržitelnosti a jejich využití v průmyslové praxi

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
V rámci řešení disertační práce bude vytvořena ucelená metodika hodnocení udržitelnosti průmyslových činností. Metodika bude hodnotit zvolená průmyslová odvětví s ohledem na celý životní cyklus a využije výstupy LCA a rovněž v LCA používané metodiky hodnocení environmentálních dopadů. Do metodiky budou začleněny i další vhodně zvolené indikátory udržitelnosti včetně vodní stopy.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty vypracujte metodiku využití vhodně zvolených indikátorů udržitelnosti využitelnou v průmyslové praxi pro zvolená průmyslová odvětví.

Inovace pro ekologickou a ekonomickou udržitelnost mobility

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Švecová Lenka, doc. Ing. Ph.D. ( sve...@vscht.cz)
Investiční projekty environmentálního charakteru jsou často vnímány jako regulatorní investice a jako takové jsou hodnoceny metodami, které nezohledňují ekonomickou efektivitu, ačkoli by tomu tak mělo být – bez ohledu na hodnotu výstupu. Disertační práce analyzuje v současnosti používané metody, vymezuje jejich nedostatky při používání pro různé typy používaných investičních projektů a na základě systematizace a kvantitativního výzkumu navrhuje metody upravené pro jednotlivé typy investic, které budou identifikovat specifické aspekty, které hodnocený projekt ovlivňují a začlení je do hodnocení projektů.
Zásady: Analyzujte v současnosti používané metody, vymezte jejich nedostatky při používání pro různé typy používaných investičních projektů a na základě systematizace a kvantitativního výzkumu navrhněte metody upravené pro jednotlivé typy investic, které budou identifikovat specifické aspekty, které hodnocený projekt ovlivňují a začlení je do hodnocení projektů.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů, metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, modelování, testování, návrh normativního modelu

Integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Švecová Lenka, doc. Ing. Ph.D. ( sve...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí. Vzhledem k dlouhodobosti investic je nezbytné věnovat pozornost dlouhodobým dopadům, a to scénářově s respektování specifik daných odvětví (průmyslu). Cílem je tvorba normativního modelu, jež bude respektovat scénářové přístupy, nejistotu prostředí, multikriterialitu rozhodovacích procesů i specifika odvětví.
Zásady: Identifikujte klíčové rizikové faktory ovlivňující rozhodovací procesy o investicích. Při identifikaci je nezbytné respektovat specifika odvětví. Při hodnocení investic z pohledu integrace rizika a nejistoty respektujte multikriteriální přístup s respektování faktorů týkajících se ochrany životního prostředí.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh normativního modelu

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z praxe vypracujte metodiku určování environmentálních dat logistiky.

Studium bioakumulace a ekotoxicity vybraných 2D nanomateriálů, chalkogenidů a monoelementárních materiálů na vodní organismy

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Vurm Radek, Ing. Ph.D. ( Rad...@vscht.cz)
Hlavním cílem práce je zjištění úrovně ekotoxicity pro vybrané nanomateriály (2D nanomateriály, chalkogeny, monoelementární materiály) a jejich vlivu na vybrané vodní organismy. Důležitým úkolem v rámci práce je případné potvrzení bioakumulace těchto materiálů a její lokalizace v konkrétních orgánech pozorovaných organismů. Současně bude studován i vliv těchto nanomateriálů v rámci potravinového řetězce skládajícího se z vybraných vodních organismů.
Zásady: Proveďte a vyhodnoťte testy toxicity vhodně zvolených materiálů.

Udržitelný rozvoj v podnikové praxi

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Veber Jaromír, prof. Ing. CSc. ( veb...@vscht.cz)
Je zřejmé, že v důsledku prosazování požadavků na udržitelný rozvoj dojde zejména v zemích EU k řadě závažných změn, které se mohou výrazně dotknout podnikatelských subjektů. Bezpochyby tendence k zero carbon povede k omezování produkce pohonných hmot a tím i posunům v jejich produkci, distribuci a spotřebě. Stejně tak tlak na omezování plastů, snižování spotřeby materiálů bude mít dopady na řadu průmyslových producentů, ale i spotřebitelů. Predikce možných dopadů na vybrané skupiny průmyslových producentů, ale i distributorů a spotřebitelů není příliš v odborné literatuře rozšířena. Je však nepochybné, že k ní dojde, a osvícení vlastníci a top managementy již o nich uvažují. Disertační práce bude prezentovat aktuální poznatky udržitelného rozvoje směrem k podnikové praxi, s nimi spojené ekonomické přínosy a omezení, a v neposlední řadě aktuální doporučení, přístupy, techniky pro implementaci těchto poznatků do podnikové praxe.
Zásady: Vytvořte rešerši aktuálních požadavků udržitelného rozvoje směrem k podnikové sféře – představy OSN, OECD, EU, normy ISO 14001, ISO 50001, iniciativy neziskových organizací GRI apod.
Identifikujte možnosti využití zjištěných aktuálních požadavků udržitelného rozvoje v podnikové praxi.
Aplikujte benchmarkingové přístupy, tj. nejlepší praktiky domácích a zahraničních firem.
Integrujte ekonomické aspekty implementace požadavků na udržitelný rozvoj do podnikové sféry.
Aktualizováno: 24.2.2020 11:53, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi