Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25163
idvazba: 31867
šablona: stranka
čas: 9.12.2021 04:14:19
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stará verze

POZOR - tato stránka již není aktuální. Nové zobrazení nabídky témat disertačních prací naleznete na stránce Témata disertačních prací  na FTOP.

Tato stránka slouží pouze fakultním koordinátorům pro kontrolu a schválení jednotlivých témat.

Témata disertačních prací pro rok 2021/2022

Studijní program:

Degradace kovových materiálů ve spalinách a v prostředí CO2 při vysoké teplotě

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Berka Jan, Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Materiály, které jsou uvažovány např. pro výrobu různých částí vysokoteplotní karbonátové smyčky a dalších zařízení, jsou vystaveny plynnému prostředí a vysoké teplotě. Lze předpokládat, že toto prostředí bude mít na materiály podobný vliv, jako prostředí spalin. Je známo, že o korozním působení spalin na kovové materiály lze nalézt množství údajů v literatuře. Cílem tohoto projektu je tyto údaje vyhledat, utřídit a vyvodit z nich patřičné závěry důležité pro další experimntální práce.
Zásady: - ve vhodných zdrojích vyhledejte údaje o degradaci, korozi a změnách vlastností vybraných kovových materiálů ve spalinách, prostředí CO2 a dalších podobných plynných prostředích - Orientační přehled materiálů: P91, 316, 316 L, Alloy 800H, Inconel 617, Inconel 713, Inconel 738 - další materiály dle upřesnění vedoucího práce a konzultantů - získané znalosti aplikujte na zhodnocení výsledků dosud uskutečněných testů materiálů na Ú216 VŠCHT v rámci projektu NF - závěry, výstupy a doporučení formulujte v písemné práci (zprávě k projektu)

Digitalizace vodní infrastruktury: Vývoj digitálního dvojčete čistírny odpadních vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Stejně jako v jiných odvětvých se i ve vodním hospodářství stále více uplatňují hlavní aspekty průmyslu 4.0: digitalizace, maximální využití dat, využití umělé inteligence získávání prediktivních dat atd. Především data (o spotřebě vody, množství odpadních vod, jejich kvalitě atd.) se stala jednou z nejcenějších komodit vodního hospodářství a jejich význam nepochybně poroste i v následujících letech.
Hlavním tématem této dizertační práce bude vývoj digitálního dvojčete reálné čistírny odpadních vod (ČOV). Tento nástroj spočívá v podrobné databázi všech zařízení ČOV vč. dat o provozu a údržbě a energetické náročnosti, on-line zapojení čidel, sjednocení datových toků a detailní prostorový popis celé ČOV. Hlavním cílem je schopnost prediktivního vyhodnocování optimalizací provozu ČOV.

Ekonomická analýza nákladů životního cyklu produktu

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Disertační práce zkoumá hodnotu výrobku z perspektivy celého životního cyklu a v kontextu jeho začlenění do produkčních, obchodních, regulatorních a uživatelských systémů. Klade přitom zvláštní důraz na dynamiku těchto systémů a na optimalizační proces v investičním rozhodování.
Zásady: Vytvořte model hodnoty výrobku se zohledněním celého životního cyklu za podmínek nejistoty v jeho dílčích fázích a navrhněte zobecnitelný algoritmus rozhodovacího procesu v investičním rozhodování.

Ekotoxikologické hodnocení farmak a mikropolutantů přítomných v ekosystémech

Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)
Wimmerová Lenka, Ing. MSc. Ph.D. ( wim...@dekonta.cz)
Téma práce se zaměří na hledání nových druhů řasových kultur pro testování ekotoxicity. Součástí práce bude příprava alginátových kuliček z různých kmenů řas a zjišťování odezvy toxicity ve srovnání s "živými" kulturami řas. Ekotoxikologické účinky budou zjišťovány na modelových nebo reálných vzorcích obsahující mikropolutanty (farmaka). Hodnocenými látkami budou např. triclosan, diclofenac, glyfosát, benzotriazol apod. a méně prozkoumaná farmaka.

Environmentální dopady alternativních metod retailu

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Dizertační práce se bude zabývat posuzováním environmentálních dopadů distribuce potravin v tak zvaném bezobalovém obchodě. Pomocí metody LCA bude porovnáno obvyklý způsob balení potravin a tzv. zero waste system. Cílem diplomové práce bude určit environmentální dopady jednotlivých typů nakupování, identifikovat fáze či procesy způsobující největší environmentální dopady, navrhnout materiálovou optimalizaci systémů a posoudit různé způsoby nakládání s obalem po skončení jeho životnosti. Primární data týkající se výroby kelímků budou získána v rámci spolupráce s firmou Penny Market.
Zásady: Vypracujte literární rešerši zaměřenou na studované tema. Vytvořte model životního cyklu studovaných systémů nakupování.Vhodným způsobem zvolte funkční jednotku. Vytvořte inventarizační tabulku a zhodnoťte množství surovin a emisí souvisejících s životním cyklem daného systému. Vytvořte charakterizační profil posuzovaných systémůa vzájemně je srovnejte. Získané informace interpretujte.

Evaluace politik ochrany životního prostředí

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Potluka Oto, doc. Ing. Ph.D. ( pot...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení dopadů environmentálních politik a opatření. Při zpracování disertační práce budou použity rigorózní metody odhadů dopadů
Zásady: Identifikujte klíčové faktory ovlivňující úspěšnost politik orientovaných na ochranu životního prostředí. Při identifikaci je nezbytné respektovat specifika typu politik, geografický rozsah, a typ znečištění. Při hodnocení aplikujte rigorózní metody testování a respektujte možnou roli více proměnných s respektováním faktorů týkajících se ochrany životního prostředí.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, datové podkady ČSÚ, Eurostat, European Environment Agency; metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh testovaného modelu

Heterogenní bazické katalyzátory pro kondenzační reakce

Kubička David, doc. Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Heterogenní bazické katalyzátory se jeví jako slibné katalyzátory pro zhodnocování nižších aldehydů a ketonů na cenné chemické meziprodukty. Práce bude zaměřena na vývoj nových strategií týkajících se syntézy a složení za účelem pochopení principu katalytické aktivity hydrotalcitových katalyzátorů a zlepšení jejich dlouhodobé stability. Kromě aldolové kondenzace bude práce zaměřena na další klasické organické syntézy, při kterých by hydrotalcity mohly nahradit tradiční bazické katalyzátory a udělat tak tyto syntézy šetrnější k životnímu prostředí.

Hodnocení výsledků a dopadů zapojení stakeholderů do tvorby a implementace politik ochrany životního prostředí

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Potluka Oto, doc. Ing. Ph.D. ( pot...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení výsledků a dopadů zapojení stakeholderů do tvorby a implementace environmentálních politik a opatření. Při zpracování se předpokládá použití analýzy sítí vládnutí, aplikace place-based leadership, co-creation, co-production, nebo partnerství.
Zásady: Vytvořte modely pro hodnocení výsledků a dopadů vybraných opatření politik ochrany životního prostředí dle zapojení relevantních aktérů.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, datové podkady ČSÚ, Eurostat, European Environment Agency; metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh testovaného modelu.

Hodnotová analýza externalit průmyslové inovace

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Vlachý Jan, doc. Ing. Ph.D. ( vla...@vscht.cz)
Veřejné politiky, strategie podniků i zájem veřejnosti se u průmyslových inovací stále více zaměřují na jejich skutečné nebo potenciální externí dopady, což se mnohdy děje nesystematickým způsobem, a často s nechtěnými následky. Výzkum se proto zabývá problematikou analýzy komplexních dopadů nových technických řešení v průmyslu, a to včetně zpětných vazeb cenotvorných mechanismů a pobídkových a regulačních politik a jejich neočekávaných vlivů na funkci souvisejících procesů a systémů, včetně společenských. Zvláštní důraz klade na multidisciplinaritu a na posuzování situací, kde selhávají standardní tržní korektivy.
Zásady: Identifikujte externality aplikace zásadní průmyslové inovace, komplexně je vyhodnoťte v rámci scénářů vývoje a se vstupními parametry založenými na důkladné metaanalýze odborných studií a na mezioborové spolupráci. Poznatky využijte k návrhu a testování analytických nástrojů vhodných pro podporu rozhodovacího procesu v této oblasti.

Hydrogenace produktů aldolové kondenzace

Kubička David, doc. Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat hydrogenací produktů vzniklých aldolovou kondenzací např. furfuralu s acetonem či cyklohexanonem. Uvedené produkty jsou vysoce funkcionalizované, což činí jejich selektivní konverzi na komponenty leteckých biopaliv nebo bio-monomerů velmi náročnou. Klíčovým aspektem je vývoj stabilního a selektivního bifunkčního katalyzátoru, který umožní dosahovat vysokých výtěžků žádaných uhlovodíků nebo diolů. Hlavní pozornost proto bude zaměřena na syntézu, charakterizaci a testování katalyzátorů s cílem popsat vztah mezi složením a vlastnostmi katalyzátoru a jeho aktivitou a selektivitou a umožnit tak racionální návrh optimálního katalytického systému.

Charakterizace sirných sloučenin ve středních ropných destilátech

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Disertační práce se bude zabývat detailní charakterizací sirných látek ve středních destilátech s využitím jednorozměrné plynové chromatografie v kombinaci se selektivními sirnými detektory (plamenově-fotometrický, pulzní plamenově-fotometrický a chemiluminiscenční detektor) a s využitím multidimenzionální komprehenzivní plynové chromatografie s hmotnostním a selektivním sirným chemiluminiscenčním detektorem. Cílem této práce bude vývoj a optimalizace vhodných analytických metod a následná identifikace a kvantitativní stanovení sirných sloučenin přítomných ve středních destilátech. Na základě získaných poznatků budou posouzeny možnosti snížení obsahu sirných látek v motorové naftě úpravou podmínek hydrogenační rafinace a úpravou destilačního řezu jednotlivých komponent motorové nafty.

Chemické a biochemické transformace fosforu při čištění odpadních vod

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Srb Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@pvk.cz)
Práce se bude zabývat chemickými procesy a vznikajícími produkty při srážení fosforečnanů z odpadních vod v prostředí aktivovaného kalu a v případě použití srážedel na bázi železitých solí i vlivu biologických procesů na mechanismus srážení i na oxidační stav železa v produktech srážení. Současně bude sledován vliv nízkých zbytkových koncentrací fosforečnanového fosforu na vlastnosti aktivovaného kalu jak z hlediska odstraňování vybraných složek znečištění (např. vliv na nitrifikaci) tak na mikrobiální složení z hlediska separačních vlastností aktivovaného kalu, tvorby extracelulárních polymerů či vlivu vznikajících sraženin na sedimentační schoposti. Další část práce bude zaměřena na možnosti ovlivňování výše popasných vlastností aktiovovaného kalu v případě zvýšeného biolgického odstraňování fosforu, kompetici ostatních složek biocenózy s poly-P baktériemi a jejich vliv na možný vznik biologických pěn či dalších separačních problémů.

Indikátory udržitelnosti a jejich využití v průmyslové praxi

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
V rámci řešení disertační práce bude vytvořena ucelená metodika hodnocení udržitelnosti průmyslových činností. Metodika bude hodnotit zvolená průmyslová odvětví s ohledem na celý životní cyklus a využije výstupy LCA a rovněž v LCA používané metodiky hodnocení environmentálních dopadů. Do metodiky budou začleněny i další vhodně zvolené indikátory udržitelnosti včetně vodní stopy.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty vypracujte metodiku využití vhodně zvolených indikátorů udržitelnosti využitelnou v průmyslové praxi pro zvolená průmyslová odvětví.

Inovace pro ekologickou a ekonomickou udržitelnost mobility

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Švecová Lenka, doc. Ing. Ph.D. ( sve...@vscht.cz)
Investiční projekty environmentálního charakteru jsou často vnímány jako regulatorní investice a jako takové jsou hodnoceny metodami, které nezohledňují ekonomickou efektivitu, ačkoli by tomu tak mělo být – bez ohledu na hodnotu výstupu. Disertační práce analyzuje v současnosti používané metody, vymezuje jejich nedostatky při používání pro různé typy používaných investičních projektů a na základě systematizace a kvantitativního výzkumu navrhuje metody upravené pro jednotlivé typy investic, které budou identifikovat specifické aspekty, které hodnocený projekt ovlivňují a začlení je do hodnocení projektů.
Zásady: Analyzujte v současnosti používané metody, vymezte jejich nedostatky při používání pro různé typy používaných investičních projektů a na základě systematizace a kvantitativního výzkumu navrhněte metody upravené pro jednotlivé typy investic, které budou identifikovat specifické aspekty, které hodnocený projekt ovlivňují a začlení je do hodnocení projektů.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů, metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, modelování, testování, návrh normativního modelu

Integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Švecová Lenka, doc. Ing. Ph.D. ( sve...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na integrace rizika a nejistoty do rozhodnutí o investicích ve vybraných sektorech průmyslu ve vazbě na ochranu životního prostředí. Vzhledem k dlouhodobosti investic je nezbytné věnovat pozornost dlouhodobým dopadům, a to scénářově s respektování specifik daných odvětví (průmyslu). Cílem je tvorba normativního modelu, jež bude respektovat scénářové přístupy, nejistotu prostředí, multikriterialitu rozhodovacích procesů i specifika odvětví.
Zásady: Identifikujte klíčové rizikové faktory ovlivňující rozhodovací procesy o investicích. Při identifikaci je nezbytné respektovat specifika odvětví. Při hodnocení investic z pohledu integrace rizika a nejistoty respektujte multikriteriální přístup s respektování faktorů týkajících se ochrany životního prostředí.
Metodologie: analýza sekundárních pramenů z Web of Science a Scopus, metody primárního výzkumu: dotazníkový průzkum, polostrukturované a nestrukturované rozhovory, testování, návrh normativního modelu

Interakce konstrukčních materiálů se superkritickou vodou

Macák Jan, doc. Ing. CSc. ( mac...@vscht.cz)
Použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti.
Konstrukční materiály jsou v tomto prostředí vystaveny velmi náročným korozním podmínkám. Cílem práce je ověřit chování vybraných konstrukčních materiálů v tomto prostředí. Část práce bude zaměřena na aplikaci nových metod úpravy povrchů a vývoj in-situ metod testování korozních charakteristik za těsně podkritických, kritických a nadkritických parametrů.

Kontinuální iontová chromatografie pro separaci iontů alkalických kovů

Jelínek Luděk, doc. Ing. Ph.D. ( jel...@vscht.cz)
Cílem práce je studium a optimalizace separace iontů alkalických kovů pomocí preparativní iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem. Součástí práce bude sestavení chromatografu sestávajícího z osmi až dvanácti kolon a řešení řízení procesu. V další fázi pak optimalizace podmínek separace iontů alkalických kovů z hlediska složení stacionární i mobilní fáze. Potenciálním směrem výzkumu je také izotopové obohacování lithia kontinuální iontovou chromatografií.

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z praxe vypracujte metodiku určování environmentálních dat logistiky.

Masokostní moučka jako zdroj cenných prvků

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@icpf.cas.cz)
Cílem disertační práce bude návrh praktických podmínek materiálového a energetického využití masokostní moučky kategorie I – III. Proces termického zpracování masokostní moučky bude vybrán na základě znalostí získaných při sepsání přehledného článku na téma práce. V druhé části práce budou provedeny laboratorní experimenty vedoucí k návrhu vhodných pracovních podmínek z pohledu energetické účinnosti procesu a kvality popelovin pro recyklaci zájmových prvků. Výsledkem práce bude již zmíněný návrh praktických provozních podmínek termického zpracování a suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor a projekční firma) pro stavbu technologické linky.

Materiálové a energetické využití odpadních plastů

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@icpf.cas.cz)
Vzhledem k narůstajícím problémům s využitím odpadních plastů bude tato disertační práce zaměřena na prozkoumání aktuálních možností jejich materiálového a energetického využití. Součástí práce bude porovnání jednotlivých technologií včetně jejich přínosů a dopadů na životní prostředí a klima. Bude posouzena aplikovatelnost těchto technologií v praxi s důrazem na palivářské a energetické charakteristiky zpracovávaného odpadu. Bude také přihlédnuto k obsahu nečistot v uvažovaném plastovém odpadu a k prevenci jejich migrace do výstupních produktů.

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.

Metody detekce, kvantifikace a separace pikoplanktonu

Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)
Téma práce se zaměří na pikoplanktonní organismy (zjm. sinice), které v současné době klimatických změn hrají ve vodních ekosystémech stále větší roli. Práce bude zaměřena na reálné hodnocení vzorků vod vodárenských nebo rekreačních nádrží s výskytem pikoplanktonních sinic (např. Fláje, Přísečnice, Stanovice, Hůrka, Most apod.). Budou vyvíjeny nové metody detekce a kvantifikace pikoplanktonních organismů. Přítomní zástupci pikoplanktonu budou detekováni pomocí mikroskopických metod (světelná, fluorescenční, epifluorescenční, in situ hydridizační), použity budou metody molekulární biologie (PCR, RT-PCR) a bude zjišťována přítomnost genů odpovědných za organoleptické závady (produkce geosminu apod.) nebo produkce cyanotoxinů. Případně bude řešena problematika vodárenských technologií vhodných k účinné eliminaci těchto drobných mikroorganismů.

Možnosti využití pokročilých simulačních nástrojů pro design a řízení inovativních dekontaminačních technologií

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Škarohlíd Radek, Ing. ( Rad...@vscht.cz)
Matematicko-fyzikální popis dějů v rámci inovativních dekontaminační technologií, mezi něž patří například on-site termická desorpce s mikrovlnným ohřevem či pokročilé oxidační procesy pro degradaci polutantů ve zvodnělém horninovém prostředí/odpadních vodách, je zpravidla velmi komplexní „multifyzikální“ povahy. Pro navržení designu technologie a hodnot provozních parametrů zmíněných technologií je konvenčně jako výchozího bodu využíváno zjednodušených matematických modelů, které inherentně vykazují značnou nejistotu z hlediska jejich výpovědní hodnoty a vyžadují tak následně značně robustní doprovodnou experimentální činnost. Práce si klade za cíl komparaci konvenčních matematických modelů a pokročilých numerických simulací z hlediska přínosů jejich implementace v rámci designu a řízení vybraných inovativních dekontaminačních technologií.

Multifunkční heterogenní katalyzátory pro zhodnocení biomasy

Kubička David, doc. Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Komplexita složení různých surovin na bázi biomasy vyžaduje pro jejich zpracování vývoj nových katalyzátorů s několika synergickými funkcemi. Předmětem práce bude návrh, syntéza a charakteristika multifunkčních katalyzátorů a hodnocení jejich katalytické aktivity, selektivity a stability při přeměně různých surovin pocházejících z biomasy (jako např. furfural, hydroxymethylfurfural nebo kyselina levulinová) na chemikálie s vyšší přidanou hodnotou a/nebo na pokročilá biopaliva. Hlavní pozornost bude zaměřena na pochopení vztahů mezi způsobem přípravy katalyzátoru a jeho strukturou a vlastnostmi stejně tak jako na sledování vlivu struktury a vlastností katalyzátoru na jeho aktivitu.

Odstraňování oxidu uhličitého ze spalin vznikajících při spalování fosilních paliv a biopaliv ve velkých energetických kotlích

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na vývoj vhodného technologického postupu odstraňování oxidu uhličitého ze spalin vznikajících při spalování fosilních paliv a biomasy ve velkých energetických kotlích. Technologie by měla být použita pro čištění spalin o teplotách od 50 do 90 °C. Předpokládá se vývoj vhodných funkcionalizovaných adsorbentů se zakotvenou kapalnou fází na bázi organických amínů a imínů, které budou zajišťovat chemickou vazbu oxidu uhličitého na povrchu adsorbentu a tím jeho dostatečnou adsorpční kapacitu pro CO2. Regenerace saturovaného sorbentu se předpokládá jeho zahřátím na teploty 120 - 180 °C pomocí vodní páry. Je potřeba najít takový nosič (aktivní uhlí, anorganické sorbenty) a takové činidlo, které budou vykazovat dobrou vzájemnou vazbu, aby nedocházelo ke ztrátám organického činidle v procesu regenerace. Ogranické činidlo musí zároveň zajišťovat vysokou afinitu k CO2. Dalším cílem práce je nalézt vhodný způsob zakotvení organického činidla na vnitřním povrchu sorbentu.

Odstraňování těžkých kovů ze spalin produkovaných při spalování uhlí

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Vagenknechtová Alice, Ing. Ph.D. ( ali...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na testování adsorbentů vhodných k záchytu rtuti z modelových směsí simulujících spaliny z hnědého uhlí. Cílem práce je najít optimální adsorbenty umožňující efektivní záchyt rtuti z elektrárenských spalin produkovaných při spalování českého hnědého uhlí, zjistit adsorpční kapacity těchto adsorbentů pro rtuť za podmínek sorpce z elektrárenských spalin (vysoké teploty a vysoká vlhkost) a možnosti eventuální regenerace saturovaných adsorbentů. Práce je součástí grantového projektu TAČR.

Poškození vysoce legovaných materiálů v okruzích chladících vod a návrh postupů efektivního řízení životnosti

Macák Jan, doc. Ing. CSc. ( mac...@vscht.cz)
Korozivzdorné oceli jsou v jaderných elektrárnách široce rozšířeným materiálem. Jejich využití najdeme mimo jiné i v okruhu chladících vod. V těchto podmínkách je nutno počítat s možnou mikrobiální aktivitou a s ní spojenými riziky pro použití těchto ocelí. Cílem práce je zvýšení spolehlivosti korozivzdorných ocelí v chladícím okruhu a návrh postupů pro efektivní řízení jejich životnosti.

Selektivní odstraňování aniontů z kontaminovaných vod

Parschová Helena, doc. Dr. Ing. ( par...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat selektivní sorpcí aniontů (např. F-, NO3-, Br-, PO43-, CrO42-) z vodných roztoků pomocí standardních anexů, selektivních sorbentů a anorganických sorbentů. Za účelem nalezení vhodných podmínek, pro odstranění těchto aniontů, budou provedeny rovnovážné vsádkové pokusy a kolonové dynamické pokusy. V rámci výzkumu bude zkoumán vliv doprovodných aniontů, vstupní hodnoty pH a specifického zatížení na sorpční účinnost sledovaných sorbentů. Cílem doktorské práce bude nalézt vhodné sorbenty pro selektivní odstraňování daných aniontů a určit optimální pracovní podmínky těchto sorbentů jak pro sorpci daných aniontů, tak i pro jejich desorpci ze sorbentů.

Sledování výskytu a osudu genů antibiotické rezistence v odpadních vodách a v prostředí

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Šíření antibiotické rezistence je jedním z nejpalčivějších světových problémů souvisejících se zdravotní tématikou. Každým rokem roste množství pacientů, kteří nemohou být léčeni běžnou antibiotickou léčbou, protože jsou infikování antibioticky rezistentními kmny bakterií. Odpadní vody a čistírenské kaly jsou jednou z nejdůležitějších cest vnosu antibiotické rezistence (formou rezistentních patogenních bakterií nebo jejich genetickou informací - genů antibiotické rezistence) do životního prostředí.
Tato práce se bude zabývat sledování genů antibiotické rezistence v odpadních vodách, jejich odstraněním v čistírnách odpadních vod a jejich osudem po té, co se dostanou do životního prostředí. Hlavními sledovanými prostředími budou sedimenty recipientů odpadních vod a půda zavlažovaná recyklovanou odpadní vodou.

Snižování rizik spojených s recyklací šedých vod: Využití internetu věcí pro dálkový monitoring a řízení čistíren šedých vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Recyklace šedých vod, t.j. reltaivně málo znečištěných vod použitých v koupelnách, se stává důležitým elementem hospodaření s vodou v současné společnosti. I když jde většinou o jednoduché a spolehlivé technologie, jejich provoz a následné využití uvnitř nebo vně budov je spojen s nezanedbatelnými hygienickými a environmentálními riziky. Snížení těchto rizik, která jsou často spojena s nedokonalým provozem a údržbou, lze dosáhnout co nejdokonalejším monitoringem a řízením provozu čistírenských technologií a především monitoringem kvality vyčištěné vody.
Cílem této dizertační práce bude navrhnout a odzkoušet systém monitoringu a řízení čistíren šedých vod založený na internetu věcí (IoT). Student bude hledat takový soubor parametrů, které mohou být měřeny v reálném čase a zároveň dávají co nejlepší informace o stavu čistírny a kvalitě vyčištěné vody. Dále budou hledány algoritmy, které budou reagovat na chybové provozní stavy čistíren tak, aby byla minimalizována nutnost fyzické obsluhy čistíren.

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.

Studium bioakumulace a ekotoxicity vybraných 2D nanomateriálů, chalkogenidů a monoelementárních materiálů na vodní organismy

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Vurm Radek, Ing. Ph.D. ( Rad...@vscht.cz)
Hlavním cílem práce je zjištění úrovně ekotoxicity pro vybrané nanomateriály (2D nanomateriály, chalkogeny, monoelementární materiály) a jejich vlivu na vybrané vodní organismy. Důležitým úkolem v rámci práce je případné potvrzení bioakumulace těchto materiálů a její lokalizace v konkrétních orgánech pozorovaných organismů. Současně bude studován i vliv těchto nanomateriálů v rámci potravinového řetězce skládajícího se z vybraných vodních organismů.
Zásady: Proveďte a vyhodnoťte testy toxicity vhodně zvolených materiálů.

Studium hydrogenolýzy polyolů na heterogenních Cu katalyzátorech

Kubička David, doc. Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Kocík Jaroslav, Ing. Ph.D. ( jar...@unicre.cz)
Úbytek ropy a další fosilních surovin pro výrobu energie a chemickou výrobu je podmětem ke zpracování alternativních zdrojů, jako jsou například celulóza a hemicelulóza obsažené ve dřevní hmotě. Hlavními produkty kyselé hydrolýzy celulózy a hemicelulózy jsou C6 a C5 cukry, které lze snadno hydrogenovat na odpovídající polyoly. Tyto alkoholy mají sice i přímé použití, zejména v potravinářství a farmacii, mohly by však hrát roli i jako velkotonážní meziprodukty při výrobě ethylenglykolu a propylenglykolu, které jsou v současné době produkovány především petrochemickými postupy. Štěpením C5 a C6 cukerných alkoholů lze získávat i glycerol, který je též možné katalytickou hydrogenolýzou dále zpracovávat. Cílem práce je navrhnout, připravit a charakterizovat vhodné katalyzátory a navrhnout a optimalizovat reakční podmínky pro heterogenní hydrogenolýzu polyolů na látky s vyšší přidanou hodnotou. Na základě testování připravených katalyzátorů budou studovány vztahy mezi složením a vlastnostmi katalyzátorů a jejich aktivitou, selektivitou a stabilitou v hydrogenolýze polyolů s cílem optimalizovat vyvíjené heterogenní Cu katalyzátory.

Studium měděných katalyzátorů v hydrogenolýze esterů

Kubička David, doc. Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Katalyzátory pro hydrogenolýzu představují důležitou skupinou katalyzátorů, která by měla být inovována, především z důvodu náhrady tradičních katalyzátorů obsahujících chróm. Disertační práce bude zaměřena na syntézu a detailní charakterizaci měděných katalyzátorů včetně charakterizace metodami in-situ. Katalyzátory budou charakterizovány a testovány při hydrogenolýze esterů, a to jak v kapalné, tak v plynné fázi. Cílem pak bude objasnění vlivu přítomnosti mědi na aktivitu, selektivitu a stabilitu katalyzátoru a pochopení podobností a rozdílů v procesech probíhajících v kapalné a plynné fázi.

Studium možností využití diamantových elektrod v oblasti čištění odpadních vod

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Srb Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@pvk.cz)
Cílem práce je studium metod čištění odpadních vod od mikropolutantů a biologicky aktivních látek použitím pokročilých oxidačních procesů a vodivých diamantových elektrod. Rešeršní práce týkající se využití elektrochemických metod čištění odpadních vod a jejich testování na vybrané typy polutantů v laboratorních podmínkách bude základem pro návrh, realizaci a optimalizaci systému využívající čistící celu s diamantovou elektrodou pro poloprovozní testování na reálné ČOV.

Studium sorbentů na dehalogenaci redukčních plynů

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@icpf.cas.cz)
Cílem disertační práce bude studium chemismu sorpce halogenovodíků a organohalogenovaných sloučenin z redukčních plynů (primární pyrolýzní plyn, pyrolýzní plyn, generátorový plyn apod.). Současný stav poznání sorpce chlorovaných sloučenin na sorbentech na bázi K, Na, Ca a Mg bude studentem zpracován do přehledného článku. V druhé části práce budou studovány procesy halogenace, zauhlíkování a kondenzace výševroucích organických látek (dehtů). Pro řešení práce budou využity sorbenty z laboratorních pokusů uskutečňovaných s cílem návrhu praktických podmínek dechlorace redukčních plynů a sorbenty z reálných provozů. Sorbenty budou studovány pomocí základních analýz, texturních charakteristik a instrumentálních metod (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, a termické analytické metody apod.). Výsledkem práce bude suma relevantních dat publikovaná v původních článcích na WoS vedoucí k pochopení procesu a návrhu praktických podmínek sorpce. Výsledky projektu budou sloužit průmyslovým partnerům (investor, projekční firma, grantový partneři) pro stavbu technologické linky.

Udržitelný rozvoj v podnikové praxi

Kočí Vladimír, prof. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Veber Jaromír, prof. Ing. CSc. ( veb...@vscht.cz)
Je zřejmé, že v důsledku prosazování požadavků na udržitelný rozvoj dojde zejména v zemích EU k řadě závažných změn, které se mohou výrazně dotknout podnikatelských subjektů. Bezpochyby tendence k zero carbon povede k omezování produkce pohonných hmot a tím i posunům v jejich produkci, distribuci a spotřebě. Stejně tak tlak na omezování plastů, snižování spotřeby materiálů bude mít dopady na řadu průmyslových producentů, ale i spotřebitelů. Predikce možných dopadů na vybrané skupiny průmyslových producentů, ale i distributorů a spotřebitelů není příliš v odborné literatuře rozšířena. Je však nepochybné, že k ní dojde, a osvícení vlastníci a top managementy již o nich uvažují. Disertační práce bude prezentovat aktuální poznatky udržitelného rozvoje směrem k podnikové praxi, s nimi spojené ekonomické přínosy a omezení, a v neposlední řadě aktuální doporučení, přístupy, techniky pro implementaci těchto poznatků do podnikové praxe.
Zásady: Vytvořte rešerši aktuálních požadavků udržitelného rozvoje směrem k podnikové sféře – představy OSN, OECD, EU, normy ISO 14001, ISO 50001, iniciativy neziskových organizací GRI apod.
Identifikujte možnosti využití zjištěných aktuálních požadavků udržitelného rozvoje v podnikové praxi.
Aplikujte benchmarkingové přístupy, tj. nejlepší praktiky domácích a zahraničních firem.
Integrujte ekonomické aspekty implementace požadavků na udržitelný rozvoj do podnikové sféry.

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Tenkrát Daniel, Ing. Ph.D. ( dan...@unipetrol.cz)
Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematiku při skladování vodíku v podzemních zásobnících spolu se zemním plynem.

Využití biooxidačních filtrů v ochraně životního prostředí

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Šír Marek, Ing. Ph.D. ( s...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti biooxidačních filtrů, jejichž náplň je tvořena směsí organických a anorganických materiálů. Biooxidační filtry mají v dnešní době široké uplatnění např. pro oxidaci methanu ze skládkového či důlního plynu a pro odstraňování zápachu nejen z bioplynových stanic. Cílem práce je nalezení nových vhodných směsí náplní biofiltrů spolu s jejich optimálními provozními parametry, detailně popsat procesy probíhající při odstraňování cílových látek a získané znalosti využít v praxi.

Využití ultrafiltrace v jaderné energetice

Parschová Helena, doc. Dr. Ing. ( par...@vscht.cz)
Kůs Pavel, Ing. Ph.D. ( ...@cvrez.cz)
Cílem práce je studium a optimalizace zpracování kapalných odpadů vzniklých v jaderné energetice pomocí tlakového membránového procesu ultrafiltrace. Práce bude zaměřena na návrh provozních podmínek ultrafiltrace vedoucí ke zjištění optimálních vlastností vstupních roztoků, zejména vstupních hodnot pH roztoků nebo možností použití komplexačních činidel. Navržené postupy budou následně testovány s modelovými roztoky. Pro získání dat bude využito přístrojového vybavení Centra výzkumu Řež.

Environmental Chemistry and Technology DD

Studijní program:

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.).
V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.).
V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Aktualizováno: 24.2.2020 11:53, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi