Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25163
idvazba: 31867
šablona: stranka
čas: 17.2.2020 23:03:51
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2020/2021

Studijní program:

Aplikace pokročilých nanostrukturovaných katalyzátorů v environmentálních technologiích

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Kroužek Jiří, Ing. Ph.D. ( jir...@vscht.cz)
Téma dizertační práce se týká vývoje inovativních katalytických postupů při čištění odpadních vod, vzdušin nebo odpadů. V rámci nového projektu 3deCAT bude ve spolupráci s partnery projektu připraveno mnoho sad pokročilých nanostrukturovaných katalyzátorů na bázi levných oxidů kovů, které budou posléze studovány v laboratorních modelových podmínkách z hlediska odstraňování aktuálních rizikových polutantů z odpadních proudů. Tyto modelové simulace se zaměří na aplikaci moderních technik v kombinaci s principy heterogenní katalýzy, jako jsou fotochemické, elektrochemické, mikrovlnné a další pokročilé postupy. Pro perspektivní katalyzátory a techniky budou v další fázi výzkumu vyvíjeny speciální reaktory pro jejich aplikaci v průmyslovém měřítku.

Degradace materiálů v plynném prostředí za vysoké teploty

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Berka Jan, Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Kvůli ubývání zásob fosilních paliv je nutno hledat nové zdroje energie a dosahovat vyšší účinnosti při konverzi tepelné energie na elektrickou energii. Jednou z cest, jak nahradit část zdrojů produkujících energii spalováním fosilních paliv, je výroba tepelné a elektrické energie v jaderných štěpných reaktorech IV. generace. Je navrženo několik typů těchto zařízení lišících se druhem a fyzikálními vlastnostmi primárního chladiva, neutronovými toky v aktivní zóně, maximálním tepelným (a elektrickým) výkonem, atd. Jednen z možných typů primárního chladiva pro reaktory IV. generace je plynné helium o vysoké teplotě (až 1000°C i více) a tlacích (až 16 MPa). Toto chladivo je využíváno ve vysokoteplotních plynem chlazených reaktorech (High Temperature Reactors - HTR) a rychlých plynem chlazených reaktorech (Gas Cooled Fast Reactors - GFR). S reaktory typu HTR se v budoucnu počítá jako s náhradou menších a středních zdrojů elektrické energie (cca do 600 MW tepelných) spalujících fosilní paliva. Hélium o vyské teplotě lze navíc využít přímo v technologických procesech, např. k přímé výrobě vodíku, výrobě vodního plynu z uhlí, aj. Reaktory typu GFR by navíc měli sloužit pro výrobu jaderného paliva pro ostatní typy reaktorů. Na druhou stranu prostředí helia za vysokých teplot a tlaků za současného působení radioaktivního záření klade značné nároky na odolnost konstrukčních materiálů. Tyto materiály lze v zásadě rozdělit na kovové (zejména různé typy ocelí) a nekovové (nukleární grafit, který slouží jako moderátor jaderné reakce a kompozitní materiály). U všech materiálů, které by měly být použity jako konstrukční materiály heliem chlazených jaderných reaktorů, je třeba popsat jejich chování a změny vlastností během expozice v prostředí helia za vysokých teplot a tlaků. Z testů, kterým by měly být materiály podrobeny, lze jmanovat např. testování vzorků kovových materiálů a grafitu za vysokých teplot a konstantního napětí při i bez vlivu radiace (creep), testování kovových materiálů při dynamickém namáhání (fatigue), vliv nečistot obsažených v heliu na změnu vlastností materiálů, oxidace grafitu v heliu obsahujícím nečistoty, vliv radioaktivity na změnu rozměrů, struktury a fyzikálních vlastností grafitu při vysokých teplotách, aj.
Zásady: 1. Vypracujte literární rešerši zaměřenou na téma: Koknstrukční materiály plynem chlazených reaktorů (zaměřte se hlavně na materiály používané pro konstrukci heliem chlazených HTR a GFR reaktorů), testování těchto materiálů v plynném prostředí za vysokých teplot a vliv prostředí plynného chladiva na vlastnosti materiálů při vysokých teplotách při i bez současného působení radioaktivního záření, poslední trendy v oboru vysokoteplotních materiálů. 2. Ná základě získaných vědoností navrhněte typy materiálů a testy, kterým by měly být tyto materiály podrobeny. Předpokládá se, že půjde o testování koroze materiálů v peci v prostředí helia obsahujícího nečistoty typické pro systémy HTR v koncentracích v řádu jednotek a ž stovek ppm. Testy budou provedeny bez vlivu radioaktivního záření. 3. Proveďtte experimenty, vyhodnoťte a porovnejte výsledky testů vlastností materiálů v prostředí helia obsahujícího nečistoty. Srovnejte s údaji publikovanými v literatuře, jsou-li k dispozici, formulujte závěry.

Fluidní spalování čistírenských kalů

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@vscht.cz)
Hrdlička Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@fs.cvut.cz)

Hodnocení environmentálních aspektů technologií záchytu a využití CO2

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Disertační práce je zaměřena na problematiku hodnocení environmentálních aspektů celého životního cyklu technologií CCU. Jedná se o technologie záchytu a využití oxidu uhličitého.
Zásady: Vytvořte modely LCA produktových systémů technologií záchytu a využití CO2. Zhodnoťte potenciální environmentální dopady těchto technologí z pohledu celého životního cyklu.

Hydrogenace produktů aldolové kondenzace

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat hydrogenací produktů vzniklých aldolovou kondenzací např. furfuralu s acetonem či cyklohexanonem. Uvedené produkty jsou vysoce funkcionalizované, což činí jejich selektivní konverzi na komponenty leteckých biopaliv nebo bio-monomerů velmi náročnou. Klíčovým aspektem je vývoj stabilního a selektivního bifunkčního katalyzátoru, který umožní dosahovat vysokých výtěžků žádaných uhlovodíků nebo diolů. Hlavní pozornost proto bude zaměřena na syntézu, charakterizaci a testování katalyzátorů s cílem popsat vztah mezi složením a vlastnostmi katalyzátoru a jeho aktivitou a selektivitou a umožnit tak racionální návrh optimálního katalytického systému.

Hydrogenační zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Straka Petr, Ing. Ph.D. ( str...@vscht.cz)
V ČR je ročně vyprodukováno více než 400 tis. tun plastových odpadů. Z tohoto množství je v rámci ČR cca 37 % hm. využito pro materiálovou recyklaci a 18 % hm. využito energeticky, tj. pro výrobu tepla a/nebo elektrické energie. Zbytek plastového odpadu (cca 45 % hm.) se energeticky nevyužívá ani nerecykluje. Jednou z možností materiálového využití odpadních plastů a pryže z pneumatik je jejich pyrolýzní zpracování na kapalný produkt, tzv. pyrolyzát, který je však nutné před jeho zpracováním v rafinérii hydrogenačně zpracovat.
Náplní práce bude výzkum mírného a hlubokého hydrogenačního zpracování pyrolyzátů z odpadních plastů a pneumatik. Experimenty budou provedeny na testovací katalytické jednotce s pevným ložem katalyzátoru. Bude porovnávána aktivita různých typů katalyzátorů a dále bude studován vliv reakčních podmínek na složení plynných a kapalných produktů a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.

Hydrogenolýza nenasycených esterů na inovovaných katalyzátorech neobsahujících chróm

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Hydrogenolýza nenasycených esterů je důležitý průmyslový petrochemický proces, který využívá klasické ZnCr hydrogenolýzní katalyzátory. Tyto katalyzátory, zejména jejich výroba, představují významné riziko pro životní prostředí. Cílem dizertační práce je výzkum alternativních heterogenních katalyzátorů, které neobsahují chróm a zároveň vykazují aktivitu a selektivitu srovnatelnou se současnými komerčními ZnCr katalyzátory. Hlavní pozornost proto bude zaměřena na syntézu, charakterizaci a testování katalyzátorů s cílem popsat vztah mezi složením a vlastnostmi katalyzátoru a jeho aktivitou a selektivitou a umožnit tak náhradu ZnCr katalyzátorů.

Hydrokrakování rafinovaných pyrolýzních bio-olejů ve směsi s ropnými vakuovými destiláty

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Straka Petr, Ing. Ph.D. ( str...@vscht.cz)
Prácet se bude zabývat studiem možností uplatnění hydrogenačně stabilizovaného biooleje z pyrolýzy biomasy při hydrokrakování vakuových destilátů. Předmětem výzkumu bude studium vlivu složení suroviny a reakčních podmínek (reakční teplota, tlak, přebytek vodíku, vlastnosti katalyzátoru) na množství, složení a vlastnosti produktů hydrokrakování. Pozornost bude zaměřena i na studium reakcí, kterým podléhají sloučeniny obsažené v biooleji za podmínek hydrokrakování.

Kvalita ovzduší dálničních tunelů

Skácel František, doc. Ing. CSc. ( ska...@vscht.cz)

Logistika z pohledu celého životního cyklu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Environmentální parametry logistikyby měly být jedním z kritérií zohledňovaných při plánování. Metoda LCA umožňuje porovnávat environmentální dopady různých antropogenních stresorů s ohledem na celý životní cyklus daného produktu, technologie či služby. Environmentální dopady mohou být hodnoceny na úrovni globální až lokální ale především buď obecně a nebo se zaměřením na danou lokalitu. Tato práce bude zaměřená na tvorbu metodiky určení a prezentace environmentálních aspektů logistiky.
Zásady: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z praxe vypracujte metodiku určování environmentálních dat logistiky.

Membránové procesy pro odstranění organických látek z vody

Janda Václav, prof. Ing. CSc. ( jan...@vscht.cz)
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. ( pav...@vscht.cz)
Zásady: Cílem práce bude testování organických i anorganických membrán pro odstranění organického znečištění z vody. Testovány budou membrány o různé porozitě a jejich vhodnost pro odstranění různých typů znečištění. Vyhodnocována bude odstranitelnost znečištění v závislosti na velikosti molekul pro různé typy membrán. Bude sledováno i možné zanášení membrán a možnost jejich regenerace různými způsoby, včetně regenerace chemickými činidly. Výsledky by měly být uplatnitelné především v oblasti úpravy pitné vody.

Metody analýzy a možnosti stanovení zušlechťujících přísad v motorových palivech

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Motorová paliva často obsahují zušlechťující přísady, které při poměrně nízké koncentraci v palivu zvyšují jeho užitné vlastnosti. Přísady se do motorových paliv přidávají jednak standardně při výrobě nebo jsou aplikovány až dodatečně v podobě tzv. multifunkčních aditivačních balíčků, které bývají součástí prémiových paliv. V maloobchodní prodejní síti jsou dostupné rovněž přísady určené pro ošetření paliva přímo v nádrži vozidla. Náplní disertační práce bude vývoj a optimalizace metod pro analýzu přísad přidávaných do motorových paliv a metod umožňujících identifikaci a stanovení obsahu těchto přísad v motorových palivech.

Netěsnosti přírubových spojů pro různá plynná média

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Tenkrát Daniel, Ing. Ph.D. ( ten...@vscht.cz)
Práce je primárně zaměřena na studium netěsnosti přírubových spojů pro heliové systémy v konceptu reaktorů IV. generace. Nicméně součástí práce bude testování úniku i jiných plynných médií zejména zemního plynu nebo vodíku. Práce bude zaměřena nejen na testování úniků přes různé druhy těsnění, ale i na měření průniku plynů okolního prostředí do potrubních systémů za zvýšeného přetlaku a zvýšené teploty.

Odstraňování alternativních sladidel při procesech čištění odpadních vod

Sýkora Vladimír, doc. Ing. CSc. ( syk...@vscht.cz)
Kujalová Hana, Ing. Ph.D. ( han...@vscht.cz)
Tématem práce je osud alternativních sladidel, která ve splaškových odpadních vodách vstupují na technologickou linku ČOV a v nezanedbatelném množství ČOV také opouštějí. Prostřednictvím odtoku z ČOV putují do povrchových vod a pronikají i do zdrojů pitné vody. Detekované koncentrace sladidel ve vodách svědčí o omezeném odstraňování těchto látek na ČOV, přičemž nejvíce jsou zatíženy povrchové vody. Vliv sladidel a jejich metabolitů na lidské zdraví ani na životní prostředí dosud není uspokojivě zdokumentován, avšak mnohé studie svědčí o značném zdravotním i environmentálním riziku, zejména s ohledem na obrovskou spotřebu sladidel a jejich vysokou perzistenci ve vodním prostředí.
Cílem práce je vyhodnocení účinnosti odstraňování jednotlivých sladidel v biologickém stupni čištění a kvantifikace adsorpce sladidel na aktivovaný kal. V případě sladidel obtížně biologicky rozložitelných budou hledány způsoby, jak stupeň odstranění na ČOV zvýšit, a to zejména s využitím technologií terciárního čištění. Bude porovnávána účinnost ozonizace a dalších fyzikálně-chemických metod na eliminaci sladidel, dále bude zkoumán vliv změny technologických parametrů a možnosti optimalizace procesu. Výstupem bude ucelený soubor poznatků, jak zvýšit stupeň odstranění sladidel z odpadních vod a zároveň zhodnocení „bezpečnosti“ používaných sladidel z hlediska zatížení životního prostředí kontaminanty.

Odstraňování kationtů kovů z vodných roztoků speciálními sorbenty

Parschová Helena, doc. Dr. Ing. ( par...@vscht.cz)
Tato práce se bude zabývat selektivní sorpcí kationtů kovů z vodných roztoků pomocí speciálních sorbentů. Používány budou např. oligoethylenaminové sorbenty, sorbenty s iminodioctovou funkční skupinou, karboxylové katexy a katexy s thiolovou funkční skupinou.

Odstraňování těžkých kovů ze spalin produkovaných při spalování uhlí

Ciahotný Karel, doc. Ing. CSc. ( cia...@vscht.cz)
Kyselová Veronika, Ing. Ph.D. ( Ver...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na testování adsorbentů vhodných k záchytu rtuti z modelových směsí simulujících spaliny z hnědého uhlí. Cílem práce je najít optimální adsorbenty umožňující efektivní záchyt rtuti z elektrárenských spalin produkovaných při spalování českého hnědého uhlí, zjistit adsorpční kapacity těchto adsorbentů pro rtuť za podmínek sorpce z elektrárenských spalin (vysoké teploty a vysoká vlhkost) a možnosti eventuální regenerace saturovaných adsorbentů. Práce je součástí grantového projektu TAČR.

Opětovné získávání fosforu z odpadních vod

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Srb Martin, Ing. Ph.D.
Zásady: Bude zpracována literární rešerše na téma obsahu fosforu v odpadních vodách a možnosti jeho opětovného získávání. Bude vypracována metodika látkové bilance toku fosforu v městské čistírně odpadních vod a vyhodnoceny kroky, kdy dochází k jeho transportu do čistírenských kalů. Na základě provedených experimentů budou vyhodnoceny možnosti maximalizovat obsah fosforu v kalech a omezit jeho zpětné toky do čistírny z kalového hospodářství v kalové vodě. Práce bude doplněna ekonomickou studií proveditelnosti metod opětovného využívání fosforu a o vyhodnocení optimální formy získávaného fosforu z hlediska jeho dalšího využití.

Přeměna oxidu uhličitého na cenné produkty pomocí vodíkového plazmatu

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@vscht.cz)
Jeremiáš Michal, Ing. Ph.D. ( jer...@vscht.cz)

Stanovení složení zemního plynu Ramanovou spektroskopií

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Zemní plyn obsahuje uhlovodíkové i neuhlovodíkové složky, které se běžně dají stanovit pomocí plynové chromatografie. Využití Ramanovi spektroskopie pro analýzu látek obsažených v zemním plynu zatím nebylo ve větší míře studováno a využití této spektrální metody má do budoucna velký potenciál v porovnání s chromatografickými metodami. Cílem práce bude studium kvalitativní i kvantitativní analýzy složek zemního plynu pomocí Ramanovy spektroskopie.

Udržitelnost potravinové produkce

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Produkce potravin je jedním z významných odvětví, které vykazuje významné environmentální dopady. Z pohledu celého životního cyklu i z pohledu materiálových a energetických toků je vhodné zjistit, které typy stravovacích návyků v různých regionech světa představují větší environmentální zátěž. Pro potravinovou produkco je rovněž významná dostupnost fosforu. Práce bude mít z cíl komplexně posoudit environmentální dopady celého řetězce potravinové produkce, balení potravin, distribuce a odpadového hospodářství. Součástí tématu bude srovnat rozdíly v zásobování potravinami mezi městským a venkovským prostředím.
Zásady: Posuďte environmentální dopady produkce potravin. Použijte MFA a LCA. Vyhodnoťte náročnost různých druhů potravin na zdroje fosforu, vody a dalších vstupů.

Udržitelnost různých typů stravování z pohledu LCA

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Food produsction is currently identified as key environmental burden. Agriculture, food production, food packaging and distribution together with food waste management have serious environmental impacts. Population growth and need for food in urban systems results in increasing broadscale environmental stress. The purpose of this thesis is to evaluate different nutritional habits of selected key world regions and compae their environmental impacts from life cycle perspective. Output of the thesis is to define key factors influencing environmental impacts of food chain and propose environmentally friendlier nutrition habits.
Zásady: Vypracujte metodiku hodnocení environmetálních dopadů různých typů stravovacích návyků z pohledu celého životního cyklu.

Vliv vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu

Hlinčík Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( Tom...@vscht.cz)
Tenkrát Daniel, Ing. Ph.D. ( ten...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na studium problematiky vlivu různého obsahu vodíku v zemním plynu na plynárenskou infrastrukturu. V současné době se uvažuje o cíleném přidávání vodíku do zemního plynu, ať už čistého vodíku nebo jako součást plynu produkovaného například katalytickou hydrogenací oxidu uhličitého. Problematika přidávání vodíku do zemního plynu zejména zahrnuje promíchávání přidávaného vodíku v plynovodním potrubí, vliv na spalné teplo zemního plynu a spalovací vlastnosti, vliv na měřicí a analytické systémy, těsnicí systémy, vliv při kompresi zemního plynu na kompresních stanicích, snížení dopravní kapacity, snížení methanového čísla a dále problematika při skladování vodíku v rozličných strukturách spolu se zemním plynem.

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Pohořelý Michael, doc. Ing. Ph.D. ( poh...@vscht.cz)
Trakal Lukáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Biochar je ve své podstatě dřevěné uhlí, tj. porézní látka bohatá na uhlík.
Práce bude zaměřena na výrobu, charakterizaci a použití biocharu.
Proces výroby bude řešen ve spolupráci s českými producenty.
Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (IBI Biochar Standards), připravované evropské legislativy a též dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, porozimetrie a termické analytické metody apod.).
Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Partnery projektu jsou kromě zmíněných výzkumných institucí také soukromí zemědělci, Botanická zahrada v Praze a výrobci substrátů.

Výskyt mikroplastů v čistírenských kalech v souvislosti s jejich termickou hydrolýzou

Jeníček Pavel, prof. Ing. CSc. ( jen...@vscht.cz)
Zásady: Téma řeší vysoce aktuální kntaminaci životního prostředí mikroplasty. Při čištění odpadních vod se 90-99 % mikroplastových částic zachytí v kalech. Ty je pak potřeba zpracovat optimálním způsobem i s ohledem na výskyt mikroplastů. Práce bude zkoumat výhody a nevýhody termiské hydrolýzy kalů s vysokou koncentrací mikroplastů.

Využití bakterií anammox jako zdroje specifických membránových fosfolipidů

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Tento výzkum je zaměřen na studium membránových fosfolipidů (především tzv. ladderánů), které lze nalézt v membránách bakterií anammox. Tyto fosfolipidy, které se nevyskytují u žádné jiné bakterie, mají velmi neobvyklou chemickou strukturu a tvoří mimořádně rezistentní membrány. Cílem tohoto výzkumu je detailní popis vlastností a funkcí membrán tvořených ladderany a hledání způsobů extrakce a následného využití ladderanů.

Využití recyklovaných odpadních vod pro závlahy v urbanizovaných uzemích

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Růžičková Iveta, Ing. Ph.D. ( ruz...@vscht.cz)
Zásady: Rešení disertační práce bude navázáno na projekt Evropské unie Horizon 2020 Achieving wider uptake of water-smart solutions. V rámci disertační práce bude vypracována rešerše k využívání recyklované odpadní vody pro závlahy, zejména s ohledem na požadavky nově připravovaného nařízení EU "Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse" a příslušných norem ISO a WHO. V experimentální části bude využíván odtok z Nové vodní linky ÚČOV Praha, odtok po doplňujících operacích terciárního čištění a pro porovnání i voda z řeky Vltavy. Zavlažovací pokusy budou prováděny v řízených podmínkách v kultivačních zařízeních, které budou umožňovat látkovou bilanci transportu zbytkových zenčišťujících látek mezi biomasu zavlažovaných rostlin, půdu a vodní prostředí. Výstupem experiementů budou doporučení pro potřebné úpravy odtoku v terciárním čištění pro zavlažovaní zeleně pro různé účely v urbanizovaných územích. Součástí práce bude i studie ekonomické proveditelnosti a analýza rizik souvisejících s využíváním recyklované odpadní vod v urbanizovaném prostředí.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Čištění odpadních vod pomocí tlakových membránových separačních procesů

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Wolbert Dominique, Prof. MSc. Ph.D. ( dom...@ensc-rennes.fr)
Membránové separační procesy našly široké uplatnění při čištění kontaminovaných podzemních vod i silně znečištěných průmyslových vod. Hlavním cílem práce je dosažení konceptu ,,zero discharge“ při čištění odpadních vod pomocí kombinace membránové separace, vhodné předúpravy jako je např. dávkování antiscalantů a následným zpracováním koncentrátu technologií solidifikace/stabilizace a pokročilými oxidačními procesy.
École nationale supérieure de chimie de Rennes, France

Environmental Chemistry and Technology DD

Studijní program:

Čištění odpadních vod pomocí tlakových membránových separačních procesů

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Wolbert Dominique, Prof. MSc. Ph.D. ( dom...@ensc-rennes.fr)
Membránové separační procesy našly široké uplatnění při čištění kontaminovaných podzemních vod i silně znečištěných průmyslových vod. Hlavním cílem práce je dosažení konceptu ,,zero discharge“ při čištění odpadních vod pomocí kombinace membránové separace, vhodné předúpravy jako je např. dávkování antiscalantů a následným zpracováním koncentrátu technologií solidifikace/stabilizace a pokročilými oxidačními procesy.
École nationale supérieure de chimie de Rennes, France

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Ekodesign – nástroj začlenění environmentálních aspektů do designu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Appels Lise, Assoc. Prof. PhD. ( lis...@kuleuven.be)
Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.
KU Leuven, Belgium

Environmental Chemistry and Technology DD

Studijní program:

Ekodesign – nástroj začlenění environmentálních aspektů do designu

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Náplní disertační práce bude vývoj nástrojů zapojení environmentálních aspektů do procesy tvorby a designu nových produktů. Volba materiálů, funkčnost výrobků a řada parametrů předurčených v rámci designu produktu definuje, jaké environmentální aspekty produkt bude mít. Obsahem práce bude zapojení metody life cycle assessment do způsobu práce designera.
KU Leuven, Belgium

Hodnocení životního cyklu bio-based produktů

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Appels Lise, Assoc. Prof. PhD. ( lis...@kuleuven.be)
Bio-based produkty jsou perspektivními materiály a palivy, jejichž výroba a použití v budoucích letech poroste. Ačkoli mohu tyto výrobky snížit zátěž životního prostředí způsobenou tradičními fosilními materiály a palivy, mohou bio-based produkty představovat jiné formy zátěže životnímu prostředí. Cílem této disertační práce je vytvořit koncepční nástroj hodnocení environmentálních dopadů bio-based výrobků zohledňující celý jejich životní cyklus.
KU Leuven, Belgium

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Hodnocení životního cyklu bio-based produktů

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Appels Lise, Assoc. Prof. PhD. ( lis...@kuleuven.be)
Bio-based produkty jsou perspektivními materiály a palivy, jejichž výroba a použití v budoucích letech poroste. Ačkoli mohu tyto výrobky snížit zátěž životního prostředí způsobenou tradičními fosilními materiály a palivy, mohou bio-based produkty představovat jiné formy zátěže životnímu prostředí. Cílem této disertační práce je vytvořit koncepční nástroj hodnocení environmentálních dopadů bio-based výrobků zohledňující celý jejich životní cyklus.
KU Leuven, Belgium

Inovativní postupy při čištění vzduchu

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Couvert Annabelle, Assoc Prof. MSc. Ph.D. ( ann...@ensc-rennes.fr)
V rámci disertační práce bude probíhat výzkum odstraňování nežádoucích složek vzduchu pomocí inovativních metod zahrnujících zejména fotokatalýzu a kombinaci fotokatalýzy a studeného plazmatu. Odstraňovány budou zejména organické látky produkované v rámci chemických výrob a biologického zpracování odpadů.
École nationale supérieure de chimie de Rennes, France

Environmental Chemistry and Technology DD

Studijní program:

Inovativní postupy při čištění vzduchu

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Couvert Annabelle, Assoc Prof. MSc. Ph.D. ( ann...@ensc-rennes.fr)
V rámci disertační práce bude probíhat výzkum odstraňování nežádoucích složek vzduchu pomocí inovativních metod zahrnujících zejména fotokatalýzu a kombinaci fotokatalýzy a studeného plazmatu. Odstraňovány budou zejména organické látky produkované v rámci chemických výrob a biologického zpracování odpadů.
École nationale supérieure de chimie de Rennes, France

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Odstraňování mikropolutantů z odpadních vod určených pro recyklaci

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Dewil Raf , Prof. PhD. ( Raf...@kuleuven.be)
Mikropolutanty, např. farmaceutika, přípravky osobní péče nebo hormony, se staly důležitým faktorem ohrožujícím opětovné použití vyčištěných odpadních vod z různých zdrojů, např. odtoků z čistíren městských odpadních vod nebo vyčištěných šedých vod. Protože technologie recyklace vody jsou často založeny na membránových bioreaktorech (MBR), bylo by výhodné doplnit tyto reaktory tak, aby se kromě běžného znečištění odstranily také perzistentní organické polutanty. V tomto projektu si klademe za cíl vyvinout technologii, která odstraní persistentní organické látky a bude použitelná v malém měřítku, tj. pro decentralizovanou recyklaci např. šedých vod.
KU Leuven, Belgium

Environmental Chemistry and Technology DD

Studijní program:

Odstraňování mikropolutantů z odpadních vod určených pro recyklaci

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Dewil Raf , Prof. PhD. ( Raf...@kuleuven.be)
Mikropolutanty, např. farmaceutika, přípravky osobní péče nebo hormony, se staly důležitým faktorem ohrožujícím opětovné použití vyčištěných odpadních vod z různých zdrojů, např. odtoků z čistíren městských odpadních vod nebo vyčištěných šedých vod. Protože technologie recyklace vody jsou často založeny na membránových bioreaktorech (MBR), bylo by výhodné doplnit tyto reaktory tak, aby se kromě běžného znečištění odstranily také perzistentní organické polutanty. V tomto projektu si klademe za cíl vyvinout technologii, která odstraní persistentní organické látky a bude použitelná v malém měřítku, tj. pro decentralizovanou recyklaci např. šedých vod.
KU Leuven, Belgium

Předúprava kalu tepelnou hydrolýzou - dopad na strukturu a odvodnitelnost stabilizovaného kalu

Jeníček Pavel, prof. Ing. CSc. ( jen...@vscht.cz)
Appels Lise, Assoc. Prof. PhD. ( lis...@kuleuven.be)
Termální hydrolýza je zavedená metoda předúpravy kalu zlepšující biologickou rozložitelnost kalu a produkci bioplynu v procesu anaerobní fermentace. Z praktického hlediska je velmi důležitá změna struktury kalu po hydrolýze a její vliv na odvodnění kalu. V tomto projektu bude struktura kalu a odvodnitelnost studována při různých typech a podmínkách tepelných procesů. Nakonec bude navržena optimální metoda tepelné hydrolýzy ve vztahu k různým aspektům kvality vyhnívaného kalu.
KU Leuven, Belgium

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Předúprava kalu tepelnou hydrolýzou - dopad na strukturu a odvodnitelnost stabilizovaného kalu

Jeníček Pavel, prof. Ing. CSc. ( jen...@vscht.cz)
Appels Lise, Assoc. Prof. PhD. ( lis...@kuleuven.be)
Termální hydrolýza je zavedená metoda předúpravy kalu zlepšující biologickou rozložitelnost kalu a produkci bioplynu v procesu anaerobní fermentace. Z praktického hlediska je velmi důležitá změna struktury kalu po hydrolýze a její vliv na odvodnění kalu. V tomto projektu bude struktura kalu a odvodnitelnost studována při různých typech a podmínkách tepelných procesů. Nakonec bude navržena optimální metoda tepelné hydrolýzy ve vztahu k různým aspektům kvality vyhnívaného kalu.
KU Leuven, Belgium

Vývoj metodiky vodní stopy pro vodní hospodářství

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Dewil Raf , Prof. PhD. ( Raf...@kuleuven.be)
Náplní disertační práce bude vývoj koncepčního nástroje pro hodnocení vodní stopy technologií i urbanistických celků. Vodní stopa je environmentální parametr hodnotící zátěž výrobků, technologií či lidských sídel a celků vůči vodnímu stresu. Vodní stres je lokalizovaný problém, který je třeba i v rámci studilí life cycle assessment vhodným způsobem lokalizovat.
KU Leuven, Belgium

Environmental Chemistry and Technology DD

Studijní program:

Vývoj metodiky vodní stopy pro vodní hospodářství

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Dewil Raf , Prof. PhD. ( Raf...@kuleuven.be)
Náplní disertační práce bude vývoj koncepčního nástroje pro hodnocení vodní stopy technologií i urbanistických celků. Vodní stopa je environmentální parametr hodnotící zátěž výrobků, technologií či lidských sídel a celků vůči vodnímu stresu. Vodní stres je lokalizovaný problém, který je třeba i v rámci studilí life cycle assessment vhodným způsobem lokalizovat.
KU Leuven, Belgium

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.).
V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
KU Leuven, Belgium

Chemie a technologie ochrany životního prostředí DD

Studijní program:

Vývoj systému pro vzdálené řízení a monitoring recyklace šedých vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Van der Bruggen Bart, Prof. PhD ( bar...@cit.kuleuven.be)
Jedna z hlavních překážek využití vyčištěných šedých vod (tj. vod z koupelen, popř. praček) je chybějící metoda pro automatické sledovní kontaminace vyčištěné odpadní vody. Díky tomu není možné používat recyklovanou vodu tam, kde hrozí vyšší riziko nákazy koncových uživatelů při kontaminace vody patogeny (např. praní, uklízení atd.).
V tomto projektu vyvineme systém včasného varování, který bude automaticky detekovat poruchy v technologie čištění šedých vod a především průnik patogenních organismů do vyčištěné vody určené pro recyklaci.
KU Leuven, Belgium
Aktualizováno: 13.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi