Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFET → Studies → PhD Theses Topics Available at FET → Topics of PhD Theses
iduzel: 25166
idvazba: 31870
šablona: stranka
čas: 16.9.2019 01:59:14
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhD topics for academic year 2019/2020

Department of Water Technology and Environmental Engineering

Environmental Chemistry and Technology

Study Programme: Enviromental Chemistry and Technology

Biological and bioelectrochemical reduction of carbon dioxide to biomethane

Zábranská Jana, prof. Ing. CSc. ( zab...@vscht.cz)
Pokorná Dana, Ing. CSc. ( pok...@vscht.cz)
The theme encompasses biological and bioelectrochemical reduction of carbon dioxide from various resources to biomethane, that is transportable to the site of full exploitation its energy. Electrons or electrolytic hydrogen from ecologically produced electric current bring reducing equivalents for a biotransformation. Tasks of the project include a design of bioelectrochemical system, suggestion of suitable sources of electrotrophic methanogens population and optimization of cultivation conditions. The aim is an accomplishment of the system with a high and stabile efficiency in electron capture and CO2 transformation. Microbial settlement on electrode surface will be analyzed by methods of molecular biology. Composition and stability of microbial consortium, mutual relationship and responses to changes of chemical and electrochemical conditions connected with the system efficiency will be studied.
Development principles: Práce má dvě zásadní linie – technickou a mikrobiologickou. V rámci technického řešení bude na základě dostupných poznatků navržena sestava bioelektrochemického systému, kde jsou varianty dvoukomorového a jednokomorového provedení. Důležitý je výběr konstrukčního materiálu, materiálu a složení elektrod a separačních membrán, kdy bude brán ohled nejenom na účinnost, ale i na dostupnost a cenu, dále bude řešen vhodný zdroj elektrického proudu. Významnou částí práce je zjištění limitací procesu a reakcí kultury na změny chemických i elektrochemických podmínek, které jsou spojeny s elektromethanogenezí a účinností systému.
Důležité parametry procesy budou sledovány nejvhodnějšími chemickými a elektrochemickými metodami a bude zjišťována fyzikálně-chemická limitace procesu – vliv tlaku, teploty a způsobu vnosu CO2 do systému. Složení plynné fáze bude stanovováno plynovým chromatografem s tepelně-vodivostním detektorem, složení kapalné fáze bude analyzováno standardními analytickými postupy, speciální intermetabolity budou stanoveny plynovým chromatografem s plamenoionizačním detektorem. Hodnoty napětí a proudu budou průběžně řízeny a monitorovány.
Mikrobiologická část bude zahrnovat hledání zdrojů anaerobní kultury s methanogenní elektroaktivitou, kultivace vybraných zdrojů s cílem obohacení elektroaktivních bakterií a optimalizaci fyzikálně-chemických podmínek. Dále bude zjišťována diverzifikace elektroaktivních methanogenů a jejich metabolické aktivity v závislosti na podmínkách kultivace.

Design and specification of antimicrobial properties of filtrating components applied for air conditioning in water treatment plans

Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)
Development principles: Mikroorganismy jsou stálou součástí vzduchu ve volné atmosféře i v uzavřených prostorách, jsou vázány na aerosoly, kapénky anebo na povrch jemných prachových částic. Míra prašnosti významně souvisí s mikrobiální kontaminací a naopak. V současné době je velmi diskutovaným problémem výskyt patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů ve vzduchu a v aerosolech, které lze vhodně eliminovat účinným využitím ventilačního filtračního zařízení. Často přítomnost těchto mikroorganismů v ovzduší souvisí i s jejich přítomností ve vodě. Jedná se o původce nosokomiálních infekcí, které jsou známe jako organismy rezistentní vůči antibiotikům. Hlavními zástupci jsou organismy ze skupiny ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosaEnterobacter sp.). O patogenních bakteriích tohoto typu je známo, že se v ovzduší nevyskytují dlouho a mají jistou adaptaci spojenou s fyziologickým stresem při přenosu vzduchem. V současné době se připravuje standardizace ve sledování nosokomiálních mikroorganismů (ISO/TC 147/SC 4 N 587). V ovzduší se vyskytují kromě bakterií další mikroorganismy, významné z hlediska negativního vlivu na akumulovanou pitnou vodu v akumulačních nádržích vodojemů, velmi odolné jsou například spory různých mikromycet, mezi které patří významně zastoupený druh Aspergillus fumigatus. Smyslem práce bude sledování míry mikrobiální kontaminace ovzduší v různých typech vodojemů s cílem návrhu vhodné filtrační sestavy účinně eliminující mikrobiální kontaminaci ze vzduchu proudícího z/do komor. Vodojemy jsou strategicky významné vodárenské objekty z pohledu rizikové analýzy a bezpečného zásobování obyvatel pitnou vodou. Je zcela žádoucí vytvořit filtrační sestavy odpovídající požadavkům kladeným na vodárenské objekty. Součástí projektu bude vývoj vhodné metody pro testování všech klíčových parametrů ovlivňujících mikrobiální úroveň ovzduší.

Determination and assessment of risks related to the use of treated wastewater and its recipients

Vejmelková Dana, Ing. Ph.D. ( dan...@vscht.cz)
Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)

Elimination of micropolutants entering drinking water

Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. ( pav...@vscht.cz)
The work will be devoted to methods of removing micropolutants (pesticides, drugs etc.) from drinking water with focus on the use of advanced oxidation processes.

Optimisation of microaeration for H2S removal from biogas

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
The research on microaeration ,i.e. the dosing of small amount of air into anaerobic fermenters to remove sulphan, has a rich history at this department including a number of highly cited scientific publications. This process has already been well established in practice. However, there are still many unresolved problems. E.g. reliable airflow control, precise biogas output quality control, accurate theoretical description of the process in terms of the speed of the various chemical reactions and the composition of the bacterial culture that performs the process.
This research will include laboratory experiments and mathematical modeling of the process. Transferring knowledge from research to real-world environments is expected.

Removal of Natural Organic Matter from Water

Janda Václav, prof. Ing. CSc. ( jan...@vscht.cz)
Šmejkalová Pavla, Dr. Ing. ( pav...@vscht.cz)
The aim of the work will be testing of organic and inorganic membranes for the removal of natural organic pollutants (natural organic matter, algogenic organic compounds, etc) from water. The membranes of different porosity and their suitability for the removal of various types of pollution will be tested. Removability of the contamination will be evaluated for the different types of membranes depending on the size of the macromolecules. The membrane fouling and the possibility of their regeneration in various ways, including regeneration by chemical agents, will be tested. The results should be particularly applicable in the drinking water area.

Tertiary treatment of effluent from municipal wastewater treatment plant and water reuse for irrigation of urban greenery

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
The thesis will deal with processes of tertiary treatment of effluents from municipal wastewater treatment plants. In particular, processes to ensure the removal of residual suspended solids, bacterial contamination, specific organic pollutants of the type of pharmaceuticals and hormones and a possible reduction in salinity will be studied. The water thus obtained will be used for irrigation experiments on plants representing typical urban greenery. The effect on plant growth will be studied, as well as on soil quality and groundwater. In this system, the distribution of specific organic pollutants will be monitored.
Development principles: Zpracujte literární rešerši zaměřenou na procesy terciárního čištění městských odpadních vod, zejména separaci zbytkových nerozpuštěných látek, dezinfekci, odstraňování specifických organických polutantů typu léčiv a hormonů a případně solnosti. Zároveň se zaměřte na dostupné informace o využití takto získané vody pro zavlažování v zemědělství a při údržbě městské zeleně.
Vybrané procesy studujte v poloprovozních zařízeních zpracovávajících odtok ze skutečné městské čistírny odpadních vod. Při zavlažovacích pokusech s rostlinami reprezentujícími typickou městkou zeleň se zaměřte na distribuci sledovaných zbytkových polutantů v systému rostlina (kořenová i nadzemní část) – zemina – podzemní voda.

The use of anammox bacteria as the source of specific membrane phospholipids

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
This research focuses on the study of membrane phospholipids (mainly ladderans), which can be found in membranes of anammox bacteria. These phospholipids, which do not occur in any other bacteria, have a very unusual chemical structure and form extremely resistant membranes. The aim of this research is a detailed description of the properties and functions of membranes made of ladderans and the search for extraction methods and subsequent use of ladders. It can be for example the production of nanocapsules (nanorobots) to transport functional molecules into precisely defined tissues in the body.
Updated: 17.2.2017 13:52, Author: Miroslav Šimek

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2017
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version