Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25163
idvazba: 31867
šablona: stranka
čas: 18.11.2019 06:57:12
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Chemické a energetické zpracování paliv

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté)

Hydrogenace produktů aldolové kondenzace

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat hydrogenací produktů vzniklých aldolovou kondenzací např. furfuralu s acetonem či cyklohexanonem. Uvedené produkty jsou vysoce funkcionalizované, což činí jejich selektivní konverzi na komponenty leteckých biopaliv nebo bio-monomerů velmi náročnou. Klíčovým aspektem je vývoj stabilního a selektivního bifunkčního katalyzátoru, který umožní dosahovat vysokých výtěžků žádaných uhlovodíků nebo diolů. Hlavní pozornost proto bude zaměřena na syntézu, charakterizaci a testování katalyzátorů s cílem popsat vztah mezi složením a vlastnostmi katalyzátoru a jeho aktivitou a selektivitou a umožnit tak racionální návrh optimálního katalytického systému.

Hydrokrakování rafinovaných pyrolýzních bio-olejů ve směsi s ropnými vakuovými destiláty

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Straka Petr, Ing. Ph.D. ( str...@vscht.cz)
Prácet se bude zabývat studiem možností uplatnění hydrogenačně stabilizovaného biooleje z pyrolýzy biomasy při hydrokrakování vakuových destilátů. Předmětem výzkumu bude studium vlivu složení suroviny a reakčních podmínek (reakční teplota, tlak, přebytek vodíku, vlastnosti katalyzátoru) na množství, složení a vlastnosti produktů hydrokrakování. Pozornost bude zaměřena i na studium reakcí, kterým podléhají sloučeniny obsažené v biooleji za podmínek hydrokrakování.

Materiálová kompatibilita v prostředí paliv obsahujících biosložku.

Macák Jan, doc. Ing. CSc. ( mac...@vscht.cz)
Matějovský Lukáš, Ing. Ph.D. ( luk...@vscht.cz)
Obsah biosložky (bio-ETBE, bioethanol, biobutanol) vede ke značným změnám vlastností automobilových paliv, např. polarity a vodivosti, dále ke zvyšování absorptivity a rozpustnosti vody a iontů v palivu. Se změnou těchto vlastností souvisí zvýšení korozní agresivity paliva a pokles materiálové kompatibility konstrukčních materiálů v tomto prostředí. Jednou z variant jak předcházet ztrátám způsobeným korozí je úprava prostředí přidáním vhodných inhibitorů koroze, které jsou levné a dostupné. Předmětem této práce bude materiálová studie v prostředí paliv obsahujících biosložku a možnosti úpravy prostředí za účel zvýšení materiálové kompatibility.

Materiály pro vysokoteplotní plynové systémy

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Berka Jan, Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jednen z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vyské teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmanovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši zaměřenou na téma: Koknstrukční materiály plynem chlazených reaktorů (zaměřte se hlavně na materiály používané pro konstrukci heliem chlazených HTR a GFR reaktorů), testování těchto materiálů v plynném prostředí za vysokých teplot a vliv prostředí plynného chladiva na vlastnosti materiálů při vysokých teplotách při i bez současného působení radioaktivního záření, poslední trendy v oboru vysokoteplotních materiálů. 2. Ná základě získaných vědoností navrhněte typy materiálů a testy, kterým by měly být tyto materiály podrobeny. Předpokládá se, že půjde o testování koroze materiálů v peci v prostředí helia obsahujícího nečistoty typické pro systémy HTR v koncentracích v řádu jednotek a ž stovek ppm. Testy budou provedeny bez vlivu radioaktivního záření. 3. Proveďtte experimenty, vyhodnoťte a porovnejte výsledky testů vlastností materiálů v prostředí helia obsahujícího nečistoty. Srovnejte s údaji publikovanými v literatuře, jsou-li k dispozici, formulujte závěry.

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.

Metody kvantitativního hodnocení pyrolýzních bio-olejů a produktů jejich hydrogenace

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Staš Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Pyrolýzní bio-oleje jsou kapalné produkty pyrolýzy lignocelulózové biomasy. Mají velice slibný potenciál pro využití jako moderní biopaliva nebo jako zdroj hodnotných kyslíkatých chemikálií. Chemické složení bio-olejů je velmi komplikované, protože obsahují tisíce různých většinou kyslíkatých sloučenin s různými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Podrobná znalost chemického složení bio-oleje je zásadní pro optimalizaci pyrolýzních procesů a/nebo následných procesů úpravy bio-oleje. Hlavní výzvou při analýze bio-oleje je identifikace jednotlivých sloučenin a jejich přesná kvantifikace. Hlavním cílem této disertační práce bude formulace strategií pro získání důkladných informací o chemickém složení bio-olejů a/nebo produktů jejich hydrogenace. Důraz bude kladen na kvantifikaci sloučenin s klíčovými funkčními skupinami obsahujícími kyslík, včetně aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin, fenolů, sacharidů, atd.

Netěsnosti přírubových spojů pro různá plynná média

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Tenkrát Daniel, Ing. Ph.D. ( ten...@vscht.cz)
Práce je primárně zaměřena na studium netěsnosti přírubových spojů pro heliové systémy v konceptu reaktorů IV. generace. Nicméně součástí práce bude testování úniku i jiných plynných médií zejména zemního plynu nebo vodíku. Práce bude zaměřena nejen na testování úniků přes různé druhy těsnění, ale i na měření průniku plynů okolního prostředí do potrubních systémů za zvýšeného přetlaku a zvýšené teploty.

Odstraňování CO2 ze spalin nízkoteplotní adsorpcí

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Kyselová Veronika, Ing. Ph.D. ( Ver...@vscht.cz)
V rámci řešení práce budou vyvíjeny speciální adsorpční materiály modifikované sloučeninami s vysokou afinitou k CO2 (např. org. amíny). Připravené adsorbenty budou testovány nejdříve v laboratorním měřítku pro záchyt CO2 z modelových směsí plynů a budou vyzkoušeny různé metody regenerace saturovaných adsorbentů. Adsorbenty s nejvyšší sorpční kapacitou v opakovaných sorpčních cyklech budou následně testovány pro záchyt CO2 v pilotním měřítku s použitím reálných spalin produkovaných při spalování uhlí.

Odstraňování kyselých složek energetického plynu nad rosným bodem dehtů

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@vscht.cz)
Plyn vznikající termochemickou konverzí uhlíkatých materiálů obsahuje nečistoty znemožňující jeho použití pro výrobu energie nebo alternativních plynných a kapalných paliv, či chemických komodit. Práce je věnována návrhu a ověřování koncepce komplexního odstraňování sirných sloučenin a halogenovodíků z primárního pyrolýzního plynu, pyrolýzního plynu a generátorového plynu při vyšších teplotách (>350°C).

Odstraňování těžkých kovů ze spalin produkovaných při spalování uhlí

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Kyselová Veronika, Ing. Ph.D. ( Ver...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na testování adsorbentů vhodných k záchytu rtuti z modelových směsí simulujících spaliny z hnědého uhlí. Cílem práce je najít optimální adsorbenty umožňující efektivní záchyt rtuti z elektrárenských spalin produkovaných při spalování českého hnědého uhlí, zjistit adsorpční kapacity těchto adsorbentů pro rtuť za podmínek sorpce z elektrárenských spalin (vysoké teploty a vysoká vlhkost) a možnosti eventuální regenerace saturovaných adsorbentů. Práce je součástí grantového projektu TAČR.

Příprava a charakterizace polymerních sorbentů

Jelínek Luděk, doc. Ing. Ph.D. ( jel...@vscht.cz)

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovi spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.

Studium chování materiálů v simulovaných podmínkách úložiště vyhořelého jaderného paliva

Macák Jan, doc. Ing. CSc. ( mac...@vscht.cz)
Černoušek Tomáš, Ing. ( Cer...@razdva.cz)

Studium procesů Claus a Sulfreen

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Machač Pavel, Ing. CSc. ( mac...@vscht.cz)
Pro měření absorpčních pochodů se používá celá řada zařízení. Práce je zaměřena na experimentálním ověření funkce provozních sorbentů v provozních podmínkách pro sorpci H2S z odpadních plynů v podmínkách rafinerie včetně čističky odpadních vod. Výběr konkrétních parametrů sorpčního dějě při výzkumném měření na průmyslových jednotkách Claus a Sulfreen je takový, aby zahrnoval nejen běžné technologické režimy, ale také extrémní situace.
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši na zadané téma 2. Experimentálně ověřte parametry, které ovlivňují sorpční děj 3. Sestavte rovnice popisující sorpční pochod v daných experimentálních podmínkách 4. Vyhodnoťte reprodukovatelnost měření.

Vliv složení ropy na její chování při dopravě a skladování

Blažek Josef, doc. Ing. CSc. ( bla...@vscht.cz)
Maxa Daniel, Ing. Ph.D. ( m...@vscht.cz)
Tvorba parafinických úsad je významným problémem při dopravě a dlouhodobém skladování rop. Spolehlivá predikce intenzity tvorby úsad, jejich množství a vlastností může vést k významným úsporám při čištění zásobníků ropy a ropovodů. Hlavními složkami ropných úsad jsou vysokomolekulární alkany a asfalteny, jejichž role při zhoršení stability ropy a tvorbě úsad je obecně známa. Na tvorbu úsad a jejich vlastnosti má však zásadní vliv vzájemná interakce a těchto složek a především podmínky, shrnuté v pojmech termická a mechanická historie. To pak způsobuje komplikované chování rop z hlediska tvorby a vlastností úsad, které zatím nebylo dostatečně popsáno. Výzkum bude zaměřen na vliv složení rop a jejich směsí a vliv teplotní historie na stabilitu rop a tvorbu úsad, složení a strukturu látek přítomných v pevné fázi úsad.

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Tenkrát Daniel, Ing. Ph.D. ( ten...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematika při skladování vodíku v rozličných strukturách spolu se zemním plynem.

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@vscht.cz)
Trakal Lukáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Biochar je ve své podstatě dřevěné uhlí, tj. porézní látka bohatá na uhlík.
Práce bude zaměřena na výrobu, charakterizaci a použití biocharu.
Proces výroby bude řešen ve spolupráci s českými producenty.
Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (IBI Biochar Standards), připravované evropské legislativy – 2016/0084 (COD) a též dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, porozimetrie a termické analytické metody apod.).
Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Partnery projektu jsou kromě zmíněných výzkumných institucí také soukromí zemědělci, Botanická zahrada v Praze a výrobci substrátu.

Výroba sazí z odpadních materiálů za pomoci termického plazmatu

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@vscht.cz)
Jeremiáš Michal, Ing. Ph.D. ( jer...@vscht.cz)
Od dob průmyslové revoluce roste stabilně produkce sazí o parametrech tzv. „carbon black“ (CB). V současnosti (2017) je jejich produkce 12 miliónů tun za rok. Poslední předpovědi hovoří o tom, že poptávka bude dále stoupat a je očekávaná produkce 20ti miliónů tun za rok. [1] Součaná výroba CB může být klasifikována do dvou kategorií: neúplné spalování a termální rozklad uhlovodíků. [2] Plazmové procesy produkce CB mají tu výhodu, že produkují v jednom kroku jak CB bez přímých emisí (CO2, SOx, NOx, atd.), které doprovázejí výše zmíněné v současnosti masivně používané procesy produkce CB. Taktéž nepřímé emise mohou být do jisté míry omezeny, pokud bude maximalizováno použití obnovitelných zdrojů elektřiny (možnost použití off-peak elektřiny). Navrhovaný PhD projekt prozkoumá možnosti produkce CB z odpadních materiálů. Projekt bude sestávat ze zevrubné literární rešerše a prokázání technologické schůdnosti procesu výroby CB za pomoci termálního plazmatu v měřítku 150 kW z nadějných odpadních materiálů. Výsledkem by měl být komplexní

Výroba syntetické bionafty hydrogenačním zpracováním rostlinných olejů

Blažek Josef, doc. Ing. CSc. ( bla...@vscht.cz)
Straka Petr, Ing. Ph.D. ( str...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat hydrogenačním zpracováním různých rostlinných olejů. Hlavní pozornost bude zaměřena na studium reakcí, které probíhají na různých druzích katalyzátoru. Hydrogenačnímu zpracování budou podrobeny i méně hodnotné suroviny složené převážně z tryacylglyceridů (např. upotřebené fritovací oleje). Předmětem výzkumu bude studium vlivu složení suroviny a reakčních podmínek (reakční teplota, tlak, přebytek vodíku, vlastnosti katalyzátoru) na množství a vlastnosti produktů hydrogenačního zpracování.

Výroba vodíku z odpadního sirovodíku

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Zásady: Sirovodík je jednoduchá molekula, která je svou strukturou podobná vodě. Oproti vodě je méně stabilní, tudíž je jeho rozklad na základní prvky snazší. Tento fakt činí sirovodík opomíjeným zdrojem vodíku. Rafinérský průmysl a průmysl zpracování zemního plynu produkuje velká množství sirovodíku, který je pomocí Clausova procesu převeden na síru a teplo. V případě, že by bylo možné ze sirovodíku získat vedle síry i vodík, jeho ekonomický potenciál by významně vzrostl. Vzhledem ke zpracování stále těžších rop s vyšším obsahem síry se tak výroba vodíku z odpadního sirovodíku jeví velice zajímavou. Existuje několik způsobů, jak rozložit sirovodík na vstupní prvky, avšak ani jeden z nich není průmyslově využíván. Jedná se o elektrochemický rozklad v roztoku nebo tavenině, termický rozklad, rozklad za použití UV záření a rozklad na kovových katalyzátorech. Dizertační práce bude zabývat zkoumáním katalytického rozkladu sirovodíku na kovových nosičových katalyzátorech a porovnáním s termickým rozkladem.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Biologická a bioelektrochemická redukce oxidu uhličitého na biomethan

Zábranská Jana, prof. Ing. CSc. ( zab...@vscht.cz)
Pokorná Dana, Ing. CSc. ( pok...@vscht.cz)
Tématem práce je biologická a bioelektrochemická redukce oxidu uhličitého z bioplynu nebo jiných zdrojů na biomethan, který může být dále využíván stejně jako zemní plyn a je transportovatelný do místa úplného využití jeho energie. Redukční ekvivalenty do biologické transformace přinášejí elektrony z elektrického proudu vyrobeného ekologickými postupy nebo takto vyrobený vodík. Dílčí cíle zahrnují návrh konfigurace bioelektrochemického systému, určení vhodného zdroje kultury elektrotrofních methanogenů a optimalizace podmínek jejich kultivace pro vysokou a stabilní účinnost zachycení elektronů a transformace CO2. Mikrobiologické sledování elektroaktivní kultury přinese poznatky, jak je elektromethanogenní mikrobiální společenstvo usazeno na elektrodovém povrchu, jaké je jeho složení a z něho plynoucí vzájemné interakce a jak reaguje na změny chemických i elektrochemických podmínek, které jsou spojeny s elektromethanogenezí a účinností systému.
Zásady: Práce má dvě zásadní linie – technickou a mikrobiologickou. V rámci technického řešení bude na základě dostupných poznatků navržena sestava bioelektrochemického systému, kde jsou varianty dvoukomorového a jednokomorového provedení. Důležitý je výběr konstrukčního materiálu, materiálu a složení elektrod a separačních membrán, kdy bude brán ohled nejenom na účinnost, ale i na dostupnost a cenu, dále bude řešen vhodný zdroj elektrického proudu. Významnou částí práce je zjištění limitací procesu a reakcí kultury na změny chemických i elektrochemických podmínek, které jsou spojeny s elektromethanogenezí a účinností systému.
Důležité parametry procesy budou sledovány nejvhodnějšími chemickými a elektrochemickými metodami a bude zjišťována fyzikálně-chemická limitace procesu – vliv tlaku, teploty a způsobu vnosu CO2 do systému. Složení plynné fáze bude stanovováno plynovým chromatografem s tepelně-vodivostním detektorem, složení kapalné fáze bude analyzováno standardními analytickými postupy, speciální intermetabolity budou stanoveny plynovým chromatografem s plamenoionizačním detektorem. Hodnoty napětí a proudu budou průběžně řízeny a monitorovány.
Mikrobiologická část bude zahrnovat hledání zdrojů anaerobní kultury s methanogenní elektroaktivitou, kultivace vybraných zdrojů s cílem obohacení elektroaktivních bakterií a optimalizaci fyzikálně-chemických podmínek. Dále bude zjišťována diverzifikace elektroaktivních methanogenů a jejich metabolické aktivity v závislosti na podmínkách kultivace.

Definování a analýza rizik souvisejících s využíváním vyčištěných odpadních vod a jejich recipientů

Vejmelková Dana, Ing. Ph.D. ( dan...@vscht.cz)
Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)

Ekodesign materiálů

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Environmentální parametry materiálů by měly být jedním z kritérií zohledňovaných designéry. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů materiálů.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z praxe vypracujte metodiku určování site-specific environmentálních dat materiálů používaných pro ekodesign.

Eliminace vnosu mikropolutantů do pitné vody

Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. ( pav...@vscht.cz)
Práce se bude věnovat metodám odstraňování mikropolutantů (pesticidy, léčiva aj.) z pitné vody se zaměřením na využití pokročilých oxidačních procesů.

Environmentální aspekty recyklace stavebních materiálů z pohledu architektury a designu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Lupíšek Antonín, Ing. Ph.D. ( ant...@cvut.cz)
Doktorská práce bude zaměřena na problematiku stavebních recyklátů ve zvolených zemích a na určení environmentálních aspektů používání recyklátů z pohledu metody LCA.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem vypracujte metodiku pro sběr dat zohledňujících environmentální aspekty různých stavebních recyklátů.

Membránové procesy pro odstranění přirozených organických látek z vody

Janda Václav, prof. Ing. CSc. ( jan...@vscht.cz)
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. ( pav...@vscht.cz)
Cílem práce bude testování organických i anorganických membrán pro odstranění přirozeného organického znečištění (přirozených organických látek, algogenních organických látek...) z vody. Testovány budou membrány o různé porozitě a jejich vhodnost pro odstranění různých typů znečištění. Vyhodnocována bude odstranitelnost znečištění v závislosti na velikosti makromolekul pro různé typy membrán. Bude sledováno i možné zanášení membrán a možnost jejich regenerace různými způsoby, včetně regenerace chemickými činidly. Výsledky by měly být uplatnitelné především v oblasti úpravy pitné vody.

Optimalizace procesu mikroaerace pro odstraňování sulfanu z bioplynu

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Výzkum mikroaerace, tj. dávkování malého množství vzduchu do anaerobních fermentorů za účelem odstranění sulfanu, má na ÚTVP bohatou historii, vč. publikace řady velmi citovaných vědeckých publikací. Tento proces již dobře zaveden v praxi. Přesto však zůstává mnoho nedořešených problémů. Např. spolehlivé řízení dávek vzduchu, přesné řízení výstupní kvality bioplynu, přesný teoretický popis proces z hlediska rychlosti různých chemických reakcí i složení bakteriální kultury, která tento proces provádí.
Tento výzkum bude zahrnovat laboratorní experimenty i matematické modelování procesu. Předpokládá se převedení poznatků z výzkumu do prostředí reálných aplikací.

Organické polutanty moderní doby a jejich analýza v životním prostředí

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)

Site specific charakterizační faktory vodní stopy v metodě LCA

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Ansorge Libor, Ing. Ph.D.
Vodní stopa je jeden z významných indikátorů antropogenního stresu na krajinu. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na hledání místně specifických charakterizačních faktorů vodní stopy pro Českou republiku a vývoj způsobu jejich určení. Práce bude konzultována s kolegy z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z VÚV TGM vypracujte metodiku určování site-specific charakterizačních faktorů pro určení vodní stopy.

Terciární čištění odtoku z městských čistíren odpadních vod a využití vody pro zavlažování městské zeleně

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat procesy terciárního čištění odtoků z městských čistíren odpadních vod. Studovány budou zejména proces zajišťující odstranění zbytkových nerozpuštěných látek, bakteriálního znečištění, specifických organických polutantů typu léčiv a hormonů a případné snížení solnosti. Takto získaná voda bude použita k zavlažovacím pokusům na rostlinách, reprezentujících typickou městkou zeleň. Bude studován vliv na růst rostlin i na kvalitu zeminy a na podzemní vody. V tomto systému bude sledována zejména distribuce specifických organických polutantů.
Zásady: Zpracujte literární rešerši zaměřenou na procesy terciárního čištění městských odpadních vod, zejména separaci zbytkových nerozpuštěných látek, dezinfekci, odstraňování specifických organických polutantů typu léčiv a hormonů a případně solnosti. Zároveň se zaměřte na dostupné informace o využití takto získané vody pro zavlažování v zemědělství a při údržbě městské zeleně.
Vybrané procesy studujte v poloprovozních zařízeních zpracovávajících odtok ze skutečné městské čistírny odpadních vod. Při zavlažovacích pokusech s rostlinami reprezentujícími typickou městkou zeleň se zaměřte na distribuci sledovaných zbytkových polutantů v systému rostlina (kořenová i nadzemní část) – zemina – podzemní voda.

Vliv sanačních technologií na půdní mikroflóru

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)

Využití bakterií anammox jako zdroje specifických membránových fosfolipidů

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Tento výzkum je zaměřen na studium membránových fosfolipidů (především tzv. ladderánů), které lze nalézt v membránách bakterií anammox. Tyto fosfolipidy, které se nevyskytují u žádné jiné bakterie, mají velmi neobvyklou chemickou strukturu a tvoří mimořádně rezistentní membrány. Cílem tohoto výzkumu je detailní popis vlastností a funkcí membrán tvořených ladderany a hledání způsobů extrakce a následného využití ladderanů. Může jít např. o produkci nanokapsulí (nanorobotů) pro transport funkčních molekul do přesně definovaných tkání v těle.

Vývoj a specifikace antimikrobiálních vlastností filtračních komponent vhodných pro vodárenskou vzduchotechniku

Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)
Zásady: Mikroorganismy jsou stálou součástí vzduchu ve volné atmosféře i v uzavřených prostorách, jsou vázány na aerosoly, kapénky anebo na povrch jemných prachových částic. Míra prašnosti významně souvisí s mikrobiální kontaminací a naopak. V současné době je velmi diskutovaným problémem výskyt patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů ve vzduchu a v aerosolech, které lze vhodně eliminovat účinným využitím ventilačního filtračního zařízení. Často přítomnost těchto mikroorganismů v ovzduší souvisí i s jejich přítomností ve vodě. Jedná se o původce nosokomiálních infekcí, které jsou známe jako organismy rezistentní vůči antibiotikům. Hlavními zástupci jsou organismy ze skupiny ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosaEnterobacter sp.). O patogenních bakteriích tohoto typu je známo, že se v ovzduší nevyskytují dlouho a mají jistou adaptaci spojenou s fyziologickým stresem při přenosu vzduchem. V současné době se připravuje standardizace ve sledování nosokomiálních mikroorganismů (ISO/TC 147/SC 4 N 587). V ovzduší se vyskytují kromě bakterií další mikroorganismy, významné z hlediska negativního vlivu na akumulovanou pitnou vodu v akumulačních nádržích vodojemů, velmi odolné jsou například spory různých mikromycet, mezi které patří významně zastoupený druh Aspergillus fumigatus. Smyslem práce bude sledování míry mikrobiální kontaminace ovzduší v různých typech vodojemů s cílem návrhu vhodné filtrační sestavy účinně eliminující mikrobiální kontaminaci ze vzduchu proudícího z/do komor. Vodojemy jsou strategicky významné vodárenské objekty z pohledu rizikové analýzy a bezpečného zásobování obyvatel pitnou vodou. Je zcela žádoucí vytvořit filtrační sestavy odpovídající požadavkům kladeným na vodárenské objekty. Součástí projektu bude vývoj vhodné metody pro testování všech klíčových parametrů ovlivňujících mikrobiální úroveň ovzduší.
Aktualizováno: 13.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi