Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25163
idvazba: 31867
šablona: stranka
čas: 23.11.2017 06:28:38
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2017/2018

Ústav technologie vody a prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Čištění odpadních vod jako integrální součást vodního hospodářství měst budoucnosti

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Disertace se bude zabývat přehledem a vývojem metod biologického čištění odpadních vod a studiem vhodných metody terciárního čištění. Účelem takových kombinovaných procesů by mělo být dosahování takové kvality odtoku, která by umožňovala opětovné využívání vyčištěné odpadní vody pro předem jasně definované účely vodního hospodářství moderních chytrých měst. Konečným cílem disertace by mělo být ukázat na modelové situaci, že čištění odpadních vod může být racionálním a schůdným alternativním zdrojem vody pro vodní hospodářství měst budoucnosti.

Detekce a odstraňování nových polutantů pro účely opětovného využívání odpadních vod

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Disertační práce se zaměří na vybrané znečišťující látky ze Seznamu sledovaných látek EU ve vodě, a to zejména ze skupiny PPCP (léčiv a produktů osobní péče) a EDs (endokrinních disruptorů). Experimentální část bude zahrnovat jak metody detekce těchto sloučenin, tak i způsoby jejich odstraňování pro různé aplikace vyčištěných odpadních vod, a to zejména pro zavlažování zemědělských plodin a zalévání městských parků.

Dezinfekce vyčištěných odpadních vod

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Odtoky z biologických čistíren odpadních vod jsou vhodné k dalšímu opětovnému použití jako alternativní zdroje vody. Během dlouhých období sucha odtoky z komunálních ČOV mohou tvořit významnou část průtoku vody v recipientu. V obou případech biologicky vyčištěná odpadní voda může být stále zdrojem mikrobiálního znečištění. Disertační práce se bude zabývat dezinfekčními metodami vhodnými pro ČOV odpadních vod a hledáním jejich nejúčinnější a nejekonomičtější kombinace. Patogenní organismy se budou určovat kultivačními metodami i metodami molekulární biologie.

Hygienická rizika spojená s výskytem organoleptických závad ve vodách

Říhová Ambrožová Jana, doc. RNDr. Ph.D. ( amb...@vscht.cz)
Kosina Jiří, Ing.
Zásady: Algogenní látky a sekundární metabolity bakterií jsou odpovědné za mnoho organoleptických závad v surových vodách upravovaných na vodu pitnou. Hlavní problém většiny těchto produktů je postižitelný ve velmi nízkých koncentracích, ng/l. Legislativní předpisy nelimitují tato rizika, je žádoucí tudíž vypracovat nejen systém monitoringu původců závad, ale vhodné zástupné metody detekce indikátorových organismů a detekce pachu. Práce bude disponovat kultivačními stanovení, analytickým stanovení geosminu, 2-MIB a dalších terpenů. Na molekulárně biologické úrovni bude probíhat detailní specifikace taxonů s cílem zjistit možnou genovou expresi na bakteriální úrovni.

Nové metody recyklace dusíku z odpadních vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
V současné době jsou již odpadní vody běžně považovány spíže za zdroj energie a surovin (voda, nutrienty, organické látky) než za nepříjemný odpad. Na rozdíl od energie, vody nebo např. fosforu, ekonomicky přijatelná recyklace dusíku zatím nebyla navržena. Hlavním problémem je fakt, že produkce dusíkatých hnojiv klasickými chemickými metodami je velmi levná (i když enormně energeticky náročná). Proto je třeba hledat jiné recyklovatelné formy dusíku, než relativně snadno separovatelný amoniakální dusík (např. ve formě struvitu).
Tato práce se soustředí na produkci oxidu dusného (N2O) z koncentrovaných i zředěných vod. Hlavním cílem bude identifikovat proces, který je pro produkci nejúčinnější, tj. nitrifikace, autotrofní denitritace nebo denitrifikace. Pozornost bude věnována také následné separaci a komercionalizaci vyrobeného N2O.

Použití bioelektrických systémů pro odstraňování sulfanu z bioplynu

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Účinné odstraňování sulfanu z bioplynu je klíčové pro další zpracování bioplynu, ať už jde o energetické využití v kogeneračních jednotkách, nebo o úpravu bioplynu na biomethan. Přitom použití nenákladných metod je důležité pro celkovou ekonomiku produkce bioplynu.
V poslední době se stále více prosazuje mikroaerace, tj. přímé dávkování malého množství vzduchu do anaerobního reaktoru s elementární sírou jako výsledným produktem. Tato metoda je levná a účinná, má však několik nedostatků: obtížná řiditelnost procesu, nedostatečná kontrola nad místem produkce elementární síry, kontaminace bioplynu dusíkem a kyslíkem.
V této práci budeme studovat možnosti použití bioelektrických systémů, tj. fyzické oddělení procesu biologické oxidace sulfanu na síru a redukci kyslíku. Pro oxidaci sulfanu na anodě bude použit biofilm bakterií oxidujících síru. Tímto způsobem se zamezí kontaminaci bioplynu vzduchem a zároveň se dobře lokalizuje prostor tvorby elementární síry.

Sorpce a desorpce léčiv a dalších mikropolutantů na čistírenských kalech

Jeníček Pavel, prof. Ing. CSc. ( jen...@vscht.cz)
Jedním z hlavních mechanismů odstraňování léčiv dalších specifických mikropolutantů z odpadních vod jejich sorpce na biomasu čistírenských kalů.
Práce se bude zabývat faktory ovlivňujícími účinnost sorpčních procesů i procesy desorpce těchto látek.
Experimenty budou zaměřeny na testování biosorpčních vlastností kalů v jednorázových i kontinuálně provozovaných systémech.

Technologie pro získávání užitkových vod z vod odpadních

Růžičková Iveta, Ing. Ph.D. ( ruz...@vscht.cz)
Pečenka Martin, Ing. Ph.D. ( pec...@vscht.cz)
Cílem práce je navržení a ověření technologií terciárního dočištění odpadních vod, které by byly flexibilní z hlediska nároku uživatele na kvalitu finálního odtoku, který může být dále využíván v různých oblastech, např. v zemědělství, v průmyslu, v městském hospodářství či pro doplnění zdrojů povrchových a podzemních vod obzvláště v období sucha. Navrhovaná technologie bude odstraňovat zbytkové koncentrace organického znečištění, které může obsahovat i některé specifické mikropolutanty dostávající se poslední dobou do popředí zájmu a zároveň zaručí dostatečnou hygienizaci finálního odtoku. Navržená technologie by měla být zároveň i co nejvíce ekonomická a vyčištěná odpadní voda cenově konkurence schopná s cenami vod pitných a užitkových. Znovuvyužitím vyčištěných odpadních vod tak bude možno v závěru výrazně snížit ekologické a ekonomické náklady procesů.

Využití bakterií anammox v hlavní lince čištění městských odpadních vod

Bartáček Jan, doc. Ing. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Odstraňování dusíku z odpadních vod metodou nitrifikace/denitrifikace je sice etablované, ale nákladné z pohledu spotřeby energie i organického substrátu. Proto se stále více prosazuje metoda nitritace-anammox, kde lze ušetřit až 50 % elektrické energie a 100 % organického substrátu. Tento proces je dobře zvládnutý pro koncentrované a teplé odpadní vody, ale pro městské odpadní vody zatím nebyl doveden k úspěšné realizaci.
Tato práce se bude zabývat překlenutím nedostatků procesu nitritace anammox: obtížné řízení tvorby dusitanů, obtížná adaptace bakterií anammox na nízké teploty a související nízké objemové rychlosti procesu a hledání vhodné hydrauliky procesu.

Využití moderních oxidačních procesů pro odstranění vybraných specifických polutantů

Bindzar Jan, Ing. Ph.D. ( bin...@vscht.cz)
Práce se bude zabývat využitím moderních oxidačních procesů založených na využití ozonu a peroxidu vodíku pro odstranění vybraných specifických polutantů ze skupiny léčiv a přípravků osobní péče. Výzkum bude zaměřen jednak na charakter produktů rozkladu, jednak na faktory ovlivňující účinnost a průběh oxidačních procesů. Pozornost bude věnována nejen běžným technologickým parametrům, ale i vlivu složení samotné odpadní vody – charakteru oxidovaných polutantů nebo přítomnosti tzv. zhášečů radikálů.

Vztah mezi strukturou algogenních látek ve vodě a její upravitelností

Janda Václav, prof. Ing. CSc. ( jan...@vscht.cz)
I přes nejrůznější proklamovaná opatření eutrofizace povrchových vod roste. Ve vodách se objevují nejen sinice a řasy, ale také jejich metabolické produkty (algal organic matter - AOM). Přítomnost těchto látek v surové vodě a nedostečná účinnost procesů potřebná k jejich odstranění při úpravě například pitné vody způsobuje v současné době nemalé problémy. Práce se bude zabývat studiem vztahu mezi strukturou AOM a jejich odstranitelností z vody při její úpravě. Budou hledány cesty, jak zvýšit účinnost odstraněné AOM z vody chemickými a biologickými způsoby.
Aktualizováno: 13.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi